Kamerayksikön rajoitukset

Kamerayksikössä on tiettyjä rajoituksia, mikä myös rajoittaa yksikön käyttämiä toimintoja.

Alentunut näkyvyys

Kamerassa on rajoituksia, jotka muistuttavat ihmisen silmän vastaavia, eli se "näkee" huonommin esim. kovassa lumi- tai vesisateessa, tiheässä sumussa tai voimakkaassa pöly- tai lumituiskussa. Sellaisissa olosuhteissa kameratunnistimen toiminnot voivat rajoittua voimakkaasti tai deaktivoitua tilapäisesti.

Voimakas vastavalo, heijastukset ajoradassa, likainen tienpinta tai epäselvät ajokaistan sivumerkinnät voivat voimakkaasti rajoittaa toimintoa, kun kameraa käytetään lukemaan ajorataa, havaitsemaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä, suurikokoisia eläimiä ja muita ajoneuvoja.

Yksikkö tukossa

P5-1507-CitySafety Vindrutans kamera
Merkitty alue täytyy pitää vapaana tarroista, esineistä, aurinkokalvoista yms.1

Kamerayksikkö on sijoitettu tuulilasin yläosan sisäpuolelle, yhdessä auton tutkayksikön kanssa.

 Tärkeää

Älkää asettako, liimatko tai asentako mitään tuulilasin ulko- tai sisäpuolelle, kamera- ja tutkayksikön eteen tai ympärille – se voi häiritä kamera- ja tutkayksikköön perustuvia toimintoja.

Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.

P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Jos kuljettajan näyttö esittää tämän symbolin ja ilmoituksen Tuulilasin anturi Anturi tukossa, katso käyttöopasta, se tarkoittaa, että kamera- ja tutkayksikkö ei voi havaita muita ajoneuvoja auton edessä.

Seuraava taulukko näyttää esimerkkejä mahdollisista syistä ilmoituksen esittämiseen sekä sopivan toimenpiteen:

SyyToimenpide
Tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä on likainen tai jään tai lumen peittämä.Puhdistakaa tuulilasin pinta kamera- ja tutkayksikön edessä liasta, jäästä ja lumesta.
Tiheä sumu, voimakas vesi- tai lumisade tukkivat tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa.
Tienpinnassa oleva vesi tai lumi pyörteilee ilmaan ja estää tutkasignaalien kulun tai kameran näkymän.Ei toimenpiteitä. Joskus yksikkö ei toimi voimakkaassa sateessa tai tienpinnan ollessa luminen.
Tuulilasin sisäpuolen ja kamera- ja tutkayksikön välille on tullut likaa.Hakeutukaa korjaamolle tuulilasin puhdistamiseksi yksikön kotelon sisäpuolelta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.
Voimakas vastavaloEi toimenpiteitä. Kamerayksikkö palautetaan automaattisesti, kun valaistusolosuhteet ovat suotuisammat.

 Huomio

Pitäkää tuulilasi puhtaana kamera- ja tutkayksikön edestä.

Korkeat lämpötilat

Matkustamon lämpötilan ollessa korkea kamera- ja tutkayksikkö saattaa kytkeytyä tilapäisesti pois päältä noin 15 minuutin kuluttua moottorin käynnistyksestä elektroniikan suojaamiseksi. Kun lämpötila on laskenut riittävästi, kamera- ja tutkayksikkö käynnistyy uudelleen automaattisesti.

Vaurioitunut tuulilasi

 Tärkeää

Jos tuulilasiin syntyy halkeama, naarmu tai kivenisku kamera- ja tutkayksikön jonkin "ikkunan" eteen, ja se peittää n. 0,5 x 3,0 mm:n suuruisen pinnan (tai suuremman), pitää ottaa yhteys korjaamoon tuulilasin vaihtoa varten – valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Mikäli toimenpiteisiin ei ryhdytä, kamera- ja tutkayksikköä käyttävien kuljettajan tukijärjestelmien suorituskyky voi huonontua.

Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.

Jotta tutkayksikköä käyttävän kuljettajan apujärjestelmän toiminta ei vaarannu, huonone tai ole virheellistä, myös seuraavat ohjeet pätevät:
  • Volvo suosittelee, että kamera- ja tutkayksikön edessä olevan alueen halkeamia, naarmuja tai kiveniskemiä ei korjata – sen sijaan tulee koko tuulilasi vaihtaa.
  • Ottakaa ennen tuulilasin vaihtoa yhteys Volvon valtuutettuun tekniseen palveluun varmistaaksenne, että oikea tuulilasi tilataan ja asennetaan.
  • Vaihdettaessa pitää asentaa saman tyyppiset tai Volvon hyväksymät tuulilasinpyyhkimet.

 Tärkeää

Vaihdettaessa tuulilasi pitää kamera- ja tutkayksikkö kalibroida uudelleen korjaamolla, jotta varmistetaan auton kaikkien kamera- ja tutkaperustaisten järjestelmien toiminta - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Huolto

Jotta kamera- ja tutkayksikkö toimisi oikein, täytyy tuulilasi yksikön edessä pitää puhtaana liasta, jäästä ja lumesta sekä puhdistaa säännöllisesti vedellä ja autonpesuaineella.

 Huomio

Kamera- ja tutkayksikköä peittävä lika, jää ja lumi heikentävät toimintaa ja voivat tehdä mittaamisen mahdottomaksi.

Toimintoja voidaan myös rajoittaa, sulkea kokonaan tai niiden vaste voi olla virheellinen.

  1. 1 HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Oliko tästä apua?