Gebruikershandleiding lezen

Een goede manier om vertrouwd te raken met uw nieuwe auto is om de gebruikershandleiding te lezen, idealiter voordat u uw eerste rit maakt.

Het doornemen van de gebruikershandleiding is een goede manier om vertrouwd te raken met nieuwe functies, tips te krijgen voor hoe u de auto in verschillende situaties het beste kunt bedienen en te leren hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle mogelijkheden die uw auto biedt. Besteed ook aandacht aan de veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding.

Er vindt voortdurend productontwikkeling plaats ter verbetering van ons product. Aanpassingen kunnen ertoe leiden dat de gegevens, beschrijvingen en illustraties in de gebruikershandleiding afwijken van de werkelijke uitrusting op uw auto. We behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande mededeling wijzigingen aan te brengen.

© Volvo Car Corporation

Gebruikershandleiding op mobiele apparaten

P3-15w17-Promote OM app

 N.b.

De gebruikershandleiding is te downloaden als app (geldt voor bepaalde modellen en mobiele telefoons), zie www.volvocars.com.

De app biedt tevens video’s en doorzoekbare informatie en eenvoudige navigatie tussen de verschillende hoofdstukken.

Opties/accessoires

Alle soorten opties staan aangegeven met een sterretje* in de gebruikershandleiding.

Als aanvulling op de standaarduitrusting worden in de gebruikershandleiding ook de opties (van fabriekswege gemonteerde uitrusting) en bepaalde accessoires (ingebouwde extra uitrusting) beschreven.

De uitrusting die in de gebruikershandleiding wordt beschreven is niet op alle auto's aanwezig – welke uitrusting aanwezig is hangt af van de verschillende behoeften op de diverse markten en de landelijke en/of regionale wet- en regelgeving.

Neem bij twijfel over de standaarduitrusting of opties/accessoires contact op met een Volvo-dealer.

Speciale teksten

 Waarschuwing

Waarschuwingsteksten geven informatie over kans op letsel.

 Belangrijk

Belangrijk-teksten geven informatie over kans op materiële schade.

 N.b.

Teksten met het kopje N.B. duiden op tips en adviezen die het gebruik van bepaalde mogelijkheden en functies vergemakkelijken.

Voetnoot

Op verschillende punten in de gebruikershandleiding vindt u aanvullende informatie. De aanvulling wordt gemarkeerd met een informatiesymbool: 1. Druk op het symbool om de aanvulling te bekijken.

Displaymeldingen

In de auto zijn displays aanwezig waarop menuteksten en displaymeldingen kunnen worden weergegeven. Dergelijke teksten in de gebruikershandleiding onderscheiden zich van de normale tekst. Voorbeeld van menuteksten en displaymeldingen: Media, Locatie wordt verstuurd.

Stickers

Er zitten verschillende soorten stickers in de auto om belangrijke informatie op een simpele en duidelijke manier over te dragen. De stickers in de auto zijn van de onderstaande aflopende waarschuwings-/informatiegraad.

Gevaar voor lichamelijk letsel

P1-P2-820 Decal warning

Zwarte ISO-symbolen in een oranje waarschuwingsveld, witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in ernstig letsel met mogelijk dodelijke afloop.

Gevaar voor materiële schade

P1-P2-820 Decal notice

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart of blauw waarschuwings- en tekstveld. Worden gebruikt om te attenderen op een risico dat, bij het negeren van de waarschuwing, kan resulteren in materiële schade.

Informatie

P1-P2-820 Decal information

Witte ISO-symbolen en een witte tekst/afbeelding in een zwart tekstveld.

 N.b.

De in de gebruikershandleiding afgebeelde stickers hoeven niet per definitie overeen te komen met de stickers die in of op uw auto aanwezig zijn. De afbeeldingen zijn alleen bedoeld om aan te geven hoe de stickers er in grote lijnen uitzien en waar u ze ongeveer kunt aantreffen. Op de stickers van de auto vindt u de informatie die op uw auto van toepassing is.

Procedurelijsten

Procedures met handelingen die in een bepaalde volgorde moeten worden uitgevoerd, staan genummerd in de gebruikershandleiding.

Ikon grå fyrkant 1Wanneer er een reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen van de instructie op dezelfde manier genummerd als de bijbehorende afbeeldingen.
Ikon grå fyrkant AAls voor de instructies bij een reeks afbeeldingen de onderlinge volgorde niet relevant is, worden de instructies voorafgegaan door letters.
Ikon röd pil 1Er komen genummerde en ongenummerde pijlen voor. Ze worden gebruikt om een bepaalde beweging weer te geven.
Ikon röd pil APijlen met een letter dienen om een beweging weer te geven waarbij de onderlinge volgorde niet van belang is.

Als er geen reeks afbeeldingen bij een stapsgewijze instructie bestaat, zijn de verschillende stappen op de standaardmanier genummerd met normale cijfers.

Positielijsten

Ikon röd cirkel 1Op overzichtsfiguren die de positie van onderdelen aangeven worden rode cirkels met daarin een cijfer gebruikt. Hetzelfde cijfer wordt gehanteerd in de positielijst bij de afbeelding, met een beschrijving van de weergegeven objecten.

Opsommingslijsten

Bij opsommingen in de gebruikershandleiding wordt gebruik gemaakt van een opsommingslijst.

Bijvoorbeeld:

  • Koelvloeistof
  • Motorolie

Gerelateerde informatie

Gerelateerde informatie verwijst naar andere artikelen met aanverwante informatie.

Afbeeldingen

De afbeeldingen in de handleiding zijn soms schematisch en kunnen dan ook afwijken van uw uitvoering van de auto afhankelijk van het uitrustingsniveau en de markt.

  1. * Optie/accessoire.
  2. 1 Voorbeeld van aanvullende informatie.