Licentieovereenkomst voor kaartnavigatie

Een licentie1 is een overeenkomst die toestemming verleent om bepaalde handelingen te verrichten of het recht om gebruik te maken van een product waar een andere rechtspersoon octrooi of eigendomsrechten op heeft, onder de voorwaarden vervat in de overeenkomst.

GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST MET EINDGEBRUIKERS

LEES DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST GOED DOOR VOORDAT U DE HERE-DATABASE GEBRUIKT.

KENNISGEVING AAN DE GEBRUIKER

DIT IS EEN GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST – EN GEEN KOOPOVEREENKOMST – TUSSEN U EN HERE EUROPE B.V. (“HERE”) MET BETREKKING TOT UW EXEMPLAAR VAN DE HERE-NAVIGATIEKAARTDATABASE, INCLUSIEF VERWANTE COMPUTERSOFTWARE, DRAGERS EN BIJBEHOREND SCHRIFTELIJK MATERIAAL TER UITLEG ZOALS DIT DOOR HERE WORDT UITGEGEVEN (TEZAMEN ‘DE DATABASE’). DOOR HET GEBRUIK VAN UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE, STEMT U IN MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST (‘OVEREENKOMST’). INDIEN U NIET INSTEMT MET DE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST, DIENT U UW EXEMPLAAR VAN DE DATABASE MET ALLE BIJBEHORENDE ONDERDELEN ONMIDDELLIJK TE RETOURNEREN AAN UW LEVERANCIER, TEGEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG.

EIGENDOM

U erkent dat de Database, alsmede de auteursrechten en intellectuele eigendom, naburige rechten of soortgelijke rechten daarop, berusten bij HERE en haar licentieverleners. De eigendom van de fysieke dragers waarop de Database is vastgelegd berust bij HERE en/of uw leverancier, tot het moment dat u de volledige vergoeding aan HERE of uw leverancier hebt betaald die u bent verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst of vergelijkbare overeenkomst(en) op basis waarvan u de Database hebt ontvangen.

VERLENING VAN HET GEBRUIKSRECHT

HERE verleent u een niet-exclusief recht tot gebruik van de Database, voor uw eigen gebruik of, indien van toepassing, voor intern gebruik binnen uw bedrijf. Het is u niet toegestaan ter zake van het aan u verleende gebruiksrecht sublicenties te verlenen.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

De Database is uitsluitend bedoeld voor gebruik op het specifieke systeem waarvoor de Database ontwikkeld is. Behoudens voor zover uitdrukkelijk toegestaan op grond van dwingendrechtelijke wetgeving (zoals nationale wetgeving gebaseerd op de Europese Softwarerichtlijn (91/250/EEG) en de Europese Databankenrichtlijn (96/9/EG)), zult u substantiële onderdelen van de inhoud van de Database niet opvragen of hergebruiken, noch enig deel van de Database verveelvoudigen, kopiëren, veranderen, aanpassen, vertalen, aan reverse engineering onderwerpen, decompileren of disassembleren. Indien u de in (nationale wetgeving gebaseerd op) de Europese Softwarerichtlijn bedoelde informatie die vereist is om interoperabiliteit te bewerkstelligen wenst te verkrijgen, dient u HERE redelijkerwijs in de gelegenheid te stellen u de bedoelde informatie te verschaffen, op redelijke voorwaarden, waaronder begrepen een redelijke vergoeding, vast te stellen door HERE.

De Database bevat informatie die door derden aan HERE in licentie is gegeven en is onderworpen aan de voorwaarden en auteursrechtelijke mededelingen die zijn te vinden op de onderstaande website:

here.com/supplierterms

OVERDRACHT VAN HET GEBRUIKSRECHT

Het is u niet toegestaan de Database over te dragen aan derden, behoudens wanneer de Database is geïnstalleerd op het systeem waar het voor ontwikkeld is of wanneer u geen kopie van de Database behoudt na de overdracht, en in ieder geval alleen indien degene aan wie wordt overgedragen alle bepalingen van deze OVEREENKOMST aanvaardt, en dit schriftelijk aan HERE bevestigt. Sets met meerdere schijven mogen uitsluitend worden overgedragen of verkocht als complete set zoals geleverd door HERE en niet in delen daarvan.

