Tilapäisen renkaanpaikkauksen käyttö

Paikatkaa puhkeama tilapäisellä renkaanpaikkaussarjalla, Temporary Mobility Kit (TMK).

Yleiskatsaus

P5-1617- S90-V90-TMK overview
 1. P5-Icon red circle 1Sähköjohto
 2. P5-Icon red circle 2Ilmaletku
 3. P5-Icon red circle 3Paineenrajoitusventtiili
 4. P5-Icon red circle 4Suojakansi
 5. P5-Icon red circle 5Tarra, suurin sallittu nopeus
 6. P5-Icon red circle 6Pullonpidin (oranssi kansi)
 7. P5-Icon red circle 7Painemittari
 8. P5-Icon red circle 8Paikkausainepullo
 9. P5-Icon red circle 9Katkaisin

Kytkeminen

P5-1646-x90-TMK installation

Asettakaa varoituskolmio tielle ja aktivoikaa varoitusvilkut, jos rengas pitää paikata liikennöidyllä paikalla.

Jos puhkeamisen on aiheuttanut naula tai vastaava, antakaa sen jäädä renkaaseen. Se auttaa tiivistämään reiän.

Irrottakaa suurimman sallitun ajonopeuden tarra kompressorin toiselta sivulta. Kiinnittäkää se näkyvälle paikalle tuulilasiin muistuttamaan nopeusrajoituksen noudattamisesta. Nopeus ei saa ylittää 80 km/h (50 mph) sen jälkeen, kun on käytetty tilapäistä renkaanpaikkausta.
Tarkastakaa, että katkaisin on asennossa 0 ja ottakaa esiin sähköjohto sekä ilmaletku.
Kiertäkää irti kompressorin oranssi kansi ja pullon korkki.

 Huomio

Älkää murtako pullon sinetöintiä ennen käyttöä. Kun pullo kierretään kiinni, sinetöinti murtuu automaattisesti.
Kiertäkää pullo kiinni pullopitimeen pohjaan asti.
Pullossa ja pullopitimessä on takaisinpäin kiertämisen esto, jotta paikkausnestettä ei vuoda ulos. Kun pullo on kierretty kiinni, sitä ei voida enää kiertää irti pullopitimestä. Pullo on irrotettava korjaamolla, Volvo suosittelee valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

 Varoitus

 • Jos tiivistysainetta joutuu iholle, se pitää välittömästi pestä pois saippualla ja runsaalla vedellä.
 • Silmiin joutunut tiivistysaine on huuhdeltava välittömästi pois silmänhuuhtelunesteellä tai runsaalla vedellä. Jos huuhtelu ei auta, lääkärin on tarkastettava silmät.

 Varoitus

Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu säpillä, joka estää vuodon.

Kiertäkää rengasventtiilin hattu irti.

Tarkistakaa, että ilmaletkun paineenrajoitusventtiili on kierretty täysin kiinni, ja kiertäkää ilmaletkun venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteelle.

Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n pistorasiaan ja käynnistäkää auto.

 Huomio

Varmistakaa, että mitään muuta 12 V:n liitännöistä ei käytetä kompressorin ollessa käynnissä.

 Varoitus

Älkää koskaan jättäkö lapsia autoon ilman valvontaa, kun moottori käy.
Käynnistäkää kompressori painamalla katkaisin asentoon I.

 Varoitus

Älkää koskaan seiskö renkaan vieressä kompressorin pumpatessa. Jos syntyy halkeamia tai epätasaisuuksia, kompressori pitää sammuttaa välittömästi. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.

 Huomio

Kompressorin käynnistyessä paine voi kohota 6 baariin, mutta se laskee n. 30 sekunnin kuluttua.
Täyttäkää rengasta 7 minuuttia.

 Tärkeää

Kompressori ei saa käydä pitempään kuin 10 minuuttia – ylikuumenemisen vaara.
Sammuttakaa kompressori paineen tarkastamiseksi painemittarista. Vähimmäispaine on 1,8 bar ja enimmäispaine 3,5 bar. (Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.)

