Artikelversie 2024.43.0

Privacyverklaring - Testvoertuigen

Van kracht vanaf:

Gepubliceerd:

Dit document beschrijft hoe Volvo Cars (zoals hieronder gedefinieerd), en soms ook andere organisaties, uw persoonsgegevens verwerken wanneer die door testvoertuigen worden verzameld op testbanen en openbare wegen. Volvo Cars gebruikt testvoertuigen voor onderzoek, ontwikkeling en certificering van auto's en hun functies, met inbegrip van rijassistentiesystemen, connected-functies en de functies voor deels geautomatiseerd en autonoom rijden. Hiertoe gebruiken we duidelijk herkenbare testvoertuigen om gegevens vast te leggen van verschillende sensoren, inclusief video-opnames van de omgeving.

De testvoertuigen van Volvo Cars worden gebruikt voor meerdere doeleinden, die verschillende soorten verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen, wat we hieronder zullen toelichten. De verschillende soorten testvoertuigen zijn de volgende:

 • AD-HMI-voertuigen
 • Certificeringsvoertuigen
 • Voertuigen voor het verzamelen van gegevens (hierna DCV's)

Hieronder vindt u:

1. Wie er verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens

De verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door testvoertuigen is als volgt verdeeld:

 • De organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens verzameld door de AD-HMI-voertuigen en de Certificeringsvoertuigen is Volvo Car Corporation, gevestigd te Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Gotenburg, Zweden, met bedrijfsregistratienummer 556074-3089, hierna 'Volvo Cars', 'we/wij', of 'ons'.
 • De organisaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens verzameld door de DCV's zijn, gezamenlijk:
  • Volvo Car Corporation, en
  • Zenseact AB, bedrijfsregistratienummer 559228-9358, gevestigd te Lindholmspiren 2, 417 56 Göteborg, Zweden, hierna 'Zenseact'.

2. Verzamelde persoonsgegevens: waarom en voor hoe lang

Zoals eerder vermeld, worden de testvoertuigen van Volvo Cars gebruikt voor meerdere doeleinden, die verschillende soorten verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen – de verschillende testvoertuigen en de gegevens die ze verzamelen en verwerken worden hieronder beschreven.

Volvo Cars zal ondergenoemde persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dat die welke expliciet worden beschreven in de privacyverklaring. Wij hebben relevante maatregelen getroffen om bijv. de toegang tot persoonsgegevens te beperken en niet-relevant materiaal te verwijderen.

2.1 AD-HMI-voertuigen

De AD-HMI-Voertuigen van Volvo Cars zijn testvoertuigen waarmee op de openbare weg wordt gereden en verkeersgegevens worden verzameld. De verwerking van verkeersgegevens, die verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengt, is noodzakelijk voor onderzoeks-, statistische en analytische doeleinden en voor de ontwikkeling, het testen en de evaluatie, verificatie en validatie van software, hardware, systemen en technologieën met betrekking tot de veiligheid en/of functionaliteit van AD/ADAS/DMS- en gerelateerde technologieën. Dergelijke gegevens omvatten de volgende categorieën:

 • Videogegevens verzameld met behulp van videorecorders geïnstalleerd in de AD-HMI-testvoertuigen, en zo geplaatst dat ze de weg en de openbare verkeersomgeving vóór het AD-HMI-voertuig vastleggen. De camera's maken opnames van voetgangers, fietsers, mensen in of op voertuigen en voertuigen met kentekens in de nabijheid van het AD-HMI-voertuig. Om onze doelen te behalen moet Volvo Cars gegevens verzamelen van de werkelijke verkeersomgeving en werkelijke verkeerssituaties. De verzamelde gegevens moeten daarom authentiek zijn en mogen niet worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wazig maken. Wij zijn niet geïnteresseerd in de personen die voorkomen in de gegevens en proberen hen op geen enkele wijze te identificeren. Noch halen wij andere persoonsgegevens uit de verzamelde gegevens.

De rechtsgrond voor ons voor verwerking van bovengenoemde gegevens is ons rechtmatig belang.

Wij bewaren bovengenoemde gegevens gedurende maximaal 10 jaar om de gegevens opnieuw te kunnen gebruiken voor het testen van nieuwe softwareversies gedurende de levensduur van de componenten. Wij zullen regelmatig gegevens die niet langer nodig zijn selecteren en verwijderen, om zo alleen relevante verkeerssituaties te behouden. Gegevens die incompleet zijn of beschadigd zijn geraakt door technische fouten komen ook voor verwijderen in aanmerking.

