Provisorisk däcktätningssats* – pumpning av däck

Bilens originaldäck kan pumpas upp med hjälp av kompressorn i den provisoriska däcktätningssatsen.
Kompressorn ska vara avstängd. Se till att strömbrytaren står i position 0 och ta fram kabel och luftslang.
Skruva loss hjulets ventilhatt och skruva dit luftslangens ventilanslutning till botten på däckventilens gänga.

 Varning

Inandning av bilavgaser kan medföra livsfara. Låt aldrig motorn gå i utrymmen som är tillslutna eller saknar tillräcklig ventilation.

 Varning

Lämna inte barn i bilen utan uppsikt då motorn är igång.
Anslut kabeln till något av bilens 12 V-uttag och starta bilen.
Starta kompressorn genom att ställa strömbrytaren i position I.

 Viktigt

Risk för överhettning. Kompressorn ska inte arbeta längre än 10 minuter.

Pumpa upp däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck. Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

Stäng av kompressorn. Lossa luftslangen och kabeln.
Sätt tillbaka ventilhatten.
  1. * Tillval/tillbehör.