Broms- och kopplingsvätska – nivå

Broms- och kopplingsvätskans nivå ska ligga mellan behållarens MIN- och MAX-märken.

Nivåkontroll

Broms- och kopplingsvätskan har gemensam behållare. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena som är synliga inuti behållaren. Kontrollera nivån regelbundet.

Byt bromsvätska vartannat år eller vid vartannat ordinarie servicetillfälle.

På bilar som körs så att bromsarna används ofta och hårt, t.ex. vid bergskörning eller körning i tropiskt klimat med hög luftfuktighet, ska vätskan bytas varje år.

För volymuppgifter och rekommenderad kvalitet för bromsvätska, se Bromsvätska – kvalitet och volym.

 Varning

Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på. Volvo rekommenderar att anledningen till bromsvätskeförlusten kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Påfyllning

P3-0920-New front-Broms-kopplingsvätska
Vätskebehållaren är placerad på förarsidan.

Vätskebehållaren är skyddad under avtäckningen som täcker kallzonen av motorrummet. Det runda locket måste först tas bort innan behållarens lock kan nås.

Ikon röd pil 1

Öppna locket som sitter placerat på avtäckningen genom att vrida det.

Ikon röd pil 2

Skruva av locket på behållaren och fyll på vätska. Nivån ska ligga mellan MIN- och MAX-märkena, vilka är placerade på insidan av behållaren.

 Viktigt

Glöm inte sätta på locket.