Använda starthjälp med annat batteri

Om bilens startbatteri (12 V) är urladdat kan bilens elsystem startas med ström från ett annat batteri.

Om batteriet med spänningen 12 V (startbatteriet) är urladdat kan bilens elsystem startas genom starthjälp med startkablar och en annan bil. Om hybridbatteriet också är urladdat behöver det laddas med laddkabel efter uppstart av elsystemet för motorn ska kunna startas.

P5-1519-XC90H-Jump starting
Laddpunkter för starthjälp av egen bil. Utseendet i motorrummet kan variera beroende på bilmodell och utrustningsnivå.

 Viktigt

Bilens laddpunkter är endast till för starthjälp av egen bil. Använd dem inte för starta andra bilar – laddkretsens säkring kan överbelastas så att den slutar fungera.

Om en säkring har överbelastats visas meddelandet 12 V batterisäkring utlöst Service krävs i förardisplayen. Volvo rekommenderar att en auktoriserad Volvoverkstad kontaktas.

Vid starthjälp rekommenderas följande steg för att undvika kortslutning eller andra skador:

Sätt bilens elsystem i tändningsläge 0.
Kontrollera att det hjälpande batteriet har spänningen 12 V.
Om batteriet är monterat i en annan bil – stäng av dess motor och se till att bilarna inte vidrör varandra.
Fäst den röda startkabelns ena klämma på det hjälpande batteriets pluspol (1).

 Viktigt

Koppla startkabeln försiktigt för att undvika kortslutning och kontakt med andra komponenter i motorrummet.
Öppna den positiva laddpunktens täcklock (2).
Fäst den röda startkabelns andra klämma på bilens positiva laddpunkt (2).
Fäst den svarta startkabelns ena klämma på det hjälpande batteriets minuspol (3).
Fäst den svarta startkabelns andra klämma på bilens negativa laddpunkt (4).
Kontrollera att startkablarnas klämmor sitter fast ordentligt så att det inte uppstår gnistor under startförsöket.
Starta motorn på den hjälpande bilen och låt den gå någon minut med högre varvtal än normal tomgång, ca 1500 varv/minut.
Starta den egna bilens motor. Om startförsöket misslyckas, förläng laddtiden till 10 minuter och gör därefter ett nytt startförsök.

 OBS

Vid motorstart under normala förhållanden prioriteras bilens elektriska drivmotor – bensinmotorn förblir avstängd. Det innebär att efter att startvredet har vridits medurs har den elektriska motorn ”startat” och bilen är körklar. Startad motor indikeras av att förardisplayens kontrollampor slocknar och dess förvalda tema tänds upp.

 Viktigt

Rör inte anslutningarna mellan kabel och bil under startförsöket. Det finns risk för gnistbildning.

Ta bort startkablarna i omvänd ordning – först den svarta och sedan den röda.

Se till att ingen av den svarta startkabelns klämmor kommer i kontakt med bilens positiva laddpunkt, det hjälpande batteriets pluspol eller ansluten klämma på den röda startkabeln.

 Varning

  • Startbatteriet kan bilda knallgas vilken är mycket explosiv. En gnista, som kan bildas om en startkabel ansluts felaktigt, kan räcka för att batteriet ska explodera.
  • Anslut inte startkablarna till någon bränslesystemkomponent eller till någon rörlig del. Var försiktig med varma motordelar.
  • Startbatteriet innehåller svavelsyra som kan orsaka allvarliga frätskador.
  • Skölj med stora mängder vatten om svavelsyra kommer i kontakt med ögon, hud eller kläder. Vid stänk i ögonen – kontakta omedelbart läkare.
  • Rök aldrig i närheten av batteriet.

 OBS

Bilen kan inte startas om hybridbatteriet är urladdat.