Ajodatan esittäminen kuljettajan näytössä

Ajotietokoneen rekisteröimät ja laskemat arvot voidaan näyttää kuljettajan näytössä.

Arvot tallentuvat ajotietokonesovellukseen. Sovellusvalikon kautta on mahdollista valita, mitä tietoja kuljettajan näyttö esittää.

P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch
Avatkaa ja navigoikaa sovellusvalikossa1 ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
 1. P5-Icon red circle 1Sovellusvalikko
 2. P5-Icon red circle 2Vasen/oikea
 3. P5-Icon red circle 3Ylös/alas
 4. P5-Icon red circle 4Vahvistakaa

Avatkaa sovellusvalikko kuljettajan näytössä painamalla (1).

(Sovellusvalikkoa ei voida avata silloin, kun kuljettajan näytössä on kuittaamaton ilmoitus. Ilmoitus on vahvistettava ennen kuin sovellusvalikko voidaan avata.)

Siirtykää ajotietokonesovellukseen vasemmalle tai oikealle painikkeella (2).
Neljä ylintä valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TM. Neljä seuraavaa valikkoriviä näyttävät mitatut arvot välimatkamittarille TA. Siirtykää ylös- tai alaspäin luettelossa painamalla (3).

Siirtykää pitemmälle alas vaihtoehtopainikkeisiin valitaksenne, mitä tietoja esitetään kuljettajan näytössä:

 • Hetkellinen polttoaineenkulutus
 • Ajomatka tyhjään säiliöön
 • Matkamittari
 • Ajomatka välimatkamittareille TM, TA, tai ei ajomatkan näyttämistä
 • Turisti (vaihtoehtoinen nopeusmittari).

Merkitkää tai poistakaa valinnan merkintä O -painikkeella (4). Muutos toteutetaan heti.

Välimatkamittarin nollaaminen

P5-1507-reset button left stalk on steering wheel

Nollatkaa välimatkamittari TM painamalla pitkään RESET-painiketta ohjauspylvään vasemmanpuoleisessa vivussa.

Välimatkamittarissa TA on vain automaattinen nollaus. Nollaus tapahtuu, jos autoa ei käytetä neljään tuntiin tai pidempään aikaan.

Yksiköiden vaihtaminen

Muuttakaa ajomatkan, nopeuden yms. yksiköitä keskinäytön kautta:

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta JärjestelmäYksiköt.
Kohdassa Yksiköt, valitkaa haluamanne yksikkönormi: Metrinen, Brittiläinen tai US.

 Huomio

Ajotietokoneen lisäksi nämä yksiköt muuttuvat samalla myös Volvon navigointijärjestelmässä*.
 1. 1 Näytön ulkonäkö voi vaihdella mittaristoversiosta riippuen.
 2. * Valinnais-/lisävaruste.