BEPERKTE GARANTIE

HERE garandeert, met inachtneming van de waarschuwingen zoals hieronder uiteengezet, dat de Database gedurende een periode van 12 maanden na verkrijging van uw exemplaar van de Database, in hoofdzaak zal functioneren in overeenstemming met de ‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ van HERE, geldend op de datum waarop u uw exemplaar van de Database hebt verkregen; deze ‘Criteria voor Nauwkeurigheid en Volledigheid’ worden u op uw verzoek ter beschikking gesteld door HERE. Indien de Database niet functioneert in overeenstemming met deze beperkte garantie, zal HERE zich redelijkerwijs inspannen om uw niet-werkende exemplaar van de Database te repareren of te vervangen. Indien de Database na deze inspanningen niet functioneert in overeenstemming met de garantie zoals hierboven beschreven, hebt u de keuze tussen het verkrijgen van een redelijke vergoeding van de prijs die u hebt betaald voor de Database of ontbinding van deze Overeenkomst. Het voorgaande is de totale aansprakelijkheid van HERE en uw enige verhaalsmogelijkheid jegens HERE. Behoudens voor zover uitdrukkelijk bepaald in dit artikel, verleent HERE geen enkele garantie met betrekking tot het gebruik van de Database of de resultaten die u met behulp van de Database kunt verkrijgen, in de zin van foutloosheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of anderszins. HERE garandeert niet dat de Database foutloos is of zal zijn. Mondelinge of schriftelijke informatie of adviezen die u door HERE, uw leverancier of door enige andere persoon worden verstrekt, houden geen garanties in, binden HERE in geen enkel opzicht en houden geen uitbreiding van de hierboven omschreven beperkte garantie in. De in deze Overeenkomst omschreven beperkte garantie laat rechten die u kunt ontlenen aan eventueel toepasselijke bepalingen van dwingend recht met betrekking tot verborgen gebreken onverlet.

Indien u de Database niet rechtstreeks van HERE hebt afgenomen, is het mogelijk dat u naast de rechten aan u verleend door HERE in deze Overeenkomst, wettelijke verhaalsmogelijkheden hebt op de persoon van wie u de Database hebt verkregen op grond van het toepasselijke recht in uw jurisdictie. De beperkte garantie van HERE tast deze wettelijke verhaalsmogelijkheden niet aan en u mag deze verhaalsacties uitoefenen naast een beroep op de garantie uit deze Overeenkomst.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De prijs van de Database is niet berekend op dekking van risico’s van gevolgschade, indirecte schade of onbeperkte directe schade als gevolg van uw gebruik van de Database. Derhalve zal HERE in geen geval jegens u aansprakelijk zijn wegens gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade in de vorm van gederfde inkomsten, verlies van gegevens of van gebruik door u of een derde voortvloeiend uit het gebruik van de Database, hetzij in een onrechtmatige daadsactie, hetzij in een contractuele actie, hetzij gebaseerd op een garantie, ook al was HERE op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van het intreden van zulke schade. In ieder geval is de aansprakelijkheid van HERE voor directe schade beperkt tot het bedrag dat u hebt betaald voor het verkrijgen van de Database.

DE BEPERKTE GARANTIE EN DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID, ZOALS OPGENOMEN IN DEZE OVEREENKOMST LATEN ONVERLET ALLE RECHTEN DIE U KUNT ONTLENEN AAN EVENTUEEL TOEPASSELIJKE DWINGENDRECHTELIJKE WETGEVING WANNEER U DE DATABASE ANDERS DAN IN DE UITOEFENING VAN EEN BEDRIJF HEBT VERKREGEN.

WAARSCHUWINGEN

Het is mogelijk dat de Database onjuiste of onvolledige gegevens of informatie bevat als gevolg van het verloop van de tijd, gewijzigde omstandigheden, de gebruikte bronnen en vanwege de aard van het vergaren van uitgebreide geografische gegevens, die elk tot onjuiste uitkomsten kunnen leiden. De Database bevat of geeft geen informatie weer over onder andere reistijd en omvat mogelijk geen informatie met betrekking tot veiligheid van de omgeving; beschikbaarheid of nabijheid van politie; hulp in noodgevallen; bouwwerkzaamheden; weg- en rijstrookafsluitingen; helling(shoek) van de weg; beperkingen met betrekking tot onder andere maximale hoogte van viaducten of maximaal gewicht op bruggen; wegsituaties; bijzondere gebeurtenissen, afhankelijk van het merk navigatieapparatuur dat u in uw bezit heeft.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door het recht van het land waar u woont op de dag van verkrijging van de Database. In het geval dat u op dat moment buiten de Europese Unie of Zwitserland woont, is het recht van het land binnen de Europese Unie of Zwitserland waar u de Database hebt verkregen van toepassing. In alle andere gevallen, of in het geval dat de plaats waar u de Database hebt aangeschaft niet bepaalbaar is, is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter in uw woonplaats op de dag van verkrijging van de Database is bevoegd geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst te beoordelen, onverminderd het recht van HERE vorderingen voor te leggen aan de rechter van de plaats waar u ten tijde van het desbetreffende geschil woonachtig bent.

  1. 1 EULA = End User License Agreement