Lyfta bilen

När bilen ska lyftas med domkraft är det viktigt att använda de markerade lyftpunkterna på bilens underrede.
P5-1617-V90 Hoisting points
Trianglarna i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna (rödmarkerade) är placerade.

 OBS

Volvo rekommenderar endast användning av den domkraft som hör till respektive bilmodell. Om annan domkraft väljs än den av Volvo rekommenderade, följ de instruktioner som följer med utrustningen.

 Viktigt

Ifall domkraft* följer med bilen är den endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulbyte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.

När domkraften inte används bör den förvaras i sitt förvaringsutrymme under lastrummets golv. Veva ihop domkraften för att den ska få plats.

 Varning

 • Lägg i parkeringsbromsen och ställ växelväljaren i parkeringsläget (P).
 • Blockera de hjul som står på marken med massiva träklossar eller stora stenar.
 • Kontrollera att domkraften inte är skadad, att gängorna är ordentligt smorda samt att den är fri från smuts.
 • Kontrollera att domkraften står på en fast, plan yta som inte är hal och inte lutar.
 • Domkraften måste vara korrekt fäst i domkraftsfästet.
 • Placera aldrig något mellan marken och domkraften eller mellan domkraften och bilens domkraftsfäste.
 • Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft.
 • Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.
 • Använd domkraft som är avsedd för bilen när du byter däck. Använd stöd för att palla upp bilen vid alla andra arbeten.
 • Kryp aldrig under bilen och sträck inte in någon del av kroppen under bilen då den lyfts med domkraft.

 Varning

Om bilen lyfts med verkstadsdomkraft ska den placeras under någon av de fyra lyftpunkterna. Var noga med att sätta verkstadsdomkraften så att bilen inte kan glida av domkraften. Se till att domkraftstallriken är utrustad med ett gummiskydd för att bilen ska stå stabilt och inte skadas. Använd alltid pallbockar eller liknande.

När domkraften inte används ska den förvaras i sitt förvaringsutrymme.

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar. Plocka fram de verktyg som ska användas innan bilen lyfts.

Sätt ut varningstriangeln och aktivera varningsblinkers om t.ex. ett hjul ska bytas vid en trafikerad plats.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i växelläge P.

 OBS

Gäller bilar med nivåkontroll*: Om bilen är utrustad med luftfjädring måste denna stängas av innan bilen hissas upp.
Blockera framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.

Placera domkraften eller lyftarmarna på avsedda ställen av bilens underrede. Triangelformade markeringar i plasttäckningen pekar ut var domkraftsfästena/lyftpunkterna är placerade. Det finns två domkraftsfästen på varje sida av bilen. Vid varje fäste finns ett urtag för domkraften.

P5-1717-V90-Jack fitting in chassi
Placera domkraften på plan, fast mark som inte är hal under den fästpunkt som ska användas.
Veva upp domkraften tills den är rätt placerad och får kontakt med bilens domkraftfäste. Kontrollera att domkraftens huvud (eller lyftarmarna på en verkstad) är rätt placerat i fästet så att upphöjningen i huvudets mitt passas in i fästets hål och att domkraftens fot är placerad lodrätt under fästet.
Vrid domkraften så att veven kommer så långt från bilens sida som möjligt, domkraftens armar är då vinkelräta mot bilens riktning.
Lyft bilen till den höjd som behövs för att kunna uträtta uppgiften.
 1. * Tillval/tillbehör.