Begränsningar för assistans vid kollisionsrisk

Assistans vid kollisionsrisk1 har vissa begränsningar som en förare behöver vara medveten om.

Begränsningar för bromsassistans

Extra utrustning

Nedhängande objekt som t.ex. flagga/vimpel för utskjutande last eller tillbehör som t.ex. extraljus och frontbågar vilka överstiger höjden på bilens huv begränsar funktionen eftersom det kan komma i vägen för kamera- eller radarenhet.

Halka

Vid halt väglag förlängs bromssträckan vilket kan reducera förmågan för funktionen att undvika en kollision. I sådana situationer är de låsningsfria bromsarna och stabilitetskontrollen ESC2 konstruerade för att ge bästa möjliga bromskraft med bibehållen stabilitet.

Låg hastighet

Funktionen aktiveras inte i mycket låga hastigheter – under 4 km/h (3 mph) – varför systemet inte ingriper i situationer där den egna bilen närmar sig framförvarande fordon mycket långsamt, t.ex. vid parkering.

Aktiv förare

Förarens kommandon prioriteras alltid. I situationer där föraren på ett tydligt sätt styr och gasar ingriper funktionen inte, även om en kollision är oundviklig. Ett aktivt och medvetet körbeteende kan därför senarelägga en kollisionsvarning och ingrepp för att minimera onödiga varningar.

Begränsningar vid styrassistans

Funktionen kan ha begränsad funktionalitet i vissa situationer och ingriper t.ex. inte i följande fall:
 • för mindre fordon som t.ex. motorcyklar
 • om merparten av den egna bilen förflyttat sig in i det angränsande körfältet
 • på vägar/körfält med otydliga eller obefintliga sidomarkeringar
 • utanför hastighetsintervallet 60–140 km/h (37–87 mph)
 • då styrservon för hastighetsberoende rattmotstånd arbetar med reducerad effekt – t.ex. vid kylning på grund av överhettning.
Andra krävande situationer kan t.ex. vara:
 • vägarbete
 • vinterväglag
 • smala vägar
 • dålig vägbeläggning
 • mycket sportigt körsätt
 • dåligt väder med reducerad sikt.

I dessa krävande situationer kan funktionen ha svårt att hjälpa föraren på rätt sätt.

Viktiga varningar

 Varning

Förarstöd varnar endast för hinder som dess radarenhet har upptäckt – därför kan en varning utebli eller ske med viss fördröjning.
 • Invänta aldrig en varning eller ingrepp utan bromsa när det behövs.

 Varning

 • Automatisk bromsning kan förhindra en kollision eller reducera kollisionshastigheten, men för att säkerställa full bromsverkan bör föraren alltid trampa på bromsen – även när bilen bromsas automatiskt.
 • Varning och styrhjälp aktiveras endast vid hög risk för kollision – invänta därför aldrig en kollisionsvarning eller att funktionen ska ingripa.
 • Funktionen aktiverar inga automatiska bromsingrepp vid kraftig acceleration.

 Varning

 • Varningar och bromsingrepp kan utlösas sent eller utebli om trafiksituation eller yttre påverkan gör att kamera- och radarenheterna inte kan upptäcka framförvarande fotgängare, cyklister, större djur eller fordon på korrekt sätt.
 • För att fordon ska kunna detekteras nattetid måste dess fram- och baklyktor fungera och lysa tydligt.
 • Varningar för stillastående och långsamtgående fordon samt stora djur kan sättas ur funktion p.g.a. mörker eller dålig sikt.
 • Varning och bromsingrepp för fotgängare och cyklister är avstängda vid fordonshastighet över 80 km/h (50 mph).
 • Systemet kan ge effektiva varningar och bromsingrepp om den relativa hastigheten är lägre än 50 km/h (30 mph).
 • För stillastående eller långsamtgående fordon är varningar och bromsingrepp effektiva i fordonshastigheter upp till 70 km/h (43 mph).
 • Hastighetsreduktionen för stora djur är mindre än 15 km/h (9 mph) och kan uppnås i fordonshastigheter över 70 km/h (43 mph). I lägre hastigheter är varning och bromsingrepp för stora djur mindre effektivt.
 • Placera, klistra eller montera ingenting på vindrutans ut- eller insida, framför eller runt kameraenheten – det kan störa kamerabaserade funktioner.
 • Föremål, snö, is eller smuts i kamera- och radarenheternas område kan reducera funktionen, stänga av den helt eller ge felaktig funktionsrespons.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.

 Viktigt

Underhåll av förarstödskomponenter får endast utföras på verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control