Assistans vid kollisionsrisk i korsande trafik

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa föraren i samband med att den egna bilen svänger och korsar ett mötande fordons väg i en korsning.
P5-1507-City Safety in cross traffic
 1. P5-Icon red circle 1Sektor där funktionen kan detektera mötande korsande fordon.

För att funktionen ska kunna detektera ett mötande fordon på kollisionskurs, måste den mötande först komma in i den sektor där funktionen kan analysera förloppet.

Dessutom måste:
 • egen bils hastighet vara minst 4 km/h (3 mph).
 • egen bil svänga åt vänster på marknader med högertrafik (alternativt åt höger vid vänstertrafik).
 • mötande fordon ha strålkastarna tända.
Funktionen kan ha svårt att hjälpa föraren om t.ex:
 • det är halt väglag och stabilitetskontroll2) ingriper.
 • mötande fordon upptäcks sent.
 • mötande fordon skyms av något.
 • mötande fordon har släckta strålkastare.
 • mötande fordon kör oförutsägbart och t.ex. snabbt byter körfält i ett sent skede.

 Varning

Varningar och styrassistans i samband med en förestående kollision med ett mötande fordon kommer alltid mycket sent.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
 1. 1 Collision Avoidance
 2. 2 Electronic Stability Control (ESC)