XC90

2017

Lastenistuin

Lasten sijoittaminen autoon ja käytettävä varustus valitaan lapsen painon ja koon mukaan.

Lasten pitää istua hyvin ja turvallisesti. Varmistakaa, että lastenistuinta käytetään oikein.

Katsokaa lastenistuimen asennusohjetta, jotta asennus tapahtuu oikein.

 Huomio

Lasten turvatuotteita käytettäessä on tärkeää lukea mukana toimitetut asennusohjeet.

Lastenistuimen sijoittaminen

P5-1646-XC90–Safety–Child seat and airbag
Selkä menosuuntaan asennettu lastenistuin ja turvatyyny eivät kuulu yhteen.

Sijoittakaa selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin aina toiselle tai kolmannelle* istuinriville, jos etumatkustajan turvatyyny on toimintavalmiudessa. Lapsi voi vammautua vakavasti, jos turvatyyny täyttyy, jos lapsi istuu matkustajan paikalla.

Jos etumatkustajan turvatyyny on pois käytöstä, selkä menosuuntaan asennettava lastenistuin voidaan sijoittaa etumatkustajan paikalle.

 Huomio

Lakimääräykset siitä, miten lapset tulee sijoittaa autoon, vaihtelevat maittain. Ottakaa selvää lakien sisällöstä.

 Varoitus

Älkää koskaan antako kenenkään seistä tai istua matkustajan istuimen edessä.

Älkää koskaan sijoittako selkä menosuuntaan asennettavaa lastenistuinta etumatkustajan istuimelle, jos turvatyyny on aktivoitu.

Kasvot eteenpäin matkustavat matkustajat (lapset ja aikuiset) eivät saa koskaan istua etumatkustajan paikalla etumatkustajan turvatyynyn ollessa pois käytöstä.

Edellä mainittujen ohjeiden laiminlyöminen voi aiheuttaa hengenvaaran tai vakavan henkilövahingon.

Lastenistuimen asennus

On tärkeää ottaa seuraavat kohdat huomioon, kun lastenistuin asennetaan autoon.

 Varoitus

Lastentyynyjä tai lastenistuimia, joissa on turvavyölukon avauspainikkeen kohdalle asettuvia teräsrautoja tai muita rakenteita, ei saa käyttää, koska ne voivat aiheuttaa turvavyölukon tahattoman avautumisen.

Älkää kiinnittäkö lastenistuimen kiinnitysnauhaa istuimen pitkittäissäädön vipuun tai istuimen jousiin, kiskoihin tai palkkeihin istuimen alla. Terävät reunat voivat vioittaa turvavyötä.

Älkää antako lastenistuimen yläosan painaa tuulilasia vasten.

Asennus etuistuimelle

 • Asentaessanne taaksepäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on pois käytöstä.
 • Asentaessanne eteenpäin suunnattua lastenistuinta varmistakaa, että matkustajan turvatyyny on käytössä.
 • Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
 • ISOFIX-lastenistuin voidaan asentaa vain, kun auto on varustettu lisävarusteena saatavalla ISOFIX-konsolilla1.
 • Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, Volvo suosittelee, että niissä käytetään alakiinnityskohtia1.
 • ISOFIX-opasta voidaan käyttää lastenistuimen asennuksen helpottamiseksi.

Asennus toiselle istuinriville

 • Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä2 tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
 • Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa asentaa keskipaikalle.
 • Laitapaikat on varustettu ISOFIX-kiinnitysjärjestelmällä ja ne on hyväksytty tyypille i-Size3.
 • Ulkopaikoilla on yläkiinnityskohdat. Volvo suosittelee, että lastenistuimen yläkiinnitysnauhat vedetään niskasuojan aukon läpi ennen kuin ne kiristetään kiinnityskohtiin. Jos tämä ei ole mahdollista, noudattakaa lastenistuimen valmistajan suosituksia.
 • Kolmannella istuinrivillä varustetuissa autoissa* pitää toinen istuinrivi säätää takimmaiseen asentoonsa. Jos myös kolmannella istuinrivillä käytetään lastenistuinta, voidaan tehdä poikkeuksia. Tarkastakaa tällöin aina, että lastenistuin on asennettu valmistajan ohjeiden mukaisesti.
 • Jos lastenistuin on varustettu alakiinnitysnauhoilla, älkää koskaan säätäkö etuistuimen asentoa, kun kiinnitysnauhat on asennettu alakiinnityskohtiin. Muistakaa aina irrottaa alakiinnitysnauhat, kun lastenistuin ei ole asennettuna.
 • ISOFIX-opasta ei pidä käyttää lastenistuinta asennettaessa.

Asennus kolmannelle istuinriville*

 • Käyttäkää vain lastenistuimia, joita Volvo suosittelee, jotka ovat yleishyväksyttyjä tai puoliuniversaalisia ja joiden valmistajan ajoneuvoluettelossa auto on.
 • Tukijaloilla varustettua lastenistuinta ei saa asentaa kolmannelle istuinriville.
 • Säätäkää tarvittaessa toista istuinriviä eteenpäin riittävän tilan saamiseksi. Jos myös toiselle istuinriville on asennettu lastenistuin, tarkistakaa, että se on edelleen asennettuna valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Matkustajan turvatyynyn tarra

P5-1546–Safety–Airbag decal placement EU 1
Tarra matkustajan puoleisessa häikäisysuojassa.
P5-1507–Safety–Airbag decal placement EU 2
Tarra matkustajan puoleisessa ovipilarissa. Tarra tulee näkyviin, kun matkustajan ovi avataan.

Matkustajan turvavyön varoitustarra on sijoitettu edellä olevan mukaisesti.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Lisävarustetarjonta vaihtelee markkina-alueittain.
 3. 2 Ei koske keskipaikkaa.
 4. 3 Vaihtelee markkina-alueittain.

Oliko tästä apua?