Βοήθεια έκτακτης ανάγκης με το Volvo Assistance

Πατήστε το κουμπί SOS για να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία Volvo Assistance, ή με ένα τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Volvo Assistance1

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών στο αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε την υπηρεσία Volvo Assistance χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα. Το αυτοκίνητο καλεί την υπηρεσία Volvo Assistance και αποστέλλεται ένα μήνυμα που περιέχει τη θέση του αυτοκινήτου, μεταξύ άλλων.

Η υπηρεσία Volvo Assistance προσπαθεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον/την οδηγό του αυτοκινήτου και να αξιολογήσει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη για βοήθεια.
Ο τηλεφωνητής(-τρια) της υπηρεσίας Volvo Assistance στη συνέχεια επικοινωνεί με την απαραίτητη υπηρεσία βοήθειας (αστυνομία, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

Αν η προφορική επικοινωνία δεν είναι εφικτή, η υπηρεσία Volvo Assistance επικοινωνεί με τις αρμόδιες αρχές που βοηθούν με τις κατάλληλες ενέργειες.

Προτεραιότητα σε αριθμό δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης1

Έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε το σύστημα έτσι, ώστε το αυτοκίνητο να καλεί το τηλεφωνικό κέντρο ενός δημόσιου φορέα έκτακτης ανάγκης αντί την υπηρεσία Volvo Assistance. Βλ. ξεχωριστές οδηγίες.

Τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης2

Για να καλέσετε βοήθεια σε περίπτωση αδιαθεσίας ή εξωτερικών απειλών στο αυτοκίνητο ή τους επιβάτες, μπορείτε να ειδοποιήσετε το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης χειροκίνητα, πατώντας το κουμπί SOS τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα.

Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης προσπαθεί να επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό του αυτοκινήτου και να αξιολογήσει την έκταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης και την ανάγκη για βοήθεια.
Το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης αποστέλλει την απαραίτητη βοήθεια (περιπολικό, ασθενοφόρο, οδική βοήθεια, κ.λπ.).

 Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. Η πλημμελής χρήση μπορεί να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί P5-2222-iCup-Ceiling call button symbol για άλλη βοήθεια, π.χ. ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του αυτοκινήτου ή αν χρειάζεστε οδική βοήθεια.

 Σημείωση

Αν η λυχνία SOS αναβοσβήνει παρότι το κουμπί είναι πατημένο, σημαίνει ότι το αυτοκίνητο προσπαθεί να βρει και να συνδεθεί σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Η λυχνία συνεχίζει να αναβοσβήνει μέχρι το αυτοκίνητο να συνδεθεί.

Αριθμός έκτακτης ανάγκης

Όταν το σύστημα ενεργοποιηθεί από σύγκρουση, επιχειρεί να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Volvo Assistance της χώρας. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε η κλήση εκτρέπεται στον αριθμό έκτακτης ανάγκης που έχετε ορίσει για την περιοχή, που βρίσκεται το αυτοκίνητο.

  1. 1 Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.
  2. 2 Ισχύει για αγορές στις οποίες δεν προσφέρεται η υπηρεσία Volvo Assistance.