Kuljettajaprofiilin tuonti USB:stä tai vienti USB:hen

Henkilökohtaiset asetukset, jotka on tallennettu kuljettajaprofiileihin, voidaan viedä/tuoda muihin autoihin USB-liitännän kautta.
Noudattakaa näitä kohtia kuljettajaprofiilin tuomiseksi/viemiseksi USB-muistista/-muistiin:
Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta JärjestelmäKuljettajan profiili.
P5–1617–AUX USB connectors
USB-liitäntä tunnelikonsolissa.
Asettakaa USB-muisti tunnelikonsoliin.
Valitkaa Tuo profiili USB-muistista/Vie profiili USB-muistiin.

 Huomio

Vain yksi USB-muisti voi olla liitännässä profiilien tuonnin ja viennin aikana. Jos muisteja on enemmän, profiili voi tallentua väärään USB-muistiin tai auto ei löydä profiilia tuonnin yhteydessä.

 Huomio

Useita profiileita voidaan viedä USB:hen, mutta vain yksi profiili voidaan tuoda kerrallaan. Tuotaessa profiili, kirjoitetaan tämä autossa olevan ko. profiilin päälle. Myös profiilin nimi kirjoitetaan päälle.

Vierasprofiilia ei voida viedä eikä tuoda.

Valitkaa tuotava profiili tai vietävä profiili/vietävät profiilit.
Ko. kuljettajaprofiilin päälle kirjoitetaan tuotaessa uusi.
Valitkaa OK.
Jos vienti epäonnistuu, se voi johtua siitä, että:
  • USB-muisti on täynnä.
  • USB-muisti on virheellisesti asetettu tai irrotettu viennin aikana.
Jos tuonti epäonnistuu, se voi johtua siitä, että:
  • USB-muisti on virheellisesti asetettu tai irrotettu tuonnin aikana.
  • USB-muistissa ei ole mitään kuljettajaprofiilia.
  • USB-muistissa oleva kuljettajaprofiilin tiedosto on vaurioitunut.

Related documents

Oliko tästä apua?