Pumpa däck med kompressor från däcktätningssats

Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att strömbrytaren står i position 0 (Av) och ta fram elkabel och luftslang.

Skruva loss däckets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

Kontrollera att tryckreduceringsventilen på luftslangen är helt åtskruvad.

Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.

 Varning

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då bilen är igång.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I (På).

 Viktigt

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.
Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.
Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och elkabeln.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Kompressorn är en elektrisk anordning, följ lokala regler för avfallshantering.