2.2 Certificeringsvoertuigen

Volvo Cars maakt gebruik van testvoertuigen voor het testen en certificeren van onze nieuwe auto's en hun functies. Deze Certificeringsvoertuigen verzamelen en verwerken gegevens, met inbegrip van persoonsgegevens. De verwerking van gegevens is nodig om te kunnen garanderen dat de voertuigen van Volvo Cars voldoen aan de toepasselijke normen voor kwaliteit en veiligheid op de weg, en aan andere wettelijke vereisten. De gegevens die deze voertuigen verzamelen omvatten de volgende categorieën:

 • Sensorgegevens – zoals van een camera, van LIDAR (light detection and ranging = lichtdetectie en afstandsmeting), en van radar- en ultrasone sensoren, die personen en bewegende objecten kunnen waarnemen in de publieke verkeersomgeving waarin de gegevens worden verzameld. De camera's maken opnames van voetgangers, fietsers, mensen in of op voertuigen en voertuigen met kentekens in de nabijheid van het Certificeringsvoertuig. Wij zijn niet geïnteresseerd in de personen die voorkomen in de verzamelde gegevens en proberen hen op geen enkele wijze te identificeren.
 • GPS – Geolocatiegegevens van het Certificeringsvoertuig worden verzameld en opgeslagen voor het vinden van relevante vastgelegde gegevens op basis van locatie.

De rechtsgrond voor ons voor verwerking van bovengenoemde gegevens is ons rechtmatig belang.

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan 10 jaar.

2.3 Voertuigen voor het verzamelen van gegevens

DCV's van Volvo Cars rijden op de openbare weg voor het verzamelen van verkeersgegevens (hierna 'Gegevens openbare verkeersomgeving'). De verwerking van Gegevens openbare verkeersomgeving, waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, is noodzakelijk met het oog op de ontwikkeling van veilige en betrouwbare software en sensoren voor geavanceerde hulpsystemen voor de bestuurder (ADAS) en voor systemen ten behoeve van autonoom rijden (AD), met als algemeen doel het beschermen van alle levens op de weg. Dergelijke gegevens omvatten de volgende categorieën:

 • Sensorgegevens zoals van een camera, van LIDAR (light detection and ranging), en van radar- en ultrasone sensoren, die personen en bewegende objecten kunnen waarnemen in de publieke verkeersomgeving waarin de gegevens worden verzameld. De gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van sensoren, van interpretaties door software van sensorgegevens en van de software gebruikt in ADAS- en AD-systemen. De camera's maken opnames van voetgangers, fietsers, mensen in of op voertuigen en voertuigen met kentekens in de nabijheid van de DCV. Volvo Cars moet gegevens verzamelen van de werkelijke verkeersomgeving en werkelijke verkeerssituaties om aan onze doelstellingen te kunnen voldoen. Deze gegevens moeten daarom authentiek zijn en mogen niet worden gewijzigd, bijvoorbeeld door wazig maken. Wij zijn niet geïnteresseerd in de personen die voorkomen in de Gegevens van de openbare verkeersomgeving en proberen hen op geen enkele wijze te identificeren. Noch halen wij andere persoonsgegevens uit de verzamelde gegevens.
 • GPS – Geolocatiegegevens van de DCV worden verzameld en opgeslagen zodat wij onze functionaliteiten kunnen ontwikkelen en relevante vastgelegde gegevens op basis van locatie kunnen vinden.
 • Aantekeningen worden toegevoegd aan de gegevens, zodat relevante vastgelegde gegevens gevonden kunnen worden, bijvoorbeeld aantekeningen over gevoelige locaties. Aantekeningen kunnen worden gemaakt door de bestuurders van de DRV of naderhand wanneer de gegevens worden verwerkt.

De rechtsgrond voor ons voor verwerking van bovengenoemde gegevens is ons rechtmatig belang alsmede het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals gespecificeerd in wetten en door overheidsautoriteiten.

Wij beperken onze locaties zodanig dat we ingangen van scholen en ziekenhuizen, verzorgingshuizen voor senioren, opvanghuizen voor vrouwen, rechtbanken, gevangenissen, ongevalslocaties met gewonden, stranden en openbare parken, privégebied zoals de binnenzijde van huizen en hierbij bijbehorende tuinen of balkons, en andere plaatsen waar het vastleggen van personen gevoelig kan liggen, van onze activiteiten uitsluiten.

Wij bewaren de gegevens zo lang als nodig is voor bovengenoemde doeleinden, maar niet langer dan 10 jaar. Wij zullen regelmatig Gegevens openbare verkeersomgeving die niet langer nodig zijn selecteren en verwijderen, om zo alleen relevante verkeerssituaties te behouden. Gegevens die incompleet zijn of beschadigd zijn geraakt door technische fouten komen ook voor verwijderen in aanmerking. De bestuurders zullen ook aantekeningen met betrekking tot opnames maken wanneer de gegevens handmatig moeten worden gecontroleerd en eventueel verwijderd als ze mogelijk inbreuk maken op de privacy of schadelijk kunnen zijn voor de geregistreerde personen.

