XC90

2017

Karttanavigoinnin lisenssisopimus

Lisenssi1 on sopimus tietyn toiminnan suorittamisesta oikein tai oikeutta hyödyntää toisen oikeutta sopimuksessa ilmoitetuin ehdoin.

LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ON LUETTAVA HUOLELLISESTI ENNEN HERE-TIETOKANNAN KÄYTTÖÄ

TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE

TÄMÄ ON KÄYTTÄJÄN JA HERE EUROPE B.V:N (”HERE”) VÄLINEN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS – EI MYYNTISOPIMUS – JOKA KOSKEE KÄYTTÄJÄN HANKKIMAA HERE-TIEKARTTATIETOKANNAN KOPIOTA, MUKAAN LUKIEN SIIHEN KUULUVA TIETOKONEOHJELMISTO, TIETOVÄLINEET JA HEREN JULKAISEMA KIRJALLINEN OPASTUSAINEISTO (YHDESSÄ ”TIETOKANTA”). KÄYTTÄMÄLLÄ TIETOKANTAA KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYY KAIKKI TÄMÄN LOPPUKÄYTTÄJÄN KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN (”SOPIMUS”) EHDOT. JOS KÄYTTÄJÄ EI HYVÄKSY TÄMÄN SOPIMUKSEN EHTOJA, HÄNEN ON VÄLITTÖMÄSTI PALAUTETTAVA TIETOKANTA KOKONAISUUDESSAAN JÄLLEENMYYJÄLLE HYVITYSTÄ VASTAAN.

OMISTUSOIKEUS

Tietokanta sekä siihen liittyvät tekijänoikeudet ja immateriaalioikeudet tai muut lähioikeudet ovat HEREn ja sen lisenssinantajien omaisuutta. Tietovälineet, jotka sisältävät tietokannan, pysyvät HEREn ja/tai ohjelmistotoimittajan omistuksessa, kunnes käyttäjä on suorittanut HERElle ja/tai ohjelmistotoimittajalle koko summan, jonka tämä sopimus tai muut vastaavat sopimukset, joiden perusteella hän on vastaanottanut tietokannan, velvoittaa hänet maksamaan.

KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

HERE myöntää käyttäjälle ei-yksinomaisen oikeuden tietokannan henkilökohtaiseen käyttöön tai soveltuvissa tapauksissa käyttäjän yrityksen sisäiseen käyttöön. Tämä käyttöoikeus ei sisällä oikeutta myöntää alilisenssejä.

KÄYTÖN RAJOITUKSET

Tietokanta on tarkoitettu käytettäväksi vain siinä tietyssä järjestelmässä, jota varten se on tehty. Ellei pakottavasta lainsäädännöstä (esimerkiksi EU:n ohjelmistodirektiiviin (91/250/ETY) ja tietokantadirektiiviin (96/9/EY) perustuvista kansallisista laeista) muuta seuraa, käyttäjä ei saa kopioida tai käyttää uudelleen tietokannan sisällön olennaisia osia eikä toisintaa, kopioida, muuttaa, muuntaa, kääntää, palauttaa assembler- tai lähdekielelle tai aukikoodata mitään tietokannan osaa. Jos käyttäjä haluaa saada EU:n ohjelmistodirektiivissä (tai siihen perustuvassa kansallisessa lainsäädännössä) tarkoitettuja yhteentoimivuustietoja, hänen tulee antaa HERElle riittävä tilaisuus toimittaa kysytyt tiedot kohtuullisin, HEREn määräämin ehdoin, joihin sisältyy kohtuullinen korvaus.

Tietokanta sisältää kolmansien osapuolten lisenssien alaisuudessa HERElle tarjoamaa informaatiota, jota koskevat seuraavassa verkko-osoitteessa esitetyt toimitusehdot ja tekijänoikeusilmoitukset:

here.com/supplierterms

KÄYTTÖOIKEUDEN SIIRTÄMINEN

Käyttäjä ei saa siirtää tietokantaa kolmannelle osapuolelle, paitsi kun se on asennettuna järjestelmään, jota varten se on tehty, tai kun käyttäjälle ei jää siirron jälkeen yhtään tietokannan kopiota, ja joka tapauksessa edellyttäen että siirronsaaja hyväksyy kaikki tämän sopimuksen ehdot ja vahvistaa tämän kirjallisesti HERElle. Moniosaoiset tallennusvälineet saa siirtää tai myydä vain kokonaisena sarjana, kuten HERE on ne toimittanut, ei osina.

