Πληροφορίες καταλόγου ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση (CL) σύμφωνα με τον κανονισμό REACH, Άρθρο 33.1

Σύμφωνα με το Άρθρο 33.1 του κανονισμού REACH (Καν. ΕΚ 1907/2006),1 οι επαγγελματίες πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για τις ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC2) στα προϊόντα που παρέχονται από τη Volvo Cars. Σκοπός είναι να διευκολυνθεί ο ασφαλής χειρισμός των συστατικών στοιχείων που επηρεάζονται, για την προστασία των ανθρώπων και του περιβάλλοντος.

Ως Volvo Cars, στηρίζουμε τους βασικούς στόχους του κανονισμού REACH γενικά και του Άρθρου 33 ειδικά, οι οποίοι συνάδουν με τη δέσμευσή μας να προάγουμε την κατασκευή, τη διαχείριση και τη χρήση των προϊόντων μας με υπευθυνότητα.

Συγκέντρωση ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση

Τα άρθρα στον "Πίνακα ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση" παρακάτω περιέχουν ουσίες πάνω από 0,1% κατά βάρος (β/β) στη λίστα υποψηφίων (CL) για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Οι πληροφορίες για τις ουσίες στη λίστα υποψηφίων (CL) βασίζονται στα δεδομένα που προέρχονται από τους προμηθευτές μας και στα δεδομένα των δικών μας προϊόντων.

Γενικές πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για εξαρτήματα

Κάθε αυτοκίνητο της Volvo Cars συνοδεύεται από ένα εγχειρίδιο κατόχου, που περιέχει πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για τους κατόχους/οδηγούς/χρήστες του αυτοκινήτου. Οι πληροφορίες της Volvo Cars για την επισκευή και το σέρβις των αυτοκινήτων και τα γνήσια ανταλλακτικά περιέχουν επίσης πληροφορίες ασφαλούς χρήσης για το προσωπικό που διεξάγει τις εργασίες σέρβις.

Όταν υπάρχουν σε εξαρτήματα αυτού του αυτοκινήτου, οι υποψήφιες προς αδειοδότηση ουσίες που παρατίθενται στον αντίστοιχο “Πίνακα ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση” για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο ενσωματώνονται με τέτοιον τρόπο, ώστε να ελαχιστοποιείται η πιθανή έκθεση των πελατών σε αυτές και να μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον, αρκεί το αυτοκίνητο και τα εξαρτήματά του να χρησιμοποιούνται όπως προβλέπεται, και οι εργασίες επισκευής, σέρβις και συντήρησης να διεξάγονται σύμφωνα με τις σχετικές τεχνικές οδηγίες και τις τυποποιημένες ορθές πρακτικές του κλάδου.

Ο μόνος νόμιμος τρόπος απόρριψης των οχημάτων που έχουν εξαντλήσει τη λειτουργική τους ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η διάθεσή τους σε εξουσιοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας (ATF). Τα μέρη του οχήματος πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Πίνακας ουσιών υποψήφιων προς αδειοδότηση

Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται σε αρχείο PDF, βλ. θέματα Υποστήριξης/Χρησιμοποιώντας το αυτοκίνητό σας/Άδειες χρήσης και εγκρίσεις τύπου.

  1. 1 REACH - Είναι η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χημικές ουσίες, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007, ο κανονισμός (ΕΚ) αρ. 1907/2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τον περιορισμό των χημικών προϊόντων (REACH).
  2. 2 SVHC - Ουσίες που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στην τρέχουσα λίστα υποψηφίων (CL).