3. Het delen van uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met derden, ingedeeld in de hierna genoemde categorieën, indien zij de gegevens nodig hebben:

 • Wij delen de gegevens met de organisaties binnen onze groep met het doel samen te werken in onderzoek en ontwikkeling;
 • Wij zullen de gegevens delen met de leveranciers, met inbegrip van dienstverleners op het gebied van technologie en andere disciplines, ten behoeve van het vinden en corrigeren van fouten in de door hen geleverde technologie;
 • Wij zullen de gegevens delen met de leveranciers die ons de IT-infrastructuur leveren voor de middelen die wij gebruiken voor opslag en dataverwerking.
 • Met derden, maar alleen indien noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die voor ons geldt (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Wetshandhavingsautoriteiten) of, indien noodzakelijk, voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte, hetzij in gerechtelijke procedures, hetzij in een administratieve of buitengerechtelijke procedure.

Alle leveranciers zullen optreden als verwerkers en gebonden zijn aan contractuele afspraken met ons en in lijn met de in deze verklaring genoemde doelstelling. Overdracht van gegevens aan derden buiten de EU zal plaatsvinden aan de hand van modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie. Voorts zullen aanvullende maatregelen worden getroffen om te zorgen voor compliance en veiligheid tijdens dergelijke overdrachten.

Wij kunnen geanonimiseerde gegevens delen met andere partijen. Geanonimiseerde gegevens kunnen niet aan een natuurlijke persoon worden toegeschreven en zijn geen persoonsgegevens meer. Mogelijk delen wij tevens geanonimiseerde of niet aan een natuurlijke persoon toeschrijfbare gegevens met onderzoeksinstituten voor verkeersgerelateerd onderzoek, en met wegbeheerders voor verhoging van de veiligheid op de weg, bijvoorbeeld om hen te helpen de kwaliteit van rijbaanmarkeringen te beoordelen.

4. Uw rechten en bevoegdheden

U hebt specifieke rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u verwerken. De rechten kunnen variëren afhankelijk van de jurisdictie waaronder u valt en de aard van de verwerking. Doorgaans houden uw rechten de mogelijkheid in om:

 • bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw gegevens
 • te verzoeken om een kopie van de gegevens die wij van u hebben (het zogeheten recht van toegang van de betrokkene)
 • te verzoeken om overdracht van de gegevens aan een andere organisatie (de zogeheten gegevensoverdraagbaarheid)
 • te verzoeken om correctie of beperking van gegevens
 • te verzoeken om verwijdering van gegevens (het zogeheten recht om vergeten te worden)

Zoals reeds vermeld, zijn deze rechten niet absoluut en in sommige gevallen kan de gegevensbeschermingswetgeving hun toepassing beperken. Als dit het geval is bij een verzoek dat u aan ons richt, zullen wij altijd uitleggen waarom wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als u een verzoek wilt doen om uw rechten te doen gelden, gebruikt u dan het formulier dat hier beschikbaar is en geeft u duidelijk aan dat uw verzoek betrekking heeft op ons Voertuig voor het verzamelen van gegevens. Wij verzoeken u vriendelijk het formulier te gebruiken, omdat het de gegevens omvat die wij nodig hebben om uw identiteit te verifiëren en uw verzoek correct te verwerken. Indien u het formulier liever niet gebruikt, kunt u altijd contact met ons opnemen en uw verzoek indienen via de contactgegevens in de volgende paragraaf.

Ook hebt u het recht een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteiten voor gegevensbescherming indien u problemen hebt met de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. We stellen het overigens zeer op prijs als u zich eerst tot ons wendt en uw zorgen direct met ons deelt, zodat wij kunnen proberen om ze samen met u op te lossen. Onze contactgegevens vindt u hier.

5. Contactgegevens

Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via dataprotection@volvocars.com, of met de functionaris voor gegevensbescherming van Volvo Car Corporation, als volgt:

Postadres: Volvo Car Corporation, t.a.v.: De Functionaris voor gegevensbescherming, avd 50092, VAK, 405 31 Gotenburg, Zweden.

E-mail: globdpo@volvocars.com

Contact- en andere informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Zenseact vindt u in hun privacybeleid: http://www.zenseact.com/privacy-policy/.

6. Actualisering van deze verklaring

Wij ontwikkelen onze producten en diensten voortdurend en aan de hand daarvan wordt deze Privacyverklaring herzien. Wij willen u dan ook adviseren deze Privacyverklaring regelmatig door te lezen. De datum bovenaan deze Privacyverklaring geeft aan wanneer de laatste update plaatsvond. Wij behandelen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacyverklaring waaronder ze zijn verzameld, tenzij we uw toestemming hebben ze anders te behandelen.