XC90

2017

Pilot Assist*

Pilot Assist auttaa kuljettajaa ajamaan autolla kaistan reunaviivojen välissä avustamalla ohjausta ja ylläpitämällä tasaista ajonopeutta sekä ennalta valittua aikaetäisyyttä edellä ajavaan ajoneuvoon.

Pilot Assist -toiminto tekee ajosta mukavampaa ja antaa rentouttavamman ajoelämyksen esim. pitkillä matkoilla moottoriteillä tasaisessa liikennevirrassa.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt
Kamera- ja tutkayksikkö mittaa etäisyyden edellä ajavaan ajoneuvoon ja havaitsee reunamerkinnät1.
 1. P5-Icon red circle 1Kamera- ja tutkayksikkö
 2. P5-Icon red circle 2Etäisyydenlukija
 3. P5-Icon red circle 3Sivumerkintöjen lukija

Kuljettaja valitsee haluamansa nopeuden ja ajallisen etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Pilot Assist lukee etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon sekä kaistan reunamerkinnät kamera- ja tutkayksikköä käyttäen. Esiasetettu aikaetäisyys pidetään nopeuden automaattisen sopeuttamisen avulla ja samalla ohjausapu auttaa pitämään oman auton ajokaistan sisällä.

Pilot Assist -toiminnon ohjausapu perustuu edessä olevan ajoneuvon kulkureitin ja ajokaistan sivumerkintöjen tasapainoon. Kuljettaja voi milloin tahansa jättää Pilot Assist -toiminnon ohjaussuositukset huomiotta ja ohjata toiseen suuntaan, esim. vaihtaessaan kaistaa tai väistäessään estettä tiellä.

Jos Pilot Assist ei voi tulkita ajokaistaa yksiselitteisesti, esim. jos kamera- tai tutkayksikkö ei näe ajokaistan sivumerkintöjä, Pilot Assist kytkee ohjausavun tilapäisesti pois, mutta aktivoi sen uudelleen, kun ajokaista voidaan taas tulkita - nopeuden ja etäisyyden säätötoiminnot pysyvät kuitenkin jatkuvasti aktiivisina.

 Huomio

Pilot Assist -ohjausapu kytketään pois ja otetaan uudelleen käyttöön ilman edeltävää varoitusta.
P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Ohjausavun kulloinenkin tila ilmenee ohjauspyöräsymbolin väristä:

• VIHREÄ ohjauspyörä osoittaa aktiivista ohjausapua

• HARMAA ohjauspyörä (kuten kuvassa) osoittaa, että ohjausapu on deaktivoitu.

 Varoitus

Pilot Assist on apuväline, joka ei kykene käsittelemään kaikkia liikenne-, sää- ja tieolosuhteita.

Kuljettajan täytyy aina tarkkailla vallitsevia liikenneolosuhteita ja puuttua tilanteeseen, jos Pilot Assist ei tue ohjausta sopivasti tai ylläpidä sopivaa ajonopeutta tai ajallista etäisyyttä.

Lukekaa kaikki osat toiminnosta käyttöoppaasta selvittääksenne sen rajoitukset, jotka kuljettajan pitää tietää ennen kuin toimintoa käytetään.

Pilot Assist -toimintoa tulee käyttää vain, jos ajoradassa kaistan kummallakin puolella on selkeät kaistamerkinnät. Kaikki muu käyttö lisää riskiä osumisesta ympärillä oleviin esteisiin, joita toiminto ei havaitse.

Kuljettaja vastaa aina auton ohjaamisesta sekä oikeasta ajallisesta etäisyydestä ja nopeudesta – myös Pilot Assist -järjestelmää käytettäessä.

Pilot Assist säätää nopeutta kaasunpainalluksilla ja jarrutuksilla. Hiljaisen äänen kuuluminen jarruista on normaalia, kun jarruja käytetään nopeuden säätelemiseen.

Pilot Assist pyrkii säätämään nopeutta mahdollisimman sujuvasti. Tilanteissa, jotka edellyttävät nopeita jarrutuksia, kuljettajan on jarrutettava itse. Tämä koskee suuria nopeuseroja tai tilannetta, jossa edellä oleva auto jarruttaa voimakkaasti. Kamera- ja tutkayksikön rajoituksista johtuen jarrutus voi tulla odottamatta tai jäädä tulematta.

Pilot Assist pyrkii seuraamaan edellä omalla kaistalla olevaa ajoneuvoa kuljettajan asettamalla aikaetäisyydellä. Jos tutkayksikkö ei näe edessä olevaa ajoneuvoa, auto sen sijaan pitää kuljettajan asettaman ja tallentaman nopeuden. Näin tapahtuu myös, jos edessä olevan ajoneuvon nopeus nousee ja ylittää tallennetun nopeuden.

