Krockkuddar

Bilen är utrustad med ett antal olika krockkuddar för att hjälpa till att skydda förare och passagerare.

 OBS

Sensorerna reagerar olika beroende på krockförlopp och om säkerhetsbälte används eller inte. Gäller alla bältespositioner.

Olyckssituationer kan därför uppstå då endast en (eller ingen) av krockkuddarna aktiveras. Sensorerna känner av det kollisionsvåld som fordonet utsätts för och åtgärd anpassas efter detta så att ingen, en eller flera krockkuddar utlöses.

 Varning

Krockkuddesystemets styrenhet är placerad i mittkonsolen. Om mittkonsolen blivit dränkt med vatten eller annan vätska, lossa kablarna till startbatteriet. Försök inte starta bilen eftersom krockkuddarna kan utlösas. Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad.

Utlösta krockkuddar

Om någon av krockkuddarna har löst ut rekommenderas följande:
  • Bärga bilen. Volvo rekommenderar att den bärgas till en auktoriserad Volvoverkstad. Kör inte med utlösta krockkuddar.
  • Volvo rekommenderar att låta en auktoriserad Volvoverkstad sköta byte av komponenter i bilens säkerhetssystem.
  • Sök medicinsk hjälp om nödvändigt.

 Varning

Kör aldrig med utlösta krockkuddar. Det kan försvåra styrningen av bilen. Även andra säkerhetssystem kan vara skadade. Den rök och det damm som bildas vid utlösning av kuddarna kan vid intensiv exponering förorsaka hud- och ögonirritation/skada. Vid besvär tvätta med kallt vatten. Det snabba utlösningsförloppet kan också, i kombination med kuddens material, ge friktions- och brännskador på huden.