Μπαταρία

Μπαταρία - ενδεικτικές λυχνίες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχουν πληροφοριακές και προειδοποιητικές λυχνίες πάνω στις μπαταρίες.

Λυχνίες πάνω στις μπαταρίες

Να χρησιμοποιείτε προστατευτικά γυαλιά.

Περισσότερες πληροφορίες στο εγχειρίδιο κατόχου του αυτοκινήτου.

Να αποθηκεύετε την μπαταρία μακριά από παιδιά.

Η μπαταρία περιέχει διαβρωτικό οξύ.

Προφυλάσσετε την µπαταρία από σπινθήρες και γυμνή φλόγα.

Κίνδυνος έκρηξης.

Πρέπει να παραδοθεί για ανακύκλωση.

Σημείωση

Οι αποφορτισμένες μπαταρίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον, διότι περιέχουν μόλυβδο.


Σας βοήθησε αυτό;