Motorolja – kontroll och påfyllning

Oljenivån detekteras på vissa motorvarianter med elektronisk oljenivågivare, på andra motorvarianter kontrolleras den med oljemätsticka.

Motor med oljemätsticka1

p3007 påfyllning och mätsticka, bensinmotor
Mätsticka och påfyllningsrör.

Det är viktigt att oljenivån kontrolleras redan innan första ordinarie oljebyte äger rum på den nya bilen.

Volvo rekommenderar att oljenivån kontrolleras var 2 500:e km. Det säkraste mätvärdet fås på kall motor före start. Mätvärdet är felvisande omedelbart efter att motorn stängts av. Mätstickan visar för låg nivå eftersom all olja inte hunnit rinna ner i oljetråget.

p3007 oljenivå
Oljenivån ska ligga mellan MIN- och MAX-markeringarna.

Mätning och eventuell påfyllning

Säkerställ att bilen står plant. Det är viktigt att vänta cirka 5 minuter efter det att motorn stängts av så att oljan hinner rinna tillbaka ner i oljetråget.
Dra upp och torka av mätstickan.
Stick ner mätstickan igen.
Dra upp och kontrollera nivån.
Ligger nivån nära MIN bör 0,5 liter fyllas på. Skulle nivån vara kraftigt under, kan ytterligare mängd erfordras.
Om nivån åter önskas kontrolleras, gör det efter en kortare körning. Därefter upprepa steg 1–4.

 Varning

Fyll aldrig över MAX-markeringen. Nivån får aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta kan leda till motorskada.

 Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Motor med elektronisk oljenivågivare, 4-cyl.

P3-1346 Filler cap engine VED4
Påfyllningsrör2.

I vissa fall kan olja behöva fyllas på mellan serviceintervallen.

Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i kombiinstrumentets display, se följande bild.

P3-1346 Oil message and graph in display VEA
Meddelande och grafik i display. Vänster display visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
  1. Ikon röd cirkel 1Meddelande
  2. Ikon röd cirkel 2Motoroljenivå

Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument.

 Varning

Visas meddelande Oljeservice erfordras åk till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.

 Viktigt

Vid meddelande om låg oljenivå, fyll endast på med den volym som anges, exempelvis 0,5 liter.

 OBS

Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen måste ha körts ca 30 km och stått stilla 5 minuter med avstängd motor och på plan mark innan visning av oljenivån blir korrekt.

 Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Mätning av oljenivå, 4-cyl.

 OBS

Om inte rätt förutsättningar för mätning av oljenivå är uppfyllda (tid efter motoravstängning, bilens lutning, yttertemperatur etc.) är uppfyllda, kommer meddelande Ej tillgänglig att visas. Detta innebär inte att det är något fel i bilens system.

Motor med elektronisk oljenivågivare, 5-cyl. diesel

P3-S60/V60/XC60 påfyllning elektronisk oljenivågivare
Påfyllningsrör2.

Åtgärder med avseende på motoroljenivån behöver inte vidtas förrän ett meddelande visas i kombiinstrumentets display, se följande bild.

P4-1220- Y55X-Oil message and graph in display
Meddelande och grafik i display. Vänster display visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
  1. Ikon röd cirkel 1Meddelande
  2. Ikon röd cirkel 2Motoroljenivå

Oljenivån kontrolleras med hjälp av den elektroniska oljenivåmätaren med tumhjulet då motorn är avstängd, se Menyhantering – kombiinstrument.

 Varning

Visas meddelande Oljeservice erfordras åk till verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas. Oljenivån kan vara för hög.

 Viktigt

Vid meddelande Låg oljenivå Fyll på 0,5 liter motorolja, fyll endast på med 0,5 liter.

 OBS

Oljenivån detekteras endast av systemet under körning. Systemet kan inte direkt känna av förändringar då olja fylls på eller tappas av. Bilen måste köras ca 30 km innan visning av oljenivån blir korrekt.

 Varning

Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas enligt bilden nedan. Nivån får aldrig ligga över MAX eller under MIN, detta kan leda till motorskada.

 Varning

Spill inte olja på de heta avgasgrenrören då det finns risk för brand.

Mätning av oljenivå, 5-cyl. diesel

P4-1220-Y55X-Recommended oil level
Siffrorna 1–4 representerar fyllnadsnivå. Fyll inte på mer olja om fyllnadsnivå (3) eller (4) visas. Rekommenderad fyllnadsnivå är 4. Meddelande och grafik i display. Vänster display visas i digitalt kombiinstrument och höger i analogt.
  1. 1 Gäller ej 4-cyl. motor eller 5-cyl. dieselmotor vilka har elektronisk oljenivågivare.
  2. 2 Motor med elektronisk oljenivågivare har inte mätsticka.

Relaterade dokument