Bränsle – diesel

Diesel används som motorbränsle.

Använd endast dieselbränslen från välkända tillverkare. Fyll aldrig på bränsle med tveksam kvalitet. Dieselbränslet ska uppfylla normen EN 590 och/eller SS 155435. Dieselmotorer är känsliga för föroreningar i bränslet, som t.ex. för hög mängd svavelpartiklar.

Dieselbränsle kan vid låga temperaturer (–6 °C till –40 °C) ge en paraffinutfällning vilket kan leda till startsvårigheter. De större oljebolagen har ett speciellt dieselbränsle som är avsett för yttertemperaturer kring fryspunkten. Detta är mer lättflytande vid låga temperaturer och reducerar risken för paraffinutfällning.

Risken för kondensvatten i tanken minskar om tanken hålls välfylld. Se till att det är rent runt påfyllningsröret vid tankning. Undvik spill på lackerade ytor. Tvätta med tvål och vatten vid spill.

 Viktigt

Dieselbränslet ska:

 • uppfylla normen EN 590 och/eller SS 155435
 • ha en svavelhalt som inte överstiger 10 mg/kg
 • maximalt ha 7 vol % FAME (Fatty Acid Methyl Ester).

 Viktigt

Dieselliknande bränslen som inte ska användas:

 • Specialtillsatser
 • Marine Diesel Fuel
 • Eldningsolja
 • FAME1 (Fatty Acid Methyl Ester) och vegetabilisk olja.

Dessa bränslen uppfyller inte kraven enligt Volvos rekommendation och ger ökat slitage och motorskador som inte täcks av Volvos garantier.

Bränslestopp

Bränslesystemets konstruktion hos en dieselmotor gör att om bränslet tar slut, kan urluftning på verkstad krävas för återstart efter tankning.

Efter ett motorstopp på grund av bränslebrist behöver bränslesystemet en kort stund för att utföra en kontroll. Gör då så här innan motorn startas, efter att bränsletanken fyllts med diesel:

 1. Sätt fjärrnyckeln i startlåset och tryck in den till ändläget. För mer information, se Nyckellägen.
 2. Tryck på START-knappen utan att trycka ner broms- och/eller kopplingspedal.
 3. Vänta ca en minut.
 4. För att starta motorn: Tryck ner broms- och/eller kopplingspedal och tryck på START-knappen en gång till.

 OBS

Inför påfyllning av bränsle vid bränslebrist:

 • Stanna bilen på så plan/vågrät mark som möjligt – lutar bilen finns risk för luftfickor i bränsletillförseln.

Avtappning av kondensvatten i bränslefilter

I bränslefiltret separeras kondensvatten från bränslet. Kondensvattnet kan i annat fall orsaka motorstörningar.

Avtappning av bränslefiltret ska göras enligt serviceintervallerna i Service- och garantiboken eller vid misstanke om att förorenat bränsle använts. För mer information, se Volvos serviceprogram.

 Viktigt

Vissa specialtillsatser avlägsnar vattensepareringen i bränslefiltret.
 1. 1 Dieselbränsle kan innehålla en viss mängd FAME, ytterligare mängd får inte tillsättas.