 Varoitus

Jos paine alittaa 1,8 bar, reikä renkaassa on liian suuri. Matkaa ei tule jatkaa. Yhteydenottoa valtuutettuun rengaskorjaamoon suositellaan.
Sammuttakaa kompressori ja irrottakaa sähköjohto.
Kiertäkää ilmaletku irti rengasventtiilistä ja asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.
Asettakaa suojakansi ilmaletkulle, jotta jäljellä oleva paikkausneste ei vuoda ulos.
Ajakaa pikimmiten vähintään 3 km enimmäisnopeuden ollessa 80 km/h (50 mph) siten, että paikkausneste voi tiivistää renkaan.

 Huomio

Ensimmäiset kierrokset, jotka rengas pyörii, ruiskuttavat paikkausnestettä puhkeamisreikään.

 Varoitus

Katsokaa, ettei kukaan ole auton lähellä ja saa tiivistysnestettä päälleen, kun auto lähtee liikkeelle. Etäisyyden tulee olla vähintään kaksi metriä.

Jälkitarkastus

Liittäkää ilmaletku rengasventtiiliin ja kiertäkää venttiililiitäntä pohjaan asti rengasventtiilin kierteelle. Kompressorin pitää olla suljettu.

Lukekaa rengaspaine painemittarista.

 • Jos se on alle 1,3 bar, rengas ei ole tiivistynyt riittävästi. Matkaa ei tule jatkaa. Ottakaa yhteys rengaskorjaamoon.
 • Jos rengaspaine on yli 1,3 baria, rengas pitää täyttää paineeseen, joka on ilmoitettu rengaspainetarrassa kuljettajan puoleisessa ovipilarissa (1 bar = 100 kPa). Päästäkää ilmaa pois paineenrajoitusventtiilillä, jos rengaspaine on liian korkea.

Jos renkaaseen on pumpattava ilmaa:

 1. Liittäkää sähköjohto lähimpään 12 V:n pistorasiaan ja käynnistäkää auto.
 2. Käynnistäkää kompressori ja pumpatkaa renkaaseen rengaspainetarrassa ilmoitettu paine.
 3. Sammuttakaa kompressori.

Irrottakaa renkaanpaikkaussarja, asettakaa suojakansi ilmaletkulle ja taitelkaa letku laatikkoon.

Asettakaa TMK kuormatilaan.

 Varoitus

Älkää kiertäkö pulloa irti. Se on varustettu säpillä, joka estää vuodon.
Asentakaa venttiilihattu takaisin renkaaseen.

 Huomio

 • Täytettyänne renkaaseen ilmaa asentakaa venttiilihattu aina takaisin paikalleen välttääksenne soran, lian yms. aiheuttamat venttiilivauriot.
 • Käyttäkää ainoastaan muovisia venttiilihattuja. Metalliset venttiilihatut voivat ruostua, jolloin niitä voi olla vaikea irrottaa.

 Huomio

Käytön jälkeen pitää paikkausainepullo ja letku vaihtaa. Volvo suosittelee, että nämä vaihdot tekee valtuutettu Volvon tekninen palvelu.

 Varoitus

Tarkastakaa rengaspaineet säännöllisesti.

Volvo suosittelee, että auto ajetaan lähimpään valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun vaurioituneen renkaan vaihtamiseksi/korjaamiseksi. Kertokaa tekniselle palvelulle, että renkaassa on paikkausnestettä.

 Varoitus

Nopeus ei saa olla yli 80 km/h (50 mph), kun käytetään tilapäistä renkaanpaikkausta. Volvo suosittelee käyntiä valtuutetussa Volvon teknisessä palvelussa paikatun renkaan tarkastusta varten (enimmäisajomatka 200 km). Henkilökunta osaa arvioida, onko renkaan korjaaminen mahdollista vai pitääkö rengas vaihtaa.

Oliko tästä apua?