Sadetunnistimen aktivointi/deaktivointi

Sadetunnistin tunnistaa veden määrän tuulilasilla ja aktivoi pyyhkimet automaattisesti. Sadetunnistimen herkkyyttä säädetään ohjauspylvään oikean vivun säätöpyörällä.
P5-1507-Rain sensor
Oikea ohjauspylvään vipu.
  1. P5-Icon red circle 1Sadetunnistimen painike
  2. P5-Icon red circle 2Säätöpyörä, herkkyys/taajuus

Kun sadetunnistin on aktivoituna, esitetään sadetunnistimen symboli P5-1507-Rain sensor symbol-kombiinstrument kuljettajan näytössä.

Sadetunnistimen aktivointi

Kun sadetunnistin aktivoidaan, pitää auton olla käynnissä tai sähköjärjestelmän jännitetilassa I tai II samalla, kun tuulilasinpyyhkimien vivun pitää olla asennossa 0 tai yksittäisen pyyhkäisyn asennossa.

Aktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistimen painiketta P5-1507-Rain sensor symbol-på spak.

Jos vipua siirretään alaspäin, pyyhkimet tekevät ylimääräisen liikkeen.

Kääntäkää säätöpyörää ylöspäin herkkyyden lisäämiseksi ja alaspäin sen pienentämiseksi. Kun säätöpyörää käännetään ylöspäin, tehdään ylimääräinen pyyhintäliike.

Sadetunnistimen deaktivointi

Deaktivoikaa sadetunnistin painamalla sadetunnistinpainiketta P5-1507-Rain sensor symbol-på spak tai siirtäkää vipu ylöspäin toiselle pyyhinohjelmalle.

Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti jännitetilassa 0 tai moottorin ollessa sammutettuna.

Sadetunnistin deaktivoituu automaattisesti, kun pyyhinsulat asetetaan huoltoasentoon. Sadetunnistin aktivoituu uudelleen, kun huoltoasennosta on poistuttu.

 Tärkeää

Automaattipesussa tuulilasinpyyhkimet voivat käynnistyä ja vaurioitua. Sulkekaa sadetunnistin auton ollessa käynnissä tai kun auton sähköjärjestelmä on jännitetilassa I tai II. Kuljettajan näytössä oleva symboli sammuu.

Muistitoiminnon aktivointi/deaktivointi

Sadetunnistimen muistitoiminto on mahdollista aktivoida siten, ettei sadetunnistimen painiketta tarvitse painaa aina auton käynnistyksen yhteydessä.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarTuulilasinpyyhin.
Valitkaa Sadetunnistimen muisti muistitoiminnon aktivoimiseksi/deaktivoimiseksi.

Oliko tästä apua?