Informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) conform de REACH-verordening, artikel 33.1

Volvo Cars staat in algemene zin achter de doelstelling van de REACH-verordening. Dat geldt in het bijzonder voor artikel 33, dat aansluit op onze belofte gericht op het verantwoord produceren, beheren en gebruiken van onze producten.

In overeenstemming met Artikel 33.1 van de REACH-verordening (Verord. EC 1907/2006),1 moeten professionele klanten worden geïnformeerd over de zeer risicovolle stoffen (SVHC2) in producten die door Volvo Cars worden geleverd. Het doel is om het veilig hanteren van de betreffende componenten mogelijk te maken om op die manier mens en milieu te beschermen.

Het gehalte aan stoffen op de kandidaatslijst

De artikelen in de onderstaande "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" bevatten stoffen die met meer dan 0,1 gewichtsprocent vermeld staan op de kandidaatslijst (CL) voor de betreffende auto. De informatie over stoffen op de kandidaatslijst (CL) is gebaseerd op informatie van onze leveranciers en onze eigen productgegevens.

Algemene informatie voor veilig gebruik van voorwerpen

Elke auto van Volvo Cars wordt afgeleverd met een gebruikershandleiding, waarin je onder meer informatie over veilig gebruik voor eigenaren, bestuurders en andere gebruikers van de auto vindt. De informatie van Volvo Cars over reparaties en service van auto's en originele onderdelen omvat ook informatie over veilig gebruik voor servicepersoneel.

De stoffen die worden vermeld in de toepasselijke "Tabel met stoffen op de kandidaatslijst" en die voorkomen in onderdelen van de betreffende auto zijn zodanig ingebouwd dat een mogelijke blootstelling voor klanten en gevaren voor de mens of het milieu tot een minimum kunnen worden beperkt zolang de auto en de onderdelen daarvan worden gebruikt op de beoogde wijze en zolang reparaties, service en onderhoud worden uitgevoerd volgens de technische instructies voor deze activiteiten en volgens de good practices binnen de branche.

Een afgedankte auto mag binnen de EU alleen door een erkend afvalverwerkingsbedrijf (ATF) op wettelijk toegestane wijze als afval worden verwerkt. De afvalverwerking van auto-onderdelen moet voldoen aan de plaatselijke wetgeving en instructies van de lokale autoriteiten.

Tabel met stoffen op de kandidaatslijst

In een pdf-bestand staan meer details, zie Supportonderwerpen/Uw auto gebruiken/Licenties en typegoedkeuringen.

  1. 1 REACH - De wetgeving op chemicaliën van de Europese Unie, die in werking trad op 1 juni 2007, Verordening (EC) Nr. 1907/2006 met betrekking tot de registratie en beoordeling van, en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH).
  2. 2 SVHC - Zeer risicovolle stoffen, die zijn opgenomen op de huidige kandidaatslijst (CL).