Keskinäytön käsittely

Monia auton toiminnoista ohjataan ja säädetään keskinäytöstä. Keskinäyttö on kosketusnäyttö, joka reagoi kosketukseen.

Keskinäytön kosketusohjauksen käyttö

Näyttö reagoi eri tavoin riippuen siitä, painetaanko, vedetäänkö tai pyyhkäistäänkö sen yli. On mahdollista esim. selata eri näkymiä, merkitä kohde, vierittää luetteloa ja siirtää sovelluksia koskettamalla näyttöä eri tavoin.

Infrapunakalvo saa näytön havaitsemaan sormen, joka on aivan näytön edessä. Tämä teknologia mahdollistaa näytön käyttämisen myös käsineet kädessä.

Kaksi henkilöä voi toimia näytön kanssa samanaikaisesti, esim. säätää ilmastointilaitetta kuljettajan sekä matkustajan puolella.

 Tärkeää

Älkää asettako teräviä esineitä suojusta vasten, koska se voi naarmuttaa tätä.

Seuraavassa taulukossa esitellään eri menettelytavat näytön käsittelemiseen:

MenettelytapaMalliTulos
P5-1507-Gestures-Tap
Painakaa kerran.Merkitsee kohteen, vahvistaa valinnan tai aktivoi toiminnon.
Painakaa nopeasti kaksi kertaa.Lähentää (zoomaa lähemmäs) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
Painakaa ja pitäkää painettuna.Tarttuu kohteeseen. Voidaan käyttää siirtämään sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Painakaa ja pitäkää sormi näyttöä vasten sekä vetäkää samalla kohde haluttuun paikkaan.
P5-1507-Gestures-Tap with two fingers
Painakaa kerran kahdella sormella.Loitontaa (zoomaa kauemmas) digitaalista kohdetta, esim. karttaa*.
P5-1507-Gestures-Drag
VetäkääVaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Pitäkää painettuna ja vetäkää siirtääksenne sovelluksia tai karttapisteitä kartalla*. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
P5-1507-Gestures-Flick
Pyyhkäiskää/vetäkää nopeastiVaihtaa eri näkymien välillä, rullaa luetteloa, tekstiä tai näkymää. Vetäkää vaaka- tai pystysuoraan näytön yli.
P5-1507-Gestures-Spread
Vetäkää erilleenLähentää (zoomaa lähemmäs).
P5-1507-Gestures-Pinch
Vetäkää yhteenLoitontaa (zoomaa kauemmas).

Näytön sulkeminen ja aktivoiminen uudelleen

P5-1507-Touch screen-button
Keskinäytön kotipainike.

Keskinäytön sulkemisen seurauksena näyttö himmenee, jotta se ei häiritsisi ajon aikana. Ilmastointirivi jää näkyviin, sovellukset ja muut näyttöön liitetyt toiminnot ovat edelleen toiminnassa.

Painakaa pitkään fyysistä kotipainiketta näytön alla.
Näyttö sammuu, paitsi ilmastointirivi, joka näytetään edelleen. Kaikki toiminnot ovat edelleen käynnissä, kuten ilmastointi, äänentoisto, opastus* ja sovellukset. Tässä tilassa on hyvä puhdistaa näyttö mukana tulevalla puhdistusliinalla, ks. osaa "Keskinäytön puhdistaminen".
Näytön uudelleenaktivointi - painakaa lyhyesti kotipainiketta.
Sama näkymä, joka näkyi ennen kuin näyttö sammutettiin, tulee uudelleen näkyviin.

 Huomio

Näyttöä ei voida sammuttaa, kun näytössä esitetään kehotus tehdä toimenpide.

 Huomio

Keskinäyttö sulkeutuu automaattisesti, kun moottori sammutetaan ja kuljettajan ovi avataan.

Palaaminen kotinäkymään muusta näkymästä

Painakaa kotipainiketta lyhyesti.
Kotinäkymän viimeisin tila esitetään.
Painakaa lyhyesti uudelleen.
Kaikki kotinäkymän osanäkymät asetetaan vakiotilaan.

 Huomio

Kotinäkymän vakiotilassa - painakaa lyhyesti kotipainiketta. Näytössä esitetään animaatio, joka selostaa pääsyn eri näkymiin.

Autotoimintojen sovellusten ja painikkeiden siirtäminen

Autotoimintojen sovelluksia ja painikkeita sovellus- tai toimintonäkymässä voidaan siirtää ja organisoida toivomusten mukaan.

Painakaa sovellusta/painiketta ja pitäkää painettuna.
Sovellus/painike muuttaa kokoaan ja tulee hieman läpinäkyväksi. Tällöin sitä on mahdollista siirtää.
Vetäkää sovellus/painike vapaaseen paikkaan näkymässä.

Suurin rivimäärä, jota voidaan hyödyntää sovellusten/painikkeiden sijoittamisessa, on 48 kappaletta. Sovelluksen/painikkeen siirtämiseksi näkyvän alueen ulkopuolelle vetäkää se näkymän pohjaan. Tällöin lisätään uusia rivejä, joihin sovellus/painike voidaan sijoittaa.

Sovellus/painike voi siis olla sijoitettuna pitemmälle alas eikä se tällöin näy näkymän normaalitilassa.

Pyyhkäiskää näytön yli vierittääksenne ylös-/alaspäin näkymässä.

 Huomio

Piilottakaa sovellukset, joita käytetään harvoin tai ei koskaan, asettamalla ne pitkälle alas, näkyvän alueen ulkopuolelle. Siten tulee helpommaksi löytää sovellukset, joita käytetään säännöllisesti.

Luettelon, artikkelin tai näkymän vierittäminen

Kun vieritysilmaisin on esillä näytössä, on mahdollista vierittää ylös- tai alaspäin näkymässä. Pyyhkäiskää alas-/ylöspäin näkymässä missä tahansa.

P5-1546 - Scroll indicator in centerdisplay
Vieritysilmaisin näkyy keskinäytössä, kun vierittäminen näkymässä on mahdollista.

Keskinäytön säätimien käyttö

P5-1507–Climate–Temperature regulation
Lämpötilansäädin.

Monia auton toimintoja käytetään säätimellä. Säätäkää esim. lämpötilaa joko:

  • vetämällä säädin halutun lämpötilan kohdalle,
  • painakaa +/ lämpötilan nostamiseksi/laskemiseksi portaittain, tai
  • painakaa haluttua lämpötilaa säätimessä.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?