Kombiinstrument – varningssymbolernas innebörd

Varningssymbolerna uppmärksammar föraren på att en viktig funktion är aktiverad, eller att ett allvarligt fel eller en allvarlig brist uppstått.

Varningssymboler

SymbolInnebörd
Symbol oljetryckLågt oljetryck1
Symbol parkeringsbromsParkeringsbroms åtdragen (digitalt instrument)
P4-1220-Y55X Symbol ParkeringsbromsParkeringsbroms åtdragen (analogt instrument)
Symbol krockkuddeKrockkuddar – SRS
Copy of Symbol bältespåminnareBältespåminnare
Symbol batteriGeneratorn laddar inte
P4-1220 Brake symbol in combiinstr.Fel i bromssystemet
Symbol varningVarning

Lågt oljetryck

Om symbolen tänds under körning är motorns oljetryck för lågt. Stanna motorn omedelbart och kontrollera oljenivån i motorn, fyll på vid behov. Om symbolen tänds och oljenivån är normal, kontakta en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

Parkeringsbroms åtdragen

Symbolen lyser konstant när parkeringsbromsen är ansatt. Symbolen blinkar under ansättning och övergår sedan till fast sken.

Blinkande symbol i någon annan situation innebär att ett fel uppstått. Läs meddelande i informationsdisplayen.

För mer information, se Parkeringsbroms.

Krockkuddar – SRS

Om symbolen förblir tänd eller tänds under körning har ett fel upptäckts i bälteslåset, SRS-, SIPS- eller IC-systemet. Kör snarast till en verkstad för kontroll. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

Bältespåminnare

Symbolen blinkar om någon i framsätet inte tagit på sig säkerhetsbältet eller om någon i baksätet tagit av sig säkerhetsbältet.

Generatorn laddar inte

Symbolen tänds under körning om ett fel i det elektriska systemet har uppstått. Uppsök en verkstad. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

Fel i bromssystemet

Om symbolen tänds kan bromsvätskenivån vara för låg. Stanna bilen på en säker plats och kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå.

Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt kan fel ha uppstått i bromskraftsfördelningen.

Stanna bilen på en säker plats och stäng av motorn.

Starta motorn på nytt.

  • Om båda symbolerna slocknar, kör vidare.
  • Om symbolerna förblir tända, kontrollera nivån i bromsvätskebehållaren, se Broms- och kopplingsvätska – nivå. Om nivån i bromsvätskebehållaren är normal och symbolerna fortfarande är tända, kan bilen under stor försiktighet köras till en verkstad för kontroll av bromssystemet. Volvo rekommenderar att du vänder dig till en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på.

Bromsvätskeförlusten måste kontrolleras av en verkstad, Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Om broms- och ABS-symbolerna är tända samtidigt finns det risk att bakvagnen sladdar vid kraftig inbromsning.

Varning

Den röda varningssymbolen tänds då ett fel har indikerats som kan påverka säkerheten och/eller bilens körbarhet. Samtidigt visas ett förklarande textmeddelande i informationsdisplayen. Symbolen förblir synlig tills felet är åtgärdat men textmeddelandet kan tryckas bort med OK-knappen, se Menyhantering – kombiinstrument. Varningssymbolen kan även tändas i kombination med andra symboler.

Åtgärd:
Stanna på ett säkert ställe. Bilen ska inte köras vidare.
Läs informationen i informationsdisplayen. Utför åtgärd enligt meddelandet i displayen. Radera meddelandet med OK-knappen.

Påminnelse – ej stängda dörrar

Om någon av dörrarna inte är riktigt stängd tänds informations- eller varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng den dörr som är öppen.

Symbol information läs displaytext - text

Om bilen körs i lägre hastighet än ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds informationssymbolen.

Symbol varning - text

Om bilen körs i högre hastighet än ca 7 km/h (ca 4 mph) tänds varningssymbolen.

Om motorhuven2 inte är riktigt stängd tänds varningssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng motorhuven.

Om bakluckan inte är riktigt stängd tänds informationssymbolen tillsammans med en förklarande bild i informationsdisplayen. Stanna bilen på en säker plats snarast och stäng bakluckan.

  1. 1 Vissa motorvarianter har inte system för att varna för oljetrycksbortfall. I bilar med dessa varianter används inte symbolen för lågt oljetryck. Varning för låg oljenivå sker då via displaytext. För mer information, se Motorolja – allmänt.
  2. * Tillval/tillbehör.
  3. 2 Endast bilar med larm*.