Sähköliitäntä

Tunnelikonsolissa on kaksi 12 V:n sähköliitäntää ja yksi 230 V:n sähköliitäntä*, kuormatilassa on yksi 12 V:n sähköliitäntä*.

Jotta liitännöistä saa virtaa, pitää auton sähköjärjestelmän olla asetettuna matalimpaan jännitetilaan I. Tämän jälkeen liitännät ovat aktiivisia niin pitkään, kunnes käynnistysakun varaustaso ei laske liian matalaksi.

Kun moottori sammutetaan ja auto lukitaan, liitännät deaktivoituvat. Kun moottori sammutetaan ja auto jää lukitsematta tai se lukitaan salpalukitustilan ollessa tilapäisesti deaktivoituna, liitännät ovat aktiivisia lisäksi vielä enintään 10 minuuttia.

 Huomio

Muistakaa, että sähköliitännän käyttö moottorin ollessa sammutettu voi aiheuttaa käynnistysakun lataustason laskemisen liikaa, mikä voi rajoittaa muita toimintoja.

230 V:n sähköliitäntä*

P5-1507–Interior–230 V outlet tunnel console rear
230 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.

Liitäntää voidaan käyttää 230 V:n jännitteelle tarkoitetuille erilaisille laitteille, esim. latauslaitteille tai kannettaville tietokoneille.

 Tärkeää

Enimmäisteho on 150 W.

Liitännän käyttö

Laskekaa liitännän suojaläppä alas ja liittäkää laitteen liitin.
Liitännän diodi näyttää tilan.
Tarkistakaa, että diodi palaa tasaisesti vihreänä - vain tällöin liitäntä syöttää virtaa.

Kytkekää laite irti vetämällä sen liitin pois - älkää vetäkö johdosta.

Nostakaa suojaläppä ylös silloin, kun liitäntää ei käytetä tai silloin, kun liitäntää ei voida valvoa.

 Tärkeää

  • Älkää käyttäkö lisävarusteita, joissa on suuret tai painavat liittimet – ne saattavat vaurioittaa liitäntää tai irrota ajamisen aikana.
  • Älkää käyttäkö lisävarusteita, jotka voivat aiheuttaa häiriöitä esim. auton radiovastaanottimeen tai sähköjärjestelmään.
  • Sijoittakaa lisävaruste siten, että se ei voi vahingoittaa kuljettajaa tai matkustajaa voimakkaassa jarrutuksessa tai törmäyksessä.
  • Valvokaa liitettyjä lisävarusteita, koska ne voivat lämmetä ja polttaa matkustajia tai sisustusta.

 Varoitus

  • Käyttäkää vain ehjiä ja moitteettomasti toimivia lisävarusteita. Lisävarusteiden on oltava tarkoitettuja 230 V:lle ja 50 Hz:lle ja liitinten on sovittava liitäntään. Lisävarusteella on oltava CE-merkintä, UL-merkintä tai vastaava turvamerkintä.
  • Liitäntään, liittimeen tai lisävarusteeseen ei saa koskaan päästä vettä tai muuta nestettä. Älkää koskettako tai käyttäkö liitäntää, joka vaikuttaa vaurioituneelta tai johon on päässyt vettä tai muuta nestettä.
  • Älkää liittäkö liitäntään haaroituspistorasiaa, sovittimia tai jatkojohtoja, koska ne voivat syrjäyttää liitännän turvatoiminnot.
  • Liitännässä on kosketussuoja. Valvokaa, että kukaan ei sormeile tai vahingoita liitäntää siten, että kosketussuoja ei enää toimi. Lapsia ei saa jättää ilman valvontaa autoon liitännän ollessa toiminnassa.

Jos yllä mainittuja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla voimakkaita tai hengenvaarallisia sähköiskuja.

Tilan näyttö

Liitännän diodi ilmoittaa liitännän tilan:

Tilan näyttöSyyToimenpide
Palaa tasaisesti vihreänäLiitäntä syöttää virtaa liitettyyn laitteeseen.Ei mitään.
Vilkkuu oranssinaLiitännän jännitteenmuuntimen lämpötila on liian korkea (esim. jos laite vaatii paljon tehoa tai jos matkustamossa on kuuma).Irrottakaa laitteen liitin, antakaa jännitteenmuuntimen jäähtyä ja liittäkää laite uudelleen.
Liitetyt laitteet tarvitsevat paljon tehoa (hetkellisesti tai jatkuvasti) tai ne eivät toimi.Ei mitään. Laite ei voi käyttää liitäntää.
Sammunut diodiLiitäntä ei tunnista mahdollista liitettyä laitteen liitintä.Tarkistakaa, että laitteen liitin on asianmukaisesti paikallaan liitännässä.
Liitäntä ei ole aktiivinen.Asettakaa auton sähköjärjestelmä matalimpaan jännitetilaan I.
Liitäntä on ollut aktiivinen, mutta on nyt deaktivoitu.Käynnistäkää moottori ja/tai ladatkaa käynnistysakku.

Jos ongelma ei poistu, ottakaa tällöin yhteys korjaamoon - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

 Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia 230 V:n sähköliitäntään. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

12 V:n sähköliitäntä

P5-1507–Interior–12 V outlet tunnel console front
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, etuistuin.
P5-1507–Interior–12 V outlet tunnel console rear
12 V:n sähköliitäntä tunnelikonsolissa, toinen istuinrivi.
P5-1507–Interior–12 V outlet storage
12 V:n sähköliitäntä kuormatilassa*.

Sähköliitäntöjä voidaan käyttää eri lisävarusteille, jotka on tarkoitettu 12 V:n jännitteelle, esim. musiikkisoittimet, kylmälaatikot ja matkapuhelimet.

Tunnelikonsolin liitäntöihin voidaan lisätä savukkeensytytin*.

 Tärkeää

Enimmäisteho on 120 W liitäntää kohti.

Liitäntöjen käyttö

Irrottakaa tulppa (tunnelikonsoli) tai kääntäkää kansi alas (kuormatila) liitännän edestä ja liittäkää siihen laitteen liitin.
Irrottakaa laitteen liitin ja asettakaa tulppa takaisin (tunnelikonsoli) tai nostakaa kansi paikalleen (kuormatila) silloin, kun liitäntää ei käytetä tai kun sitä ei valvota.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?