Kollisionsvarnare* – kamerasensorns begränsningar

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.

Funktionen använder bilens kamerasensor vilken har vissa begränsningar.

Bilens kamerasensor används – förutom av Kollisionsvarnare med auto-broms – även av funktionerna:

 OBS

Håll vindrutans yta framför kamerasensorn ren avseende is, snö, imma och smuts.

Klistra eller montera ingenting på vindrutan framför kamerasensorn, då det kan reducera eller få ett eller flera av kameran beroende system att sluta fungera.

Kamerasensorn har begränsningar liknande det mänskliga ögats, dvs. den "ser" sämre i t.ex. mörker, kraftigt snöfall eller regn och i tät dimma. Under sådana förhållanden kan kameraberoende funktioner reduceras kraftigt eller tillfälligt deaktiveras.

Även starkt motljus, reflexer i körbanan, snö- eller isbelagd vägbana, smutsig vägbana eller otydliga sidomarkeringar för körfält kan kraftigt reducera funktionen när kamerasensorn används för att läsa av körbanan samt upptäcka fotgängare och andra fordon.

Kamerasensorns synfält är begränsat varför fotgängare, cyklister och fordon i vissa situationer inte kan upptäckas eller upptäckten sker senare än förväntat.

Vid mycket höga temperaturer stängs kameran tillfälligt av under ca 15 minuter efter motorstart för att skydda kamerafunktionen.

Felsökning och åtgärd

Om displayen visar meddelandet Vindrutesensorer blockerade Se handbok innebär det att kamerasensorn är blockerad och inte kan upptäcka fotgängare, cyklister, fordon eller väglinjer framför bilen.

Det innebär samtidigt att – förutom Kollisionsvarning med auto-broms – inte heller följande funktioner kommer att ha full funktionalitet:

  • Automatiskt helljus
  • Driver Alert Control
  • Körfältsassistans
  • Trafikskyltsinformation

I följande tabell framgår möjliga orsaker till att meddelandet visas och lämplig åtgärd.

OrsakÅtgärd
Vindrutans yta framför kameran är smutsig eller belagd med is eller snö.Gör ren vindrutans yta framför kameran från smuts, is och snö.
Tät dimma, kraftigt regn eller snö gör att kameran inte ser tillräckligt bra.Ingen åtgärd. Kameran fungerar inte ibland vid kraftig nederbörd.
Vindrutans yta framför kameran är rengjord men meddelandet kvarstår.Avvakta. Det kan ta några minuter för kameran att mäta synbarheten.
Det har kommit smuts mellan vindrutans insida och kameran.Uppsök verkstad för rengöring av vindrutan innanför kamerakåpan – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument