Gespreksfuncties

Functies voor het hanteren van telefoongesprekken.

Inkomend gesprek

Druk op OK/MENU om inkomende gesprekken te beantwoorden. De functie is ook actief als het audiosysteem in de stand RADIO of MEDIA staat.

Met EXIT kunt u een gesprek weigeren of beëindigen.

Menu tijdens gesprek

In de normaalweergave van de telefoonbron zorgt een druk op OK/MENU tijdens een lopend gesprek voor toegang tot de volgende functies:

  • Mobiele telefoon - Gesprek doorschakelen naar de mobiele telefoon. Bij sommige mobiele telefoons wordt de koppeling verbroken. Dit is volkomen normaal. Het handsfree-systeem vraagt vervolgens of u opnieuw wilt koppelen.
  • Microfoon dempen – Microfoon van het audiosysteem uitschakelen.
  • Kies nummer - mogelijkheid om een tweede gesprek te starten met behulp van de cijfertoetsen (het eerste gesprek wordt daarbij stand-by gezet).

Gesprekslijst

De gesprekslijst wordt bij iedere nieuwe aansluiting naar het handsfree-systeem gekopieerd en voor de duur van de aansluiting bijgehouden. Draai in de normaalweergave van de telefoonbron TUNE linksom om de gesprekslijst te zien.

In de normaalweergave van de telefoonbron kunt u de gesprekslijst voor de aangesloten telefoon bekijken door op OK/MENU te drukken en vervolgens Bellijst te kiezen.

 N.b.

Om de gesprekslijst van de aangesloten mobiele telefoon weer te geven moet u bij het aansluiten gegevenskopiëring op de desbetreffende mobiele telefoon toestaan. Afhankelijk van de mobiele telefoon kan dit op verschillende manieren:

  • er wordt een pop-upvenster of bericht op de telefoon getoond en geaccepteerd.
  • het delen van informatie wordt geaccepteerd in de instellingen van de telefoon voor de Bluetooth®-aansluiting op de auto.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om de mobiele telefoon los te koppelen en opnieuw op de auto aan te sluiten om gegevenskopiëring mogelijk te maken.