Head-up -näyttö*

Head-up-näyttö täydentää auton kuljettajan näyttöä ja heijastaa tietoa kuljettajan näytöstä tuulilasille. Heijastetun kuvan näkee vain kuljettajan paikalta.
P5-15w19 - HUD telephone call
Tuleva puhelu.

Head-up -näyttö esittää varoituksia ja informaatiota koskien nopeutta, nopeudensäädintoimintoja, navigointia jne. kuljettajan näkökentässä. Myös liikennemerkki-informaatiota ja tulevat puhelut esitetään head-up -näytössä.

 Tärkeää

Näyttöyksikkö, josta informaatio projisoidaan, on kojelaudassa. Näyttöyksikön peitelasin vaurioiden välttämiseksi - älkää säilyttäkö mitään esineitä peitelasin päällä ja katsokaa, ettei sen päälle putoa mitään esineitä.
P5 1507 HUD information
Esimerkkejä siitä, mitä näytössä voidaan esittää.
 1. P5-Icon red circle 1Nopeus
 2. P5-Icon red circle 2Vakionopeudensäädin
 3. P5-Icon red circle 3Navigointi
 4. P5-Icon red circle 4Liikennemerkkejä

Head-up-näytössä voidaan näyttää tilapäisesti useita symboleita, esim.:

P5-1507 Symbol General red

Jos varoitussymboli syttyy - lukekaa varoitusilmoitus kuljettajan näytöstä.

P5-1507 Symbol General yellow

Jos informaatiosymboli syttyy - lukekaa ilmoitus kuljettajan näytöstä.

 Huomio

Kuljettajan mahdollisuutta nähdä informaatiota head-up -näytöstä (ylänäyttö) heikentävät:

 • polarisoivien aurinkolasien käyttö
 • ajoasento, joka aiheuttaa sen, ettei kuljettaja istu keskeisesti istuimella
 • esineet näyttöyksikön peitelasin päällä
 • epäsuotuista valaistusolosuhteet.

 Huomio

Tietyt näköongelmat voivat head-up -näyttöä käytettäessä aiheuttaa päänsärkyä ja rasittuneisuuden tunteen.

City Safety head-up-näytössä

 Huomio

Aktivoitaessa City Safety* korvataan head-up -näytössä oleva informaatio City Safety -järjestelmän grafiikalla. Tämä grafiikka tulee näkyviin, vaikka head-up -näyttö on suljettu.
P5-1507 HUD collision warning
City Safety -toiminnon grafiikka vilkkuu kuljettajan huomion saamiseksi.

Head-up-näytön aktivointi/deaktivointi

Toiminto voidaan deaktivoida/aktivoida kahdella tavalla keskinäytön kautta:

Toimintonäkymän kautta

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_on_off

Painakaa painiketta Tuulilasinäyttö.

Asetusten kautta

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarNäytöt.
Valitkaa/valitkaa pois Tuulilasinäyttö.

Valinta voidaan tallentaa henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.

 Huomio

Head-up-näytön aktivointi/aktivoinnin poisto ja asetukset voidaan tehdä vain, kun siinä näkyy heijastettu kuva. Tätä varten auton moottorin täytyy olla käynnissä.

Head-up-näytön asetukset

Valitkaa vaihtoehtoja ja säätäkää head-up-näytön näyttöasetuksia.

Näyttövaihtoehdon valitseminen

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarNäytötTuulilasinäytön valinnat.

Valitkaa näytettävät toiminnot:

 • Näytä navigointi tuulilasinäyttö
 • Road Sign Information tuulilasinäyttö
 • Näytä kulj. tuki tuulilasinäyttö
 • Näytä puhelin tuulilasinäyttö.

Valinta voidaan tallentaa henkilökohtaisena asetuksena kuljettajaprofiiliin.

Valovoiman ja korkeussijainnin säätö

P5-1507 Icon_car_functions_HUD_setup
Painakaa painiketta Heij. mittaristonäytön säädöt keskinäytön toimintonäkymässä.
Säätäkää heijastettavan kuvan valoisuutta ja korkeussijaintia kuljettajan näkökentässä ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
P5 Right steering wheel buttons, HUD
 1. P5-Icon red circle 1Valovoiman vähentäminen
 2. P5-Icon red circle 2Valovoiman lisääminen
 3. P5-Icon red circle 3Sijainnin nostaminen
 4. P5-Icon red circle 4Sijainnin laskeminen
 5. P5-Icon red circle 5Vahvistakaa

Grafiikan valovoima sovitetaan automaattisesti sen taustalla oleviin valaistusolosuhteisiin. Valovoimaan vaikuttaa myös auton muiden näyttöjen valovoiman säätö.

Korkeusasento voidaan tallentaa sähkökäyttöisen istuimen muistitoimintoon*.

Vaaka-asennon kalibrointi

Head-up-näytön vaaka-asento voidaan joutua kalibroimaan, kun tuulilasi tai näyttöyksikkö vaihdetaan. Kalibroinnissa heijastettavaa kuvaa käännetään vastapäivään tai myötäpäivään.

Painakaa Asetukset keskinäytön päänäkymässä.
Valitkaa My CarNäytötTuulilasinäyttö mittaristonäytön kalibrointi.
Kalibroikaa kuvan vaaka-asento ohjauspyörän oikealla painikesarjalla.
P5 Right steering wheel buttons_left_right, HUD
 1. P5-Icon red circle 1Kääntäminen vastapäivään
 2. P5-Icon red circle 2Kääntäminen myötäpäivään
 3. P5-Icon red circle 3Vahvistakaa

Puhdistus

Pyyhkikää varovasti näytön peitelasi puhtaaksi ja kuivaksi mikrokuituliinalla. Kostuttakaa mikrokuituliina tarvittaessa kevyesti.

Älkää koskaan käyttäkö voimakkaita tahranpoistoaineita. Vaikeammissa tapauksissa voidaan käyttää erityistä puhdistusainetta, jota voitte ostaa Volvon jälleenmyyjiltä.

Jos tuulilasi vaihdetaan

Head-up -näytöllä varustetussa autossa on erityistyyppinen tuulilasi, joka täyttää heijastettavan kuvan näytölle asettamat vaatimukset.

Vaihdettaessa tuulilasi - ottakaa yhteys valutettuun korjaamoon1. Tuulilasin oikea versio pitää asentaa, jotta head-up -näytön grafiikka voidaan esittää oikealla tavalla.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Oliko tästä apua?