Perävaunun vetäminen

Perävaunua vedettäessä on huomioitava useita tärkeitä seikkoja koskien vetolaitetta, perävaunua sekä kuorman sijoittamista perävaunuun.

Tavarankuljetuskyky riippuu auton massasta ajokunnossa. Matkustajien ja kaikkien lisävarusteiden, esim. vetokoukun, painojen summa rajoittaa tavarankuljetuskykyä vastaavalla painolla.

Auto toimitetaan perävaunun vetämistä varten tarkoitetulla varustuksella.

 • Auton vetolaitteen on oltava hyväksyttyä tyyppiä.
 • Sijoittakaa kuorma perävaunuun siten, että paine auton vetokoukkuun noudattaa ilmoitettua suurinta vetokuulaan kohdistuvaa painoa. Aisapaino lasketaan osaksi auton hyötykuormaa.
 • Nostakaa rengaspaineet suositeltuihin täyden kuorman paineisiin. Lisätietoja rengaspaineista, ks. osaa "Hyväksytyt rengaspaineet".
 • Moottori kuormittuu normaalia enemmän perävaunua vedettäessä.
 • Älkää vetäkö raskasta perävaunua auton ollessa aivan uusi. Odottakaa, kunnes sillä on ajettu vähintään 1000 km.
 • Pitkät ja jyrkät alamäet rasittavat auton jarruja huomattavasti normaalia enemmän. Vaihtakaa pienemmälle vaihteelle ja sovittakaa ajonopeus sen mukaiseksi.
 • Noudattakaa voimassa olevia määräyksiä sallittujen nopeuksien ja painojen osalta.
 • Ajakaa hitaasti vetäessänne perävaunua pitkää, jyrkkää mäkeä ylös.
 • Annetut perävaunujen enimmäispainot ovat voimassa vain 1000 metrin korkeuteen merenpinnasta. Ylemmissä korkeuksissa moottorin teho ja siten auton nousukyky on matalampi pienemmästä ilmantiheydestä johtuen, ja näin ollen perävaunujen enimmäispainoa on pienennettävä. Auton ja perävaunun painoa on pienennettävä 10 % jokaisella seuraavalla 1000 metrillä (tai sen osalla).
 • Välttäkää vetämästä perävaunua nousuissa, jotka ovat yli 12 %.

 Huomio

Äärimmäiset sääolosuhteet, perävaunun vetäminen tai ajaminen korkeassa ilmanalassa yhdessä polttoainelaadun kanssa ovat tekijöitä, jotka lisäävät auton polttoaineenkulutusta huomattavasti.

Perävaunuliitin

Jos auton vetolaitteessa on 13-napainen liitin ja perävaunussa on 7-napainen liitin, tarvitaan sovitin. Käyttäkää Volvon hyväksymää sovitinta. Varmistakaa, että kaapeli ei laahaa maata.

 Tärkeää

Kun moottori sammutetaan, voidaan jatkuva akkujännite perävaunun liittimelle katkaista automaattisesti, ettei käynnistysakku tyhjene.

Perävaunumassat

Tiedot Volvon sallimista perävaunumassoista ovat artikkelissa "Vetomassa ja kuulaan kohdistuva massa".

 Varoitus

Noudattakaa annettuja perävaunupainosuosituksia. Muutoin koko ajoneuvoyhdistelmästä voi tulla väistöissä ja jarrutuksissa vaikeasti hallittava.

 Huomio

Ilmoitetut suurimmat sallitut perävaunupainot ovat Volvon sallimia. Kansalliset ajoneuvomääräykset voivat erikseen rajoittaa perävaunupainoa ja ajonopeutta. Vetokoukkujen täytyy olla hyväksyttyjä suuremmalle painolle kuin mitä autolla saa hinata.

Perävaunun suuntavilkut ja jarruvalot

Jos yksi tai useampi perävaunun vilkuista tai jarruvalojen polttimoista on rikki, kuljettajan näytössä näytetään symboli ja ilmoitus. Kuljettajan on tarkistettava muut perävaunun valot itse ennen ajoon lähtöä, ks. otsikko "Perävaunun valojen tarkistus".

SymboliIlmoitus
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol trailer turn signal
 • Peräv. suuntavilkku Oikean suuntavilkun toimintahäiriö
 • Peräv. suuntavilkku Vasemman suuntavilkun toimintahäiriö
P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol -trailer stop light
 • Perävaunun jarruvalo Toimintahäiriö

Jos jokin perävaunun suuntavalojen polttimoista on rikki, tämän lisäksi suuntavalojen symboli kuljettajan näytössä vilkkuu tavallista nopeammin.

Perävaunun polttimoiden tarkastus*

Automaattinen tarkastus

Perävaunun sähkökytkentöjen jälkeen on mahdollista varmistaa automaattisen valojen kytkennän kautta, että perävaunun polttimot toimivat. Toiminto auttaa kuljettajaa tarkistamaan ennen ajoonlähtöä, että perävaunun polttimot toimivat.

Jotta tarkastus voidaan tehdä, moottorin pitää olla sammutettu.
Kun perävaunu kytketään vetolaitteeseen, esitetään ilmoitus Autom perävaunuvalon tarkistus kuljettajan näytössä.
Vahvistakaa ilmoitus painamalla ohjauspyörän oikeanpuoleisen painikesarjan O-painiketta.
Valojentarkastus käynnistyy.
Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.
Kaikki perävaunun polttimot alkavat vilkkua – sitten polttimot syttyvät yksi kerrallaan.
Tarkastakaa visuaalisesti, että kaikki perävaunun käytettävissä olevat polttimot toimivat.
Hetken kuluttua vilkkuvat perävaunun kaikki polttimot uudelleen.
Tarkastus on tehty.

Automaattisen tarkastuksen poistaminen toiminnasta

Automaattinen tarkastustoiminto voidaan poistaa toiminnasta keskinäytössä.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa My CarValot.
Poistakaa merkintä Autom perävaunuvalon tarkistus.

Manuaalinen tarkastus

Jos automaattinen tarkastus on pois toiminnasta, tarkastus voidaan aloittaa manuaalisesti.

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa My CarValot.
Valitkaa Man. perävaunuvalon tarkistus.
Valojentarkastus käynnistyy. Poistukaa autosta voidaksenne tarkastaa polttimoiden toiminnan.

Tasonsäätö*

Auton tasonsäätöjärjestelmä pyrkii pitämään saman korkeuden kuormasta riippumatta (sallittuun enimmäiskuormaan asti). Kun auto seisoo, takapää laskee hieman, mikä on normaalia.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.