XC90

2017

Kuormaus

On joukko asioita, jotka tulee huomata autoa kuormattaessa.

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.

 Varoitus

Auton ajo-ominaisuudet muuttuvat kuorman painon ja sijoituksen mukaan.

Suosituksia kuorma- ja tavaratilan lastausta varten

 • Asettakaa kuorma takaistuimen selkänojaa vasten.
 • Keskittäkää kuorma.
 • Painavat esineet pitää sijoittaa mahdollisimman alas. Välttäkää raskaan kuorman sijoittamista alas käännetyn selkänojan päälle.
 • Suojatkaa terävät kulmat jollakin pehmeällä, jotta verhoilu ei vaurioidu.
 • Kiinnittäkää kaikki kuorma hihnoilla tai nippusiteillä kuormankiinnityssilmukoihin.

 Varoitus

Irrallinen esine, joka painaa 20 kg, voi saavuttaa keulatörmäyksessä 50 km/h:n (30 mph) nopeudessa liikevoiman, joka vastaa 1 000 kg:aa.

 Varoitus

Sisäkatossa olevan turvaverhon suojavaikutus voi puuttua tai rajoittua, jos kuorma ulottuu liian korkealle.

 • Älkää koskaan kuormatko selkänojia ylemmäs.

 Varoitus

Kiinnittäkää aina kuorma. Muutoin se voi kovassa jarrutuksessa siirtyä ja vahingoittaa autossa olevia henkilöitä.

Peittäkää terävät reunat ja kulmat jollain pehmeällä.

Sammuttakaa moottori ja kytkekää seisontajarru kuormatessanne/poistaessanne pitkiä esineitä. Epäsuotuisissa tapauksissa kuorma voi osua vaihdevipuun tai vaihteenvalitsimeen ja siten siirtää sen ajoasentoon - auto voi tällöin lähteä liikkeelle.

Kuorma- ja tavaratilan suurentaminen

Tavaratilan suurentamiseksi ja lastaamisen helpottamiseksi takaistuimen selkänoja voidaan kaataa alas. Huomatkaa, ettei mikään esine saa estää etuistuinten WHIPS-järjestelmän toimintaa, jos jokin takaistuimen selkänoja on käännettynä alas.

Auton takaosan tasonsäätö*

Auton takaosaa voidaan laskea/nostaa paremman työskentelykorkeuden luomiseksi auton kuormatilan suhteen tai perävaunun vetokoukkuun kytkemisen/irrottamisen helpottamiseksi*.

Tasonsäätö tehdään takana oikealla puolella kuormatilan sivupaneelissa olevalla säätimellä.

P5-1507 Rear leveling switches
Auton takaosan nostamisen/laskemisen säädin.

Säädin muodostuu kahdesta painikkeesta - toinen painike laskee ja toinen nostaa auton takaosaa. Nostamista tai laskemista varten pitää ko. painiketta pitää painettuna, kunnes takaosa on saavuttanut halutun tason.

Auton takaosaa ei voi nostaa normaalia korkeammalle tasolle.

Ajettaessa takaosan korkeus palautuu normaalille tasolle.

 Huomio

Takaosan korkeutta ei ole mahdollista säätää, kun yksi tai useampi ovista tai konepelti on auki. Tämä ei koske takaluukkua.

 Varoitus

Tarkkailkaa, ettei ihmisiä, eläimiä tai esineitä ole auton alla laskemisen yhteydessä. Tämä voisi aiheuttaa hengenvaaran sekä vaurioittaa autoa tai esineitä.

Kattokuormaa koskevia suosituksia

Kuormattaessa auton katolle suositellaan Volvon kehittämiä taakkatelineitä1. Ne estävät auton vaurioitumisen ja takaavat parhaan mahdollisen ajoturvallisuuden.

Noudattakaa huolellisesti taakkatelineen mukana tulevaa asennusohjetta.

 • Tarkastakaa säännöllisesti, että taakkatelineet ja kuorma ovat kunnolla kiinni. Sitokaa kuorma hyvin kuormaliinalla.
 • Jakakaa kuorma tasaisesti taakkatelineille. Asettakaa painavin kuorma alimmaiseksi.
 • Auton ilmanvastus ja siten polttoaineenkulutus kasvavat kuorman koon myötä.
 • Ajakaa pehmeästi. Välttäkää voimakkaita kiihdytyksiä, kovia jarrutuksia ja kovaa kaarreajoa.

 Varoitus

Auton painopiste ja ajo-ominaisuudet muuttuvat kattokuorman yhteydessä.

Lukekaa suurimmasta sallitusta kattokuormasta osasta Painot.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Volvon taakkatelineet voidaan ostaa valtuutetulta Volvon jälleenmyyjältä.

Oliko tästä apua?