Smart energifördelning med hjälp av navigering

Fördela elenergin så energieffektivt som möjligt för hela körsträckan med hjälp av Google Maps.

P5P6-22w22-iCup-HYB-Smart in driver display

I körläge Hybrid drivs bilen av både elmotorn och förbränningsmotorn. Om ett resmål har valts i Google Maps, beräknar bilen ut hur elenergin ska fördelas på ett så energieffektivt sätt som möjligt över hela körsträckan. Med i beräkningen är exempelvis hastighetsbegränsningar, trafik och höjdskillnader

Använda smart energifördelning

Välj resmål i Google Maps och kontrollera att nedan kriterier är uppfyllda:

  • Körläge Hybrid är valt.
  • Batterianvändning är satt till Auto i inställningarna för Körning i centerdisplayen.