Care by Volvo-abonnement via Volvocars.com

 

Behandlingsansvarlige

Care by Volvo Car Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 921 689 101, og Volvo Car Norway AS, en norsk juridisk person med organisasjonsnummer 958 684 975, begge med adresse Postboks 540, 1327 Lysaker, er sammen med Care by Volvo Car AB, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556746-9407, og Volvo Car Corporation, en svensk juridisk person med organisasjonsnummer 556074-3089, begge med adresse Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige, i det følgende omtalt som “Care by Volvo”, “vi”, “vår”, “våre” og “oss”, og vil som felles behandlingsansvarlige behandle dine personopplysninger som beskrevet nedenfor.

 

Formål og rettslig grunnlag for behandling

 

Opplysninger du oppgir

Vi behandler personopplysningene du oppgir i forbindelse med tegningen av ditt Care by Volvo-abonnement via vårt nettsted. Formålet med vår behandling er å administrere ditt abonnement og alle tjenester som inngår i dette, herunder (i) enhver nødvendig kontakt med myndigheter for offisiell rapportering av ditt/dine kjøretøy, (ii) identitets- og kredittkontroll, inkludert utvikling av vår risikovurderingsmodell, (iii) fakturering eller avtalegiro, (iv) levering av kjøretøy og tjenester gjennom hele abonnementsperioden, (v) oppfølgning av din kundetilfredshet gjennom spørreundersøkelser, (vi) formidling av oppdateringer i tilknytning til tjenestene, potensielle tilbakekallinger av kjøretøy og andre relevante forhold vedrørende abonnementet. Vi vil også behandle personopplysningene du oppgir gjennom bruk av ditt/dine kjøretøy og bruk av tjenester for statistiske formål, samt forsknings- og utviklingsformål. Vi vil også behandle dine personopplysninger for å kunne gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde og således forbedre din brukeropplevelse.

 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å administrer ditt abonnement og tjenestene som inngår i dette, er at slik behandling er nødvendig for å oppfylle vår kontrakt med deg. Imidlertid er det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for å følge opp din kundetilfredshet, for å formidle oppdateringer i tilknytning til ditt abonnement, for å utvikle vår risikovurderingsmodell, for statistiske formål, samt forsknings- og utviklingsformål, og for å kommunisere med deg i tilknytning til forhold som vedrører ditt/dine kjøretøy, samt for å gjenkjenne deg som en tilbakevendende kunde, vår berettigede interesse. Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med identitetskontroll og tilbakekallinger av kjøretøy, som finner sted på grunnlag av et rettslig krav, er overholdelse av en rettslig plikt.

 

Opplysninger innhentet fra kjøretøyet

Vi vil også innhente og analysere opplysninger fra kjøretøyet/kjøretøyene for å vurdere kjøretøyets/kjøretøyenes status og, hvis og når nødvendig, iverksette vedlikeholdsrutiner. Vi vil også bruke slike opplysninger til å forhåndsorganisere dine vedlikeholdsbesøk for å gjøre disse så effektive som mulig. Vi vil lagre kjøretøyets/kjøretøyenes vedlikeholdshistorie for bedre å kunne planlegge kjøretøyets/kjøretøyenes fremtidige vedlikeholdsplan. Det rettslige grunnlaget for forannevnte behandling er at dette er påkrevet for tjenestene vi vil yte deg som ledd i din Care by Volvo-abonnementskontrakt.

 

Videre vil vi samle informasjon om kjørelengde direkte fra kjøretøyet/kjøretøyene for å kunne kontakte deg for å tilpasse gjeldende kjørelengdegodtgjørelse for å unngå uventet ekstra kjørelengde i slutten av abonnementsperioden. Det rettslige grunnlaget for den nevnte behandlingen er vår berettigede interesse.

 

Markedsføring og profilering

I tillegg til ovennevnte vil vi – dersom du har samtykket i dette – behandle dine personopplysninger (herunder dine potensielle respons på digital markedsføringskommunikasjon) for markedsføringsformål for å levere relevant og høykvalitets markedsføringskommunikasjon og for statistiske formål. Dersom du har akseptert vår bruk av informasjonskapsler, vil vi når det er mulig kombinere dine personopplysninger med din nettatferd på våre nettsteder for å nå en mer veldefinert målgruppe.

