Färdbroms

Färdbromsen används till att sänka bilens hastighet vid färd.

Bilen är utrustad med två bromskretsar. Om en bromskrets skadas kommer bromspedalen att ta djupare och ett högre pedaltryck behövs för att få normal bromseffekt.

Förarens tryck på bromspedalen förstärks av en bromsservo.

 Varning

Bromsservon fungerar endast då motorn är igång.

Om färdbromsen används vid avstängd motor känns pedalen stum och ett högre pedaltryck måste användas för att bromsa bilen.

I mycket kuperade landskap eller vid körning med tung last kan bromsarna avlastas genom motorbromsning. Motorbromsen utnyttjas effektivast om samma växel används nedför som uppför.

För mer generell information om hård belastning av bilen, se Motorolja – ogynnsamma körförhållanden.

Rengöring av bromsskivor

Smuts- och vattenbeläggningar på bromsskivorna kan göra att bromsverkan fördröjs. Vid blött väglag, inför långtidsparkering och efter att bilen tvättats är det därför lämpligt att genomföra rengöring genom att under färd bromsa svagt under en kort period.

Underhåll

För att hålla bilen på en hög nivå vad gäller trafiksäkerhet, driftsäkerhet och tillförlitlighet bör Volvos serviceintervaller följas, vilka finns specificerade i Service- och Garantiboken.

 Viktigt

Kontroll av slitage på bromssystemets komponenter bör göras regelbundet.

Kontakta en verkstad för information om tillvägagångssätt eller låt en verkstad utföra inspektionen – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Symboler och meddelanden

SymbolInnebörd
Symbol bromssystemFast sken – kontrollera bromsvätskenivån. Om nivån är låg, fyll på bromsvätska samt kontrollera orsaken till bromsvätskeförlusten.
Symbol ABSFast sken i 2 sekunder vid motorstart – automatisk funktionskontroll.

 Varning

Om Symbol fel i ABS-system - text och Symbol fel i bromssystemet - text är tända samtidigt, kan fel ha uppstått i bromssystemet.

Om nivån i bromsvätskebehållaren vid detta tillfälle är normal, kör då försiktigt till närmaste verkstad för kontroll av bromssystemet – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Om bromsvätskan ligger under MIN-nivå i bromsvätskebehållaren bör inte bilen köras vidare utan att bromsvätska fyllts på.

Anledningen till bromsvätskeförlusten måste kontrolleras.