Assistans vid kollisionsrisk i mötande trafik

Assistans vid kollisionsrisk1 kan hjälpa föraren att ge styrassistans för att undvika kollision med fordon i mötande körfält. Funktionen kan också reducera bilens hastighet vid möte i eget körfält i syfte att minska krockvåldet.

Möte i eget körfält

Om ett mötande fordon kommer in i den egna bilens körfält och en kollision är oundviklig kan funktionen reducera bilens hastighet i avsikt att minska krockvåldet.

P5+6-1817-City Safety, brakes for oncoming vehicles
 1. P5-Icon red circle 1Egen bil
 2. P5-Icon red circle 2Mötande fordon
För att funktionen ska fungera måste följande kriterier vara uppfyllda:
 • egen bils hastighet måste vara högre än 4 km/h (3 mph)
 • vägsträckan måste vara rak
 • egen bils körfält måste ha tydliga sidomarkeringar
 • egen bil måste vara rakt positionerad i eget körfält
 • mötande fordon måste befinna sig innanför egen bils körfältsmarkeringar
 • mötande fordon måste ha strålkastarna tända
 • funktionen kan endast hantera kollisioner ”front mot front”
 • funktionen kan endast detektera fyrhjuliga bilar.

Vid drift över till mötande körfält

Funktionen kan hjälpa en distraherad förare som inte observerar att bilen är på väg in i mötande körfält.

P5-1717-City Safety, avoid collision with oncoming traffic
Funktionen kan assistera genom att väja tillbaka till eget körfält.
 1. P5-Icon red circle 1Mötande fordon
 2. P5-Icon red circle 2Egen bil

Funktionen är aktiv inom hastighetsintervallet 60–140 km/h (37–87 mph) på vägar med väl synliga sidomarkeringar/-linjer.

Om bilen är på väg att lämna eget körfält samtidigt som ett mötande fordon närmar sig, kan funktionen hjälpa föraren styra tillbaka bilen in i eget körfält.

Funktionen ingriper däremot inte med styrassistans om körriktningsvisaren används. Om funktionen detekterar att föraren kör bilen på ett aktivt sätt, kommer en aktivering av funktionen att hållas tillbaka.

När funktionen ingriper visas en symbol och ett meddelande i förardisplayen samt att det hörs en ljudsignal.

 Varning

Varningar och styrassistans i samband med en förestående kollision med ett mötande fordon kommer alltid mycket sent.

 OBS

Funktionen använder bilens kamera- och radarenheter vilka har vissa generella begränsningar.
 1. 1 Collision Avoidance