Käynnistysakku

Sähköjärjestelmä on yksinapainen ja käyttää alustaa ja moottorin runkoa johtimina.

Käynnistysakkua käytetään sähköjärjestelmän käynnistämiseen ja käynnistysmoottorin sekä muiden auton sähkövarusteiden käyttämiseen.

Käynnistysakku tulee vaihtaa korjaamolla1.

Autossa on jännitesäätöinen vaihtovirtageneraattori.

Käynnistysakku on 12 V:n AGM-akku, mitoitettu hiilidioksidia rajoittavien toimintojen Start/Stop ja regeneratiivisen latauksen mukaan sekä tukemaan auton eri järjestelmien toimintaa.

Akun kestoikään ja toimintaan vaikuttavat käynnistyksien määrä, purkautumiset, ajotapa, ajo-olosuhteet ja ilmasto-olosuhteet yms.

 • Älkää koskaan kytkekö akkua irti moottorin käydessä.
 • Tarkistakaa, että akun kaapelit on liitetty oikein ja kiristetty asianmukaisesti.

 Varoitus

 • Käynnistysakku voi muodostaa räjähdyskaasua, joka on hyvin räjähdysherkkää. Kipinä, joka voi syntyä kytkettäessä käynnistysjohdin virheellisesti, voi riittää siihen, että akku räjähtää.
 • Käynnistysakussa on rikkihappoa, joka voi aiheuttaa vakavia syöpymisvaurioita.
 • Huuhdelkaa suurella vesimäärällä, jos rikkihappo pääsee kosketuksiin silmien, ihon tai vaatteiden kanssa. Roiskeen osuessa silmiin - ottakaa välittömästi yhteys lääkäriin.

Yhdistettäessä ulkoinen käynnistysakku tai akkulaturi käytetään auton latauskohtia moottoritilassa. Kuormatilassa olevan auton käynnistysakun napoja ei saa käyttää.

Ladattaessa pitää sekä käynnistysakku että apuakku ladata.

P5-1546-XC90 Battery charging points
 1. P5-Icon red circle 1Positiivinen latauskohta.
 2. P5-Icon red circle 2Negatiivinen latauskohta

 Tärkeää

Ladattaessa käynnistysakkua ja apuakkua saa käyttää vain nykyaikaista akkulaturia, jonka latausjännite on kontrolloitu. Pikalataustoimintoa ei saa käyttää, koska se voi vaurioittaa akkua.

 Tärkeää

Jos seuraavaa ei noudateta, voi infotainment-järjestelmän energiansäästötoiminto lakata tilapäisesti toimimasta ja/tai ilmoitus kuljettajan näytössä käynnistysakun varausasteesta olla tilapäisesti pätemätön ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemisen jälkeen.

 • Auton akun negatiivistä napaa ei koskaan saa käyttää ulkoisen käynnistysakun tai akkulaturin kytkemiseen - vain auton negatiivista latauskohtaa saa käyttää maadoituskohtana.

 Huomio

Jos käynnistysakku tyhjenee monta kertaa, tämä vaikuttaa akun käyttöikään heikentävästi.

Käynnistysakun käyttöikään vaikuttaa monta tekijää, mm. ajo-olosuhteet ja ilmasto. Akun käynnistyskyky alenee asteittain ajan myötä ja siksi lataaminen on tarpeen, jos autoa ei käytetä pitkään aikaan tai jos autolla ajetaan vain lyhyitä matkoja. Myös suuri kylmyys alentaa käynnistyskykyä edelleen.

Jotta käynnistysakku pysyisi hyvässä kunnossa, suositellaan vähintään 15 minuutin ajoa viikossa tai automaattisella ylläpitolataustoiminnolla varustetun latauslaitteen kytkemistä käynnistysakkuun.

Jatkuvasti täyteen ladatun akun käyttöikä on kaikkein pisin.

P5-1507 Starter battery location
Käynnistysakku on sijoitettu kuormatilaan.

Seuraava taulukko näyttää käynnistysakun erittelyt.

Akku

H7 AGM

Jännite (V)12
Kylmäkäynnistyskyky2 - CCA3 (A)800
Koko , PxLxK (mm)315×175×190
Kapasiteetti (Ah)80

Volvo suosittelee, että valtuutetun Volvon teknisen palvelun annetaan vaihtaa akut.

 Tärkeää

Kun käynnistysakku tai apuakku vaihdetaan, pitää asentaa AGM4-tyyppinen akku.

 Tärkeää

Jos käynnistysakku vaihdetaan, olkaa tarkka ja vaihtakaa akku saman kylmäkäynnistyskyvyn omaavaan ja alkuperäisen akun tyyppiseen (katsokaa akussa olevaa tarraa).

 Huomio

Käynnistysakun kotelon pitää olla alkuperäisen akun mittojen mukainen.
 1. 1 Valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
 2. 2 EN-normin mukaisesti.
 3. 3 Cold Cranking Amperes.
 4. 4 Absorbed Glass Mat.

Oliko tästä apua?