Eco guide & Power guide*

Eco guide och Power guide är två av kombiinstrumentets instrument vilka hjälper föraren att framföra bilen med bästa möjliga körekonomi.

Bilen lagrar även statistik över utförda körningar vilka kan ses i form av stapeldiagram, se .

Eco guide

Detta instrument ger en indikation om hur ekonomiskt bilen körs.

För att kunna se denna funktion väljs tema "Eco", se Kombiinstrument, digitalt – översikt.

P4-1220-Eco Guide
Ikon röd cirkel 1Momentanvärde
Ikon röd cirkel 2Medelvärde

Momentanvärde

Här visas momentanvärde – ju högre utslag på skalan, desto bättre.

Momentanvärdet beräknas utifrån hastighet, motorvarvtal, uttagen motoreffekt samt användning av färdbroms.

Optimal hastighet (50–80 km/h (30–50 mph)) och låga varvtal uppmuntras. Vid gaspådrag och bromsning sjunker visarna.

Mycket låga momentanvärden tänder mätarens röda område (med kort tidsfördröjning) vilket innebär dålig körekonomi och bör därför undvikas.

Medelvärde

Medelvärdet följer långsamt momentanvärdet och beskriver hur bilen körts den senaste tiden. Ju högre visarna ligger på skalan, desto bättre körekonomi har föraren presterat.

Power guide

Detta instrument visar relationen mellan hur mycket effekt (Power) som tas ur motorn och hur mycket effekt som finns att tillgå.

För att kunna se denna funktion väljs tema "Performance", se Kombiinstrument, digitalt – översikt.

P4-1220-Power Performance Indication
Ikon röd cirkel 1Tillgänglig motoreffekt
Ikon röd cirkel 2Uttagen motoreffekt

Tillgänglig motoreffekt

Den mindre övre visaren anger tillgänglig motoreffekt1. Ju högre utslag på skalan, desto mer effekt finns tillgänglig på aktuell växel.

Uttagen motoreffekt

Den större undre visaren anger uttagen motoreffekt1. Ju högre utslag på skalan, desto mer effekt tas ut från motorn.

Ett stort gap mellan de båda visarna indikerar en stor effektreserv.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Effekt är beroende av motorns varvtal.