Koskee automaattivaihteistolla varustettuja autoja:
 • Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa paikallaan seisomisesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
 • Pilot Assist voi antaa ohjausapua lähes paikallaan seisomisesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.
Koskee käsivaihteistolla varustettuja autoja:
 • Pilot Assist voi seurata toista ajoneuvoa 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 200 km/h (125 mph) ajonopeuteen asti.
 • Pilot Assist voi antaa ohjausapua 30 km/h (20 mph) nopeudesta enintään 140 km/h (87 mph) ajonopeuteen asti.

 Varoitus

Pilot Assist ei ole törmäyksiä ehkäisevä järjestelmä. Kuljettajan pitää puuttua tilanteeseen, jos järjestelmä ei havaitse edessä olevaa ajoneuvoa.

Pilot Assist ei jarruta ihmisten, eläinten, esineiden, pienten ajoneuvojan (esim. polkupyörien ja moottoripyörien) matalien perävaunujen/trailerien tai vastaantulevan, hitaasti kulkevan tai paikallaan olevan ajoneuvon takia.

Älkää käyttäkö Pilot Assist -järjestelmää esim. kaupunkiliikenteessä, risteyksissä, liukkaalla, kun ajoradalla on paljon vettä tai loskaa, voimakkaassa vesi- tai lumisateessa, näkyvyyden ollessa huono, mutkaisilla teillä, poistumis- ja liityntärampeilla tai kun autoon on kytketty perävaunu.

 Tärkeää

Pilot Assist -järjestelmän komponenttien huollon saa tehdä vain huoltokorjaamossa - suosittelemme Volvon teknistä palvelua.

Katsaus

Säädin

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol
Toiminnon painikkeet ja symbolit1.
 1. P5-Icon red circle 1Nostaa tallennettua nopeutta tai aktivoi uudelleen Pilot Assist -toiminnon ja palauttaa tallennetun nopeuden ja aikaetäisyyden
 2. P5-Icon red circle 2Aktivoi/deaktivoi Pilot Assist -toiminnon
 3. P5-Icon red circle 3Vaihtaa Pilot Assist -toiminnon Mukautuvaan nopeudensäätimeen
 4. P5-Icon red circle 4Vähentää tallennettua nopeutta
 5. P5-Icon red circle 5Lisää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
 6. P5-Icon red circle 6Vaihtaa Mukautuvan nopeudensäätimen Pilot Assist -toimintoon
 7. P5-Icon red circle 7Vähentää etäisyyttä edessä olevaan ajoneuvoon
 8. P5-Icon red circle 8Toimintosymboli
 9. P5-Icon red circle 9Symbolit kohdeautolle sekä aikaetäisyydelle edellä ajavaan ajoneuvoon
 10. P5-Icon red circle 10Aktivoidun/deaktivoidun ohjausavun symboli

Kuljettajan näyttö

P5-1507-ACC Mätargrafik
Nopeuksien osoittaminen1.
 1. P5-Icon red circle 1Tallennettu nopeus
 2. P5-Icon red circle 2Edessä olevan ajoneuvon nopeus.
 3. P5-Icon red circle 3Oman auton kulloinenkin nopeus.

Liikennetilanteesta riippuvat symboliyhdistelmät: ks. otsikko "Pilot Assist -toiminnon symbolit ja ilmoitukset".

Törmäysvaaran varoitus

P5-1546-Pilot Assist Princip m Koll-varning
Törmäysvaroituksen varoitusvalo tuulilasilla1.

Pilot Assist käyttää noin 40 % käyttöjarrun kapasiteetista. Jos autoa pitää jarruttaa voimakkaammin kuin mistä Pilot Assist selviytyy eikä kuljettaja jarruta, aktivoidaan varoitusvalo ja varoitusääni huomauttamaan kuljettajalle välittömän asiaan puuttumisen välttämättömyydestä.

 Huomio

Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään aurinkolaseja.

 Varoitus

Pilot Assist varoittaa vain kamera- ja tutkayksikön havaitsemista ajoneuvoista, joten varoitus voi jäädä pois tai tapahtua viiveellä. Älkää odottako varoitusta vaan jarruttakaa, kun se on tarpeen.

Head-up-näyttö*

P5-1507 HUD collision warning
Törmäysvaroituksen symboli tuulilasilla1.

Head-up-näytöllä varustetussa autossa varoitus näytetään tuulilasissa vilkkuvalla symbolilla.

 Huomio

Tuulilasilla olevaa tietoa voi olla vaikea havaita, jos auringonpaiste on voimakas ja käytetään aurinkolaseja.
 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?