Fälla ryggstöd i baksätet

Baksätets ryggstöd är uppdelat i två delar. De två delarna kan fällas framåt var för sig.

 Varning

  • Ställ in sätet och fixera det innan avfärd. Var försiktig vid inställning av sätet. Okontrollerad eller oaktsam inställning kan leda till klämskador.
  • Vid lastning av långa objekt måste de alltid spännas fast på ett säkert sätt för att undvika skada vid hastiga inbromsningar.
  • Stäng alltid av bilen och lägg i parkeringsbromsen vid i- och urlastning i bilen.
  • För bilar med automatisk växling, sätt växelväljaren i P för att förhindra att växelväljaren flyttas av misstag.

 Viktigt

När ryggstödet ska fällas får det inte finnas något föremål i baksätet. Säkerhetsbältena får inte heller vara kopplade. Risk finns annars att det uppstår skada på baksätets klädsel.

 Viktigt

Sittdynan på den integrerade barnstolen* ska vara i nedfällt läge innan fällning av baksätets ryggstöd.

Armstödet* på mittplatsen ska fällas upp innan fällning av sätet.

Genomlastningsluckan i baksätet ska vara stängd innan fällning.

 OBS

Framsätena kan behöva skjutas fram och ryggstöden justeras upp för att de bakre ryggstöden ska kunna fällas fram helt.

Fälla ryggstöd

För att möjliggöra fällning av baksäte måste bilen stå stilla samt minst en bakdörr vara öppen.

P5-1817-V90-Rear seat-Manually folding

Säkerställ att inga personer eller föremål befinner sig i baksätet.

P5-Icon red arrow 1

Fäll ner mittplatsens nackskydd manuellt.

P5-Icon red arrow 2

Dra handtagen som är placerade i bilens vänstra respektive högra baksätesrygg framåt för att fälla vänstra respektive högra delen av baksätet.

Ryggstödet släpper från låsningen och behöver fällas ner manuellt till horisontellt läge.

Fälla upp ryggstöd

Uppfällning av ryggstödet till upprätt position görs manuellt:
För ryggstödet uppåt/bakåt.
Tryck ryggen vidare tills spärren går i lås.
Fäll upp nackskydden manuellt.
Vid behov justera upp mittplatsens nackskydd.

 Varning

När ryggstödet har fällts tillbaka ska den röda indikeringen inte visas längre. Om den fortfarande visas är ryggstödet inte spärrat.

 Varning

Kontrollera att ryggstöden och nackskydden i baksätet är ordentligt låsta efter uppfällning.

Nackskydden på ytterplatserna måste alltid vara uppfällda när det finns passagerare på någon plats i baksätet.

  1. * Tillval/tillbehör.