 

Det rettslige grunnlaget for vår behandling av dine personopplysninger for markedsføringsformål er ditt samtykke. Du har rett til når som helst å trekke tilbake ditt samtykke til vår behandling av dine personopplysninger i tilknytning til markedsføringsformål. For å trekke tilbake ditt samtykke kan du bruke nettskjemaet som er tilgjengelig på https://support.volvocars.com/no/privacy.

 

Utlevering og mottakere av dine personopplysninger

Dine personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskaper innefor samme konsern som Care by Volvo er en del av og utvalgte forretningsforbindelser for det formål å levere abonnementstjenestene, herunder ditt/dine kjøretøy. Slike personopplysninger vil også kunne bli utlevert til motorvognregistreringsmyndigheter. I tilfelle en ulykke, skade eller annen forsikringshendelse vil vi også utlevere dine opplysninger til vår forsikringsgiver Volvia, slik at denne kan bistå deg og oss så effektivt som mulig ved ulykke, skade eller andre forsikringsrelaterte hendelser.

 

Volvia er behandlingsansvarlig for all databehandling relatert til en forsikringssak, og CbV har ikke rett til å motta sensitiv informasjon om våre kunders skader. Vi vil imidlertid bli informert når det oppstår en skade på et av våre kjøretøyer som tydelig beskriver selve skaden. Volvia er ansvarlig for hele skadeprosessen, og ingen kravrapporter eller lignende vil bli håndtert av Care by Volvo/Uptime.

 

Care by Volvo vil utlevere dine personopplysninger til Experian AS og SCHUFA Holding AG i forbindelse med din søknad. Dersom du misligholder din kontrakt vil dine personopplysninger bli utlevert til Experian AS. Experian AS vil behandle personopplysningene selskapet mottar og også bruke disse for profileringsformål. Detaljert informasjon om Experian AS’ behandling av dine personopplysninger er tilgjengelig på http://www.experian.no/vilkaar-og-rettigheter/bruk-av-personopplysninger.html. Detaljert informasjon om Schufa Holding AG’s behandling av dine personopplysninger er tilgjengelig på https://www.schufa.de/en/schufa-information/schufa-information_en.jsp

 

Dersom bøter, forelegg eller gebyrer i tilknytning til ditt Care by Volvo-abonnement adresseres til oss, vil vi kunne oppgi din identitet til utstederen av disse. Det rettslige grunnlaget for slik utlevering er vår berettigede interesse. I forhold til våre forretningspartnere som ligger utenfor EEA, vil vi overføre dine personopplysninger i samsvar med de kravene som gjelder innenfor Standard personvernbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen.

Vi vil også kunne utlevere dine personopplysninger som følge av lovpålegg, eksempelvis i forbindelse med en    henvendelse fra offentlig myndighet, og som nærmere beskrever i avsnittet “Utlevering til tredjeparter” i Volvo Cars’ personvernretningslinjer for kunder, som er tilgjengelig på https://support.volvocars.com/no/privacy.

 

Lagringstid

Vi vil lagre dine personopplysninger i tilknytning til ditt Care by Volvo-abonnement i inntil tolv (12) måneder etter utløpet av ditt abonnement, med mindre vi er rettslig forpliktet til å beholde opplysningene i en lengre tidsperiode. Dersom du har samtykket til vår markedsføringskommunikasjon vil vi lagre dine personopplysninger oppgitt i den forbindelse i inntil tolv (12) måneder etter at du har takket nei til å motta ytterligere markedsføringsmateriell fra oss, for å forsikre oss om at det ikke sendes ytterligere markedsføringsmateriell til deg. Vi vil behandle dine personopplysninger i tilknytning til statistiske formål, samt forsknings- og utviklingsformål, i en periode på tolv (12) måneder fra innhentingsdato. Etter det tidspunkt vil personopplysningene bli pseudonymisert og lagret i en periode på inntil ti (10) år. For å utvikle vår kredittrisikomodell vil vi behandle dine personopplysninger i seks (6) måneder etter utløpet av ditt Care by Volvo-abonnement. Dersom din abonnementsbestilling ble avslått vil vi lagre dine personopplysninger som inngår i din bestilling, samt det faktum at din bestilling ble avslått, i en påfølgende periode på inntil tre (3) måneder.

 

Dine rettigheter og våre kontaktdetaljer

Informasjon om alle dine rettigheter i tilknytning til vår behandling av dine personopplysninger og kontaktdetaljer for ytterligere informasjon og klager, samt kontaktdetaljer til vårt personvernombud, finner du på https://support.volvocars.com/no/privacy.