Έκδοση άρθρου 2023.268.0

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Όταν χρησιμοποιείται παρακάτω, "Volvo Cars" σημαίνει είτε τη Volvo Car Corporation, μία ή περισσότερες οντότητες εντός του ομίλου Volvo Car ή το σύνολο του ομίλου Volvo Car, ανάλογα με την περίπτωση.

Χωρίς εγγυήσεις κ.λπ.

Παρότι έχει ληφθεί κάθε εύλογη μέριμνα για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο (ο "Ιστότοπος"), αυτές παρέχονται "ως έχουν". Σε καμία περίπτωση η Volvo Cars δεν θα είναι υπεύθυνη σε οποιοδήποτε μέρος για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, επακόλουθη ή άλλου είδους ζημιά για οποιαδήποτε χρήση του Ιστότοπου, ή οποιασδήποτε υπερσυνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, διαφυγόντων κερδών, διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλειας προγραμμάτων, απώλειας δεδομένων ή άλλως, ακόμη και αν η Volvo Cars έχει ενημερωθεί ρητά για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Η Volvo Cars αποποιείται όλες τις εγγυήσεις και παραστάσεις για τον Ιστότοπο καθώς και για οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα στην οποία μπορεί να έχετε πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. Τέτοιες άλλες ιστοσελίδες παρέχονται μόνο για ευκολία και δεν σημαίνει ότι η Volvo Cars ενστερνίζεται ή αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο ή τη χρήση αυτών των δικτυακών τόπων. Επιπλέον, εναπόκειται σε εσάς να λάβετε εύλογες προφυλάξεις και να διασφαλίσετε ότι η συσκευή με την οποία έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο (μαζί με το σχετικό λογισμικό) προστατεύεται από ιούς, σκουλήκια (worms), δούρειους ίππους (Trojan horses) και άλλα τέτοια στοιχεία καταστροφικής φύσης.

Οποιεσδήποτε εγγυήσεις ή παραστάσεις στον Ιστότοπο για προϊόντα ή υπηρεσίες της Volvo Cars που αγοράζετε ή χρησιμοποιείτε θα υπόκεινται στους συμφωνηθέντες όρους και προϋποθέσεις της σύμβασης για τα εν λόγω προϊόντα ή υπηρεσίες.

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιπλέον, παρακαλούμε να σημειώσετε ότι η Volvo Cars διατηρεί το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, συμπεριλαμβανομένων των τιμών τους, ανά πάσα στιγμή.

Οι πληροφορίες στον Ιστότοπο μπορεί να περιέχουν αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες της Volvo Cars που δεν ανακοινώνονται ή διατίθενται στη χώρα σας. Οι αναφορές αυτές δεν υπονοούν ότι η Volvo Cars προτίθεται να ανακοινώσει ή να διαθέσει τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες στη χώρα σας. Σημειώστε επίσης ότι ορισμένα προϊόντα και υπηρεσίες μπορεί να είναι διαθέσιμα μόνο με επιπλέον κόστος και ότι ορισμένες από τις πληροφορίες σχετικά με τον Ιστότοπο μπορεί να μην είναι σωστές λόγω αλλαγών προϊόντων που σημειώθηκαν μετά την έναρξη ή την τελευταία ενημέρωση του Ιστότοπου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον επίσημο διανομέα της Volvo Cars για πλήρεις λεπτομέρειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα για σας.

Συγκεκριμένο λογισμικό που διατίθεται στον Ιστότοπο

Οποιοδήποτε λογισμικό που μπορεί να είναι διαθέσιμο για λήψη από τον Ιστότοπο (το "Λογισμικό"), αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Volvo Cars ή/και των δικαιοπαρόχων της.

Η χρήση του Λογισμικού διέπεται από τους όρους της συμφωνίας άδειας χρήσης τελικού χρήστη, αν υπάρχει, που συνοδεύει ή συμπεριλαμβάνεται στο Λογισμικό ("Άδεια Χρήσης"). Εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό διατίθεται για λήψη αποκλειστικά για χρήση από τους τελικούς χρήστες. Περαιτέρω, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από την Άδεια Χρήσης, το Λογισμικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό για τον οποίο διατίθεται. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή αναδιανομή του Λογισμικού που δεν γίνεται σύμφωνα με την Άδεια Χρήσης απαγορεύεται ρητά και μπορεί να επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Το Λογισμικό είναι εγγυημένο μόνο σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Χρήσης. Εκτός των περιπτώσεων που ενδέχεται να είναι έτσι εγγυημένες στην Άδεια Χρήσης, η Volvo Cars αποποιείται δια του παρόντος όλες τις εγγυήσεις όσον αφορά το Λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και προϋποθέσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη-παραβίασης.