Provisorisk däcktätning* – handhavande

Provisorisk däcktätning, med hjälp av provisorisk däcktätningssats (TMK – Temporary Mobility Kit), används till att täta en punktering samt kontrollera och justera däcktrycket.

Provisorisk däcktätning

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
För information om detaljernas funktion, se Provisorisk däcktätningssats* – översikt.
Lossa dekalen om högsta tillåtna hastighet (som sitter på kompressorns ena sida) och sätt fast den på ratten.

 Varning

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar dig att uppsöka en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om däcket kan lagas eller behöver bytas.

 Varning

Tätningsvätskan kan irritera huden. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart bort vätskan med tvål och vatten.
Kontrollera att strömbrytaren är i position 0 och ta fram kabeln och luftslangen.

 OBS

Bryt inte flaskans plombering innan användning. När flaskan skruvas fast bryts plomberingen automatiskt.
Skruva av det orange locket och skruva loss flaskans kork.
Skruva fast flaskan i flaskhållaren.

 Varning

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.
Koppla slangen från kompressorn till ventilen.
Sätt i kabeln i 12 V-uttaget och starta bilen.

 OBS

Om kompressorn är ansluten till ett av de båda 12 V-uttagen i tunnelkonsolen, ska ingen annan strömförbrukare vara ansluten till det andra.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.
Sätt strömbrytaren i position I.

 Varning

Stå aldrig intill däcket då kompressorn pumpar. Om det uppstår sprickbildningar eller ojämnheter ska kompressorn omedelbart stängas av. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.

 OBS

När kompressorn startar kan trycket öka upp till 6 bar men trycket sjunker efter ca 30 sekunder.
Fyll däcket i 7 minuter.

 Viktigt

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.
Stäng av kompressorn för att kontrollera trycket på tryckmätaren. Minsta tryck är 1,8 bar och max. 3,5 bar. (Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.)

 Varning

Om trycket understiger 1,8 bar är hålet i däcket för stort. Färden bör inte fortsätta. Att kontakta en auktoriserad däckverkstad rekommenderas.
Stäng av kompressorn och dra ur kabeln ur 12 V-uttaget.

Ta loss slangen från däckventilen och sätt på ventilhatten.

Kör snarast ca 3 km med en maximal hastighet på 80 km/h så tätningsvätskan kan täta däcket.
  1. * Tillval/tillbehör.