TM (Tyre Monitor)*1

TM (Tyre Monitor) systemet känner av däckens rotationshastiget för att kunna avgöra om de har korrekt däcktryck. Om trycket är för lågt, förändras däckets diameter och följaktligen rotationshastighet. Genom att jämföra däcken med varandra kan systemet avgöra om ett eller fler däck har för lågt tryck.

Meddelanden

Om däcktrycket är för lågt tänds varningslampan (P1 USA 820 TPMS symbol (small)) i kombiinstrumentet och ett av följande meddelanden visas:

 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster framdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera höger bakdäck
 • Lågt däcktryck. Kontrollera vänster bakdäck
 • Däcktryck lågt Kontrollera däcken
 • Däcktryckssystem Service erfordras

 Viktigt

Om ett fel uppstår i TM-systemet kommer varningslampan P1 USA 820 TPMS symbol (small) i kombiinstrumentet att blinka i ca 1 minut och sedan lysa med fast sken. Ett meddelande visas också i kombiinstrumentet.

Systemet ersätter inte vanligt underhåll av däck.

TM-omkalibrering

För att TM ska kunna fungera korrekt måste ett referensvärde för däcktrycket fastställas. Detta måste göras varje gång däcken byts eller däcktrycket ändras.

Omkalibrering

Inställningar görs med mittkonsolens reglage, se MY CAR.
Stäng av tändningen.
Pumpa däcken till önskat tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr) och välj nyckelläge II, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.
Välj menysystemet MY CAR för att öppna menyerna till däckövervakning.
Välj Kalibrera däcktryck och tryck OK.
Starta och kör bilen.
Omkalibrering görs medan bilen körs och kan avbrytas när som helst. Om motorn stängs av medan omkalibrering pågår återupptas detta när bilen körs igen.

Då är TM omkalibrerat och det nya referensvärdet gäller tills steg 1-5 görs om.

 OBS

Kom ihåg att TM-systemet måste kalibreras om vid varje däckbyte eller om däcktrycket ändras. Om nya referensvärden inte lagras kan inte systemet fungera korrekt.

 OBS

 • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, mm.
 • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

System- och däckstatus

Systemets och däckens aktuella status kan kontrolleras, se MY CAR.
Välj menysystemet MY CAR för att öppna menyerna till däckövervakning.
Välj Tryckövervakning.

Statusen är färgkodad för varje däck enligt följande:

 • Helgrönt: systemet fungerar normalt och däcktrycket i samtliga däck ligger något över rekommenderad nivå.
 • Gult hjul: motsvarande däck har för lågt tryck.
 • Samtliga hjul gula: två eller fler däck har för lågt tryck.
 • Samtliga hjul gråa: systemet är inte tillgängligt för tillfället. Det kan vara nödvändigt att köra bilen i några minuter i en hastighet över 30 km/h innan systemet åter blir aktivt.
 • Samtliga hjul gråa och meddelandet Däcktryckssystem Service erfordras: ett fel har uppstått i systemet. Kontakta en Volvo återförsäljare eller verkstad.

Att ta bort varningsmeddelanden

Om ett däcktrycksmeddelande har visats och TM-varningslampan har tänts:

Kontrollera däcktrycket på det/de indikerade däcket/en med en däcktrycksmätare.
Pumpa däcket/en till korrekt tryck enligt däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr).
Omkalibrera TM-systemet.

 OBS

 • TM-systemet använder sig av ett sk kompenserat tryckvärde, baserat på både däck- och yttertemperaturen. Detta medför att däcktrycket kan skilja sig något från de rekommenderade trycken som anges på däcktrycksdekalen på förarsidans dörrstolpe (mellan fram- och bakdörr). Därför kan det vara nödvändigt att pumpa däcken till ett något högre tryck för att få bort ett lågdäcktrycksmeddelande.
 • För att undvika fel däcktryck bör trycket kontrolleras på kalla däck. Med kalla däck avses att däcken har samma temperatur som yttertemperaturen (ca 3 timmar efter att bilen har körts). Efter några kilometers körning blir däcken varma och trycket högre.

 Varning

 • Felaktigt däcktryck kan leda till däckhaveri, som kan resultera i att föraren tappar kontroll över bilen.
 • Systemet kan inte indikera plötsliga däckskador i förväg.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Standard på vissa marknader.