Fjärrnyckel – personalisering*

Nyckelminnet i fjärrnyckeln gör att vissa inställningar i bilen kan anpassas efter person.

Nyckelminnesfunktionen finns i kombination med till exempel elmanövrerat* förarsäte.

Inställningar för yttre backspeglar, förarsäte, rattmotstånd samt kombiintrumentets tema, kontrast- och färgläge kan lagras i minnet beroende på bilens utrustningsnivå.

Funktionen1 kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

När funktionen är aktiverad kopplas inställningarna automatiskt till nyckelminnet. Det innebär att en ändring av en inställning automatiskt kommer att sparas till den specifika fjärrnyckelns minne.

Lagring av inställningar

Gör så här för att lagra inställningarna och använda nyckelminnet i fjärrnyckeln:
  1. Lås upp bilen med den fjärrnyckel i vars minne inställningen2 ska lagras.
  2. Se till att nyckelminnesfunktionen är aktiverad i menysystemet MY CAR.
  3. Gör önskade inställningar för t.ex. sätet och de yttre backspeglarna.
  4. Inställningarna lagras i den aktuella fjärrnyckelns minne.

Nästa gång bilen låses upp med samma fjärrnyckel kommer positionerna som finns lagrade i nyckelminnet att ställas in automatiskt – förutsatt att de har ändrats sedan förra gången den aktuella fjärrnyckeln användes.

Nödstopp

Om sätet oavsiktligt kommer i rörelse, tryck på någon av sätets inställningsknappar eller minnesknappar så stannar sätet.

Återstart för att nå den sätesposition som lagrats i nyckelminnet görs genom att trycka på upplåsningsknappen på fjärrnyckeln. Förardörren måste då vara öppen.

 Varning

Klämrisk! Se till att barn inte leker med reglagen. Kontrollera att inga föremål finns framför, bakom eller under sätet vid inställning. Se till att ingen av passagerarna i baksätet kan komma i kläm.

Ändring av inställningar

Om flera personer med var sin fjärrnyckel närmar sig bilen, görs inställningarna för t.ex. säte och ytterbackspeglar efter den person vars fjärrnyckel låser upp förardörren.

Om förardörren öppnats av person A med fjärrnyckel A – men person B med fjärrnyckel B ska köra, kan inställningarna ändras på följande sätt:

Återaktivering av inställningar

När bilen låses alternativt efter 30 minuter om bilen lämnas olåst, kommer nyckelminnet att deaktiveras och en standardförarprofil att ställas in. För att återaktivera nyckelminnet för den aktuella fjärrnyckeln krävs följande.

För bilar utan nyckelfritt start- och låssystem

Inställningarna lagrade i nyckelminnet aktiveras om bilen låses upp genom att trycka på fjärrnyckelns upplåsningsknapp.

För bilar med nyckelfritt start- och låssystem

Nyckelminnet aktiveras om:
  1. Bilen låses upp antingen genom ett tryck på fjärrnyckelns upplåsningsknapp alternativt via nyckelfri upplåsning.
  2. Om bilen är olåst görs en nyckelscanning när förardörren öppnas. Hittas en unik fjärrnyckel kommer dess lagrade inställningar att aktiveras. Om bilen är låst, se föregående punkt.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Kallas Bilnyckelminne i MY CAR.
  3. 2 Denna inställning påverkar inte inställningar som har lagrats med det elmanövrerade sätets minnesfunktion.