Ladda hybridbil via vägguttag

Om inga andra laddmöjligheter finns tillgängliga kan bilen laddas via ett vägguttag.

 OBS

Informationen i detta avsnitt avser laddning via ett vägguttag och en mode 2-laddkabel.

Laddkabel (mode 2)

Vid laddning via vägguttag använd en laddkabel med kontrollenhet, som kan begränsa strömstrykan (mode 2).

 OBS

Volvo rekommenderar en laddkabel enligt IEC 62196 och IEC 61851 som stöder temperaturövervakning.

 Varning

Använd endast laddkabeln som följde med bilen eller en ersättningskabel som är rekommenderad av Volvo.

 Varning

Laddkabeln och dess tillhörande delar får inte översköljas eller nedsänkas i vatten.

 Varning

 • Laddkabeln har en inbyggd jordfelsbrytare. Laddning får endast göras med jordade och godkända uttag.
 • Barn bör hållas under uppsikt i närheten av laddkabeln när den är ansluten.
 • Högspänning finns i laddkabeln. Kontakt med högspänning kan orsaka dödsfall eller allvarliga personskador.
 • Använd inte laddkabeln om den är skadad på något sätt. Skadad eller ej fungerande laddkabel får endast repareras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
 • Placera alltid laddkabeln så att man inte kör över den, trampar på den, snubblar över den eller på annat sätt skadar den, eller orsakar personskador.
 • Koppla bort laddaren från vägguttaget innan den rengörs.
 • Anslut aldrig laddkabeln till en förlängningssladd eller förgreningsdosa.
 • Använd inte en eller flera adaptrar mellan laddkabel och eluttag.
 • Anslut inte en eller flera adaptrar av något slag mellan laddkabel och bil.
 • Använd inte extern timer mellan laddkabel och eluttag.

Se även tillverkarens instruktioner för användning av laddkabeln och dess komponenter.

Starta laddning

Anslut laddkabeln till ett 230 V-uttag1. Öppna laddluckan. Observera att bilen ska vara avstängd inför laddning. Avlägsna laddhandtagets skyddslock och tryck sedan fast handtaget hela vägen in i uttaget till bilen.

Laddkabelns laddhandtag spärras/låses fast och laddning startar inom 5 sekunder.

 OBS

Läs mer om hur laddning startas i avsnittet Ladda hybridbil.

 Viktigt

Om säkringen i vägguttaget har för låg strömkapacitet kan säkringen gå vid laddning av bilen. Kontakta en behörig elektriker för utredning av vidare åtgärder.

 Varning

 • Laddning av hybridbatteriet får enbart ske med maximal tillåten eller lägre laddström enligt gällande lokala och nationella rekommendationer för hybridladdning från vägguttag/stickpropp.
 • Laddning av hybridbatteriet får ske enbart från godkända skyddsjordade vägguttag.
 • Undvik synligt slitna eller skadade nätuttag då de vid användning kan leda till brand- och/eller personskada.

 Viktigt

Anslut aldrig laddkabeln när risk för åska eller blixtnedslag föreligger.

Avsluta laddning

Avsluta laddningen genom att låsa upp bilen, koppla ur laddkabeln ur bilens laddintag och därefter ur 230 V-uttaget1.

 OBS

Läs mer om hur laddning avslutas i avsnittet Avsluta laddning av hybridbil.

 Viktigt

Innan laddkabeln kopplas ur bilens laddintag måste bilen låsas upp med upplåsningsknappen på nyckeln. Detta måste utföras även om dörrarna på bilen redan är upplåsta. Låses inte bilen upp med upplåsningsknappen kan detta leda till skador på laddkabeln eller på systemet.

 Viktigt

 • Lossa aldrig laddkabeln från vägguttaget under pågående laddning – risken finns då att vägguttaget kan skadas.
 • Lås alltid upp bilen så att laddningen avbryts innan anslutningen till vägguttaget kopplas ur.
 • Observera att laddkabeln måste kopplas ur bilens laddintag innan den kopplas ur vägguttaget, dels för att undvika skador på systemet och dels för att undvika att laddningen avbryts oavsiktligt.

Säkring

Att ladda en hybridbil via vägguttaget motsvarar hög belastning på säkringen.

 Viktigt

Säkerställ att säkringen till vägguttaget kan hantera strömstyrkan specificerad för laddkabeln.

Normalt ingår flera 230 V-förbrukare i en säkringskrets, varför ytterligare förbrukare (t.ex. belysning, dammsugare, borrmaskin etc.) kan finnas på samma säkring.

 Viktigt

Kontrollera att 230 V-uttaget har tillräcklig strömkapacitet för laddning av elfordon – vid osäkerhet bör uttaget kontrolleras av en fackman.

 1. 1 Spänningen i uttaget kan variera beroende på marknad.