Informatiebericht

Verwerkingsverantwoordelijke

De besloten vennootschap naar Nederlands recht Volvo Car Nederland B.V., statutair gevestigd te Beesd en kantoorhoudende aan Stationsweg 2 4153 RD Beesd, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14051974, hierna te noemen “Volvo Car”, “wij”, “onze” en “ons”, zal als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken zoals hieronder beschreven.

Doel en grondslag voor de verwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om de diensten, informatie en marketingcommunicatie te leveren die u bij ons hebt aangevraagd en voor research & development activiteiten met betrekking tot onze diensten en marketingcommunicatie. Wij verwerken ook uw eventuele respons en interacties met de digitale marketingcommunicatie die u ontvangt om relevante en kwalitatief hoogstaande marketingcommunicatie aan u te kunnen leveren en voor statistische doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor online en sociale profileringsdoeleinden om onze marketingcommunicatie te verbeteren.

Als u ons gebruik van cookies heeft geaccepteerd, kunnen wij eventueel uw persoonsgegevens aan uw online gedrag op onze websites verbinden.

In het geval van het indienen van een verzoek via het web, een app, een Call Center of een ander kanaal, geeft u uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken zoals hierboven beschreven. U heeft het recht uw toestemming voor onze verwerking van uw persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. U kunt een verzoek voor het intrekken van uw toestemming aan Volvo Cars aangeven met gebruikmaking van de contactgegevens op onze contactpagina.

Openbaar maken en ontvangers van uw persoonsgegevens 

Uw persoonsgegevens zullen voor de bovenstaande doeleinden worden bekendgemaakt aan en verwerkt door uw geselecteerde dealer, aan ons verbonden ondernemingen en onze servicepartners. Uw persoonsgegevens zullen ook worden bekendgemaakt aan en verwerkt door Volvo Car Corporation (een Zweedse rechtspersoon met registratienummer 556074-3089). Bovendien zullen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan onze servicepartners buiten de EER, op basis van door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontractbepalingen.

Bewaartermijn

Wij verwerken uw persoonsgegevens met betrekking tot uw aanvraag voor het leveren van diensten, informatie en marketingcommunicatie gedurende een periode van twaalf (12) maanden vanaf de datum waarop de dienst aan u is verstrekt vanaf het moment dat u zich hebt afgemeld van verdere marketingcommunicatie van ons, met uitzondering van gegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting langer dienen te bewaren.

Uw rechten en VCC contactgegevens

U heeft de volgende rechten: het recht op inzage, rectificatie of wissing van uw gegevens, beperking van de verwerking, het recht op bezwaar en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Voor meer informatie over uw rechten in verband met onze verwerking van uw persoonsgegevens en contactgegevens voor meer informatie en klachten, alsmede contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming, gaat u naar onze privacypagina.