RAJOITETTU TAKUU

HERE takaa jäljempänä esitettyjen varoitusten sisältämin varauksin, että tietokanta toimii kuukauden ajan siitä, kun käyttäjä on hankkinut oman kopionsa, täyttäen olennaisin osin HEREn tarkkuus- ja täydellisyyskriteerit, sellaisina kuin kriteerit ovat voimassa hankintapäivänä. HERE toimittaa kriteerit käyttäjälle pyynnöstä. Jos tietokanta ei toimi tämän rajoitetun vastuun edellyttämällä tavalla, HERE pyrkii mahdollisuuksien mukaan korjaamaan tai vaihtamaan tietokannan puutteellisesti toimivan kopion. Jos nämä toimet eivät johda siihen, että tietokanta toimisi esitetyn takuun mukaisesti, käyttäjä voi valintansa mukaan joko saada kohtuullisen korvauksen maksamastaan hankintahinnasta tai purkaa tämän sopimuksen. HEREn vastuuvelvollisuus rajoittuu tähän eikä käyttäjä voi vedota muihin oikeuskeinoihin HEREä vastaan. Tässä sopimuskohdassa nimenomaisesti annettua takuuta lukuun ottamatta HERE ei anna mitään takuita tietokannan tai sen avulla saatavien tulosten virheettömyydestä, tarkkuudesta, luotettavuudesta tai muista ominaisuuksista. HERE ei takaa että tietokanta on tällä hetkellä tai tulevaisuudessa virheetön. Mikään HEREn, ohjelmistotoimittajan tai muun henkilön antama suullinen tai kirjallinen informaatio tai ohje ei luo mitään takuuta eikä laajenna millään lailla edellä kuvatun rajoitetun takuun kattavuutta. Tässä sopimuksessa esitetty rajoitettu takuu ei vaikuta piilovikoja koskeviin oikeuksiin, joita pakottava lainsäädäntö mahdollisesti takaa käyttäjälle.

Jos käyttäjä ei ole hankkinut tietokantaa suoraan HEREltä, hänellä saattaa olla HEREn takaamien oikeuksien lisäksi kansallisen lainsäädännön takaamia oikeuksia siihen henkilöön nähden, jolta hän on hankkinut tietokannan. Edellä esitetty HEREn takuu ei vaikuta näihin lakisääteisiin oikeuksiin ja käyttäjä voi vedota niihin edellä myönnettyjen takuuoikeuksien lisäksi.

VASTUUNRAJOITUKSET

Tietokannan hintaan ei sisälly mitään katetta sellaisten välillisten tai seurannaisvahinkojen tai rajoittamattomien välittömien vahinkojen varalta, jotka ovat seurausta tietokannan käytöstä. Tästä seuraa, että HERE ei missään tapauksessa vastaa välillisistä tai seurannaisvahingoista, mukaan lukien muun muassa liikevaihdon, tietojen tai käyttömahdollisuuden menetykset, jotka kohdistuvat käyttäjään tai kolmanteen osapuoleen ja aiheutuvat tietokannan käytöstä, riippumatta siitä tapahtuvatko vahingot sopimuksen piirissä, sopimusta loukaten tai takuuseen perustuen, vaikka HERElle olisi etukäteen ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Kaikissa tapauksissa HEREn korvausvastuu välittömien vahinkojen tapauksessa rajoittuu käyttäjän hankkiman tietokannan hintaan.

TÄSSÄ SOPIMUKSESSA ESITETTY RAJOITETTU TAKUU JA VASTUUVELVOLLISUUDEN RAJOITUS EIVÄT VAIKUTA KÄYTTÄJÄN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOS TIETOKANTA ON HANKITTU MUUTA TARKOITUSTA KUIN AMMATINHARJOITUSTA VARTEN.

VAROITUKSIA

Ajan tuomista muutoksista, olosuhteiden muuttumisesta, käytetyistä lähteistä ja kattavan maantieteellisen tiedon keruun luonteesta johtuen tietokanta saattaa sisältää epätarkkoja tai epätäydellisiä tietoja ja antaa virheellisiä tuloksia. Tietokanta ei sisällä tietoja muun muassa matkustusajasta eikä ehkä sisällä tietoja tieympäristön turvallisuudesta, poliisin saatavillaolosta, avunannosta hätätapauksissa, tietöistä, teiden tai kaistojen sulkemisesta, teiden jyrkkyydestä ja kaltevuudesta, alikulkukorkeuksista, paino- tai muista rajoituksista, tieolosuhteista tai erikoistapahtumista, riippuen käyttäjän omistamasta navigointijärjestelmästä.

SOVELLETTAVA LAKI

Tähän sopimukseen sovelletaan sen maan lakia, jossa käyttäjällä on kotipaikka tietokannan hankintapäivänä. Jos käyttäjän kotipaikka on sillä hetkellä Euroopan unionin tai Sveitsin ulkopuolella, sovelletaan sen Euroopan unionin tai Sveitsin piiriin kuuluvan maan lakia, jossa käyttäjä hankki tietokannan. Muissa tapauksissa, tai jos tietokannan hankintapaikkaa ei voida määritellä, sovelletaan Alankomaiden lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan siinä tuomioistuimessa, joka on toimivaltainen käyttäjän kotipaikassa tietokannan hankintahetkellä, tämän rajoittamatta HEREn oikeutta nostaa kanne käyttäjän kulloisenkin kotipaikan tuomioistuimessa.

  1. 1 EULA = End User License Agreement

Oliko tästä apua?