Avståndsvarning*

Funktionen Avståndsvarning (Distance Alert) varnar föraren om tidsavståndet till framförvarande fordon blir för kort.

Avståndsvarningen är aktiv i hastigheter över 30 km/h (20 mph) och reagerar endast för fordon som kör framför det egna fordonet, i samma riktning. För mötande, långsamtgående eller stillastående fordon ges ingen avståndsinformation.

P4-1220-Avståndsvarning Princip
Orange varningsljus1.

En orange varningslampa i vindrutan lyser med fast sken om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det inställda tidsavståndet.

 OBS

Avståndsvarning är deaktiverad under tiden Adaptiv farthållare är aktiv.

 Varning

Avståndsvarningen reagerar endast om avståndet till framförvarande fordon är kortare än det förinställda värdet – det egna fordonets hastighet påverkas inte.

Handhavande

P3-sv60/V60H Avståndskontroll Panelknapp

Tryck på knappen i mittkonsolen för att sätta på eller stänga av funktionen. En lysande lampa i knappen visar att funktionen är påslagen.

Vissa kombinationer av tillvald utrustning lämnar ingen ledig plats för en knapp i mittkonsolen – då hanteras funktionen i bilens menysystem MY CAR MY CAR – sök där fram funktionen Avståndsvarning.

Ställa in tidsavstånd

P4-1220-DistAlert Rattknappar
Reglage och symbol för tidsavstånd.
  1. Ikon röd cirkel 1Tidsavstånd – Öka/minska.
  2. Ikon röd cirkel 2Tidsavstånd – På.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.

Samma symbol visas även när Adaptiv farthållare är aktiverad.

 OBS

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Det inställda tidsavståndet används även av funktionen Adaptiv farthållare.

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.