Automatisk växellåda – Geartronic*

Växellådan Geartronic har två olika växellägen – Automatisk och Manuell.
P3-1320-Geartronic shift pattern
D: Automatiska växellägen. +/–: Manuella växellägen. S: Sportläge*.

Kombiinstrumentet visar växelväljarens läge med följande tecken: P, R, N, D, S*, 1, 2, 3 o.s.v.

Växellägen

P4-1220-Automatiska växellägen

Automatiska växellägen indikeras till höger på kombiinstrumentet. (Endast en markör är tänd åt gången – den för aktuellt växelväljarläge.)

Symbol "S" för Sportläge är ORANGE i aktivt läge.

Parkeringsläge – P

Välj läge P när motorn ska startas eller när bilen står parkerad.

För att kunna föra växelväljaren ur P-läget måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

I P-läge är växellådan mekaniskt spärrad. Ansätt även parkeringsbromsen när bilen är parkerad.

 OBS

Växelväljaren måste stå i P-läge för att bilen ska kunna låsas och larmas.

 Viktigt

Bilen måste stå stilla då läge P väljs.

 Varning

Använd alltid parkeringsbromsen vid parkering på lutande underlag – automatlådans P-läge är inte tillräckligt för att hålla bilen i alla situationer.

Backläge – R

Bilen måste stå stilla när R-läge väljs.

Neutralläge – N

Ingen växel är ilagd och motorn kan startas. Ansätt parkeringsbromsen om bilen står stilla med växelväljaren i N-läge.

För att kunna föra växelväljaren från N till ett annat växelläge måste bromspedalen vara nedtryckt och nyckelläget vara  II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

Körläge – D

D är det normala körläget. Upp- och nerväxling sker automatiskt beroende på gaspådrag och hastighet. Bilen ska stå stilla när D-läge väljs från R-läge.

Geartronic – Manuella växellägen (+S–)

Med Geartronic automatiska växellåda kan föraren även växla manuellt. Bilen motorbromsar när gaspedalen släpps.

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Manuellt växelläge nås genom att föra spaken åt sidan från läge D till ändläget vid "+S–". Kombiinstrumentets symbol "+S–" skiftar färg från VIT till ORANGE och siffrorna 1, 2, 3 o.s.v. visas i en ruta vilket motsvarar den växel som just då är ilagd.

 • Tryck spaken framåt mot "+" (plus) för att växla upp ett steg och släpp den – spaken återgår till sitt viloläge mellan + och .

eller

 • Dra spaken bakåt mot "" (minus) för att växla ner ett steg och släpp den.

Manuellt växelläge "+S–" kan väljas när som helst under färden.

För att undvika ryck och motorstopp växlar Geartronic automatiskt ner om föraren låter farten sjunka lägre än vad som är lämpligt för den valda växeln.

För att återgå till automatiskt körläge:

 • För spaken åt sidan till ändläget vid D.

 OBS

Om växellådan har ett Sportprogram, blir lådan manuell först efter att växelväljaren förts framåt eller bakåt i dess "+S–"-läge. Kombiinstrumentet skiftar då tecken från S till att visa vilken av växlarna 1, 2, 3 osv., som är ilagd.

Paddlar*

Som komplement till att växla manuellt med växelväljaren finns även reglage placerade på ratten, s.k. "paddlar".

För att kunna växla med rattpaddlarna måste de först aktiveras. Det görs genom att dra en av paddlarna mot ratten – kombiinstrumentet skiftar då tecken från "D" till en siffra vilket indikerar aktuell växel.

För att sedan växla ett steg:

 • Dra en av paddlarna bakåt – mot ratten – och släpp.
P3-1320- RattPaddlar
Rattens båda "paddlar".
 1. Ikon röd cirkel 1"": Väljer nästa lägre växel.
 2. Ikon röd cirkel 2"+": Väljer nästa högre växel.

En växling sker vid varje paddeldrag förutsatt att motorns varvtal inte går utanför tillåtet område.

Efter varje växling skiftar kombiinstrumentet siffra för att visa aktuell växel.

 OBS

Automatisk deaktivering

Om rattpaddlarna inte används, deaktiveras de efter en kort stund – det indikeras med att kombiinstrumentet skiftar tecken; från siffra för aktuell växel tillbaka till "D".

Undantag är vid motorbroms – då är paddlarna aktiverade så länge motorbromsning pågår.

Manuell deaktivering

Rattpaddlarna kan även deaktiveras manuellt:

 • Dra båda paddlarna mot ratten och håll tills kombiinstrumentet skiftar tecken från siffra för aktuell växel till "D".

Paddlarna kan även användas med växelväljaren i Sportläge* – då är paddlarna ständigt aktiverade utan att deaktiveras.

Geartronic – Sportläge* (S)1

P4-1320-Symbol Gearbox Sportläge

Sportprogrammet ger ett sportigare beteende och tillåter högre varvtal på växlarna. Samtidigt fås snabbare respons vid gaspådrag. Vid aktiv körning prioriteras även körning på en lägre växel, innebärande fördröjd uppväxling.

För att aktivera Sportläge:

 • För växelväljaren åt sidan, från D-läge till ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till S.

Sportläget kan väljas när som helst under färden.

Geartronic – Vinterläge

Det kan underlätta att komma iväg i halt väglag om 3:ans växel läggs i manuellt.

 1. Tryck ner bromspedalen och för växelväljaren från D-läge till ändläget vid "+S–" – kombiinstrumentet skiftar tecken från D till siffran 12.
 2. Stega upp till växel 3 genom att trycka fram spaken mot "+" (plus) 2 gånger – displayen skiftar tecken från 1 till 3.
 3. Släpp bromsen och ge försiktigt gaspådrag.

Växellådans "vinterläge" gör att bilen rullar iväg med ett lägre motorvarv och reducerad motorstyrka på drivhjulen.

Kickdown

Då gaspedalen trampas helt i botten (förbi det normala fullgasläget) sker automatiskt en omedelbar nedväxling, s.k. kickdown.

Om gaspedalen släpps ur kickdownläget, sker uppväxling automatiskt.

Kickdown används när maximal acceleration behövs, t.ex. vid en omkörning.

Säkerhetsfunktion

För att förhindra övervarvning av motorn är växellådans styrprogram försett med ett nedväxlingsskydd som förhindrar kickdown-funktionen.

Geartronic tillåter inte nedväxlingar/kickdown som leder till så högt motorvarv att motorn kan skadas. Om föraren ändå försöker göra en sådan nedväxling vid högt motorvarv händer ingenting – den ursprungliga växeln förblir ilagd.

Vid kickdown kan bilen växla ner ett eller flera steg åt gången beroende på motorns varvtal. Bilen växlar upp när motorn når sitt maxvarvtal i syfte att förhindra motorskador.

Bogsering

Om bilen måste bogseras – se viktig information i avsnitt Bogsering.

 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Endast med vissa motorer.
 3. 2 Om bilen har Sportläge*, visas först "S".