Disclaimer

In onderstaande tekst kan “Volvo Cars” afhankelijk van de context verwijzen naar Volvo Car Corporation, een of meerdere entiteiten binnen de Volvo Car Group of de hele Volvo Car Group.

Geen garanties

Hoewel alle zorg wordt betracht voor het verschaffen van correcte informatie op deze website (de 'site'), wordt deze op 'as is'-basis aangeboden. Volvo Cars kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, bijzondere noch andere schade die het gebruik van deze site of enige andere gekoppelde website kan veroorzaken, met inbegrip van maar niet beperkt tot winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van programma's of andere gegevens, ook al worden wij uitdrukkelijk ingelicht over de kans op dergelijke schade.

Volvo Cars neemt afstand van alle garanties en verklaringen voor de site en alle andere websites waarnaar u vanaf deze site verwezen wordt. Dergelijke andere websites worden uitsluitend voor het gemak aanboden, hetgeen niet betekent dat Volvo Cars ze onderschrijft of enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de content of het gebruik van deze websites. Het is uw verantwoordelijkheid om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen en ervoor te zorgen dat het apparaat waarmee u de site (en de daaraan gekoppelde software) opent, beveiligd is tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke elementen.

Alle garanties en verklaringen op de site voor producten en diensten van Volvo Cars die u aanschaft of gebruikt, zijn onderhevig aan de voorwaarden die in het contract voor dergelijke producten of diensten overeengekomen zijn.

De informatie op de site kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. De informatie op de site kan op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Verder behoudt Volvo Cars zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan zijn producten en diensten. Dit geldt ook voor prijswijzigingen.

Informatie op de site kan naar producten en diensten van Volvo Cars verwijzen die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat Volvo Cars voornemens is om dergelijke producten en diensten in uw land aan te kondigen of beschikbaar te stellen. We wijzen u er bovendien op dat bepaalde producten en diensten mogelijk alleen tegen meerprijs verkrijgbaar zijn en dat sommige informatie op de site mogelijk niet correct is als gevolg van productwijzigingen die na de introductie of na de laatste site-update zijn doorgevoerd. Neem contact op met uw Volvo Car dealer voor alle informatie over de producten en diensten die voor u verkrijgbaar zijn. 

Beschikbare specifieke software op de website

Alle software die downloadbaar is op deze website (de "Software") is intellectueel eigendom van Volvo Cars en/of zijn licentiegevers.

Het gebruik van de Software valt onder de bepalingen van de eventuele licentieovereenkomst voor eindgebruikers die bij de Software wordt geleverd of er deel van uitmaakt ("Licentieovereenkomst"). Tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst mag de Software alleen worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers. Bovendien geldt, tenzij anders bepaald door de Licentieovereenkomst, dat de Software uitsluitend mag worden gebruikt voor het doel waarvoor de Software ter beschikking is gesteld. Elke reproductie of herdistributie van de Software die indruist tegen de bepalingen van de Licentieovereenkomst, is uitdrukkelijk verboden en kan burgerlijk of strafrechtelijk worden vervolgd.

Indien de Software gewaarborgd is, geldt dat alleen volgens de bepalingen van de Licentieovereenkomst. Behoudens de waarborg conform de Licentieovereenkomst wijst Volvo Cars hierbij alle waarborgen en voorwaarden met betrekking tot de Software af, met inbegrip van alle impliciete waarborgen en voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, aanspraken en niet-schending.

Disclaimer e-mailverkeer

Via e-mail verzonden informatie is alleen bedoeld voor de persoon of entiteit aan wie deze verstuurd is en kan vertrouwelijke gegevens bevatten. Indien u niet de beoogde ontvanger bent waarschuwen wij u dat het openbaar maken, kopiëren, verspreiden of actie ondernemen naar aanleiding van de inhoud van deze informatie streng verboden is en in strijd met de wet kan zijn. Als dit het geval is, neemt u dan alstublieft direct contact op met de afzender door deze e-mail te beantwoorden en verwijder het bericht. Volvo Cars, haar dochterondernemingen, officiële erkende dealers en/of reparateurs van Volvo Cars en/of haar dochterondernemingen, haar en/of haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor incorrecte of onvolledige inhoud van e-mails en bijlagen, of voor vertraging bij het versturen, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Als u niet langer ongevraagde commerciële e-mailberichten van Volvo Car Nederland wilt ontvangen, kunt u zich altijd afmelden via de link in de e-mails die u van ons ontvangt. Klik hier wanneer u uw e-mailadres wilt wijzigen.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem contact met ons op.