Copyright

Opphavsrett

Åndsverk på nettstedet, herunder, men ikke begrenset til tekst, lyd, bilder, layout og video tilhører Volvo Car Corporation, SE-405 31 Göteborg, Sverige, med enerett © 1998-2014 (eller, der dette er angitt, datterselskaper av Volvo Car Corporation og/eller Volvo Car Corporations lisenshavere), og er beskyttet av lov om opphavsrett til åndsverk.

Åndsverkene kan ikke reproduseres, overføres, distribueres, vises offentlig eller lagres uten forutgående skriftlig samtykke fra Volvo Car Norway AS, annet enn der dette skjer utelukkende til personlig bruk - med de begrensninger som følger av åndsverkloven § 12. Endringer av innholdet på dette nettstedet er strengt forbudt

Nettstedet kan inneholde bilder som er underlagt særskilte opphavsrettslige policyer.

Varemerker

Dersom ikke annet er angitt på dette nettstedet, er benyttede kjennetegn, selskapslogoer og emblemer underlagt Volvo Trademark Holding ABs og/eller Volvo Car Norway AS’ varemerkerettigheter.

Annen rettsbeskyttelse av innhold

Innhold på nettsiden (også utover åndsverk og varemerker) er etter forholdene beskyttet mot andres bruk og etterligning osv i henhold til andre rettsregler, herunder lov om beskyttelse